1 BaKorinto 9

1Mə̀ sɨ̀ ŋû yìi mə mə̀ təə nɨ̂ àtû ya bə aa ɛ? Mə̀ sɨ ŋgàŋntoò Yesu bə aa ɛ? Mə̀ kɨ̀ laa ŋkɨ'ɨ Yesu Krito M̀mà'àmbî yì'inə̀ yə aa ɛ? Nɨ̀ sɨ abo afà'â ya a mûm M̀mà'àmbi bə aa ɛ? 2M̀bə bə̀ bî mɔ'ɔ ka nswoŋə nɨ mə mə̀ sɨ̌ ŋgàŋtoò Kristo bə, boŋ a mbo bù, mə̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò Kristo. Ǹloŋ mə nɨ̀ laa mbə àlènsə̂ ya a ndɨ̀'ɨ mə mə̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò Kristo 3À nɨ nɨ̀ghàà nìi mə mə swoŋ a mfi'i ɨ̀lɛ̀ɛ̂ gha a mbo bə̀ bìi mə bɨ betə nɨ̂ gha nɨ̀ mɨ̀ghàà aa nuà: 4À sɨ a bwarə̀ yi'i a ŋkwɛrə mɨ̀jɨ̂ mi'i bo bɨ̀ mɨ̀lù'û mi'i a mbo bù bə aa ɛ? 5À sɨ abwarə̀ yi'i a nlɔ̀gə bàŋgyɛ̂ bi'i mə bi'ibo ka nzinə tsi'ì tso ŋ̀gǎŋntoo Kristo jî mɔ'ɔ bo bɨ̀ bɔɔ bɨ ma bɨ̀ M̀mà'àmbi nɨ Peta bə aa ɛ? 6Kə̀ nɨ̀ wà'àtə mə à nɨ tsì'ì Barnabas nɨ̀ mə̀ mə bì'iyu tswe nɨ̀ ŋ̀ka mfà'a mì'i yu mɨjɨ aa ɛ? 7À nɨ ghuu sɔgyɛ̀ mə mbə a kâ m̀fa'a mbù ntwu nɨ̂ yi yu mbɔŋ aa ɛ? À nɨ̂ wò mə mbə a bî àkò mɨlù'ù kaa wa'à nɨ̀ mɨ̀ntà mɨ ɨti mɨlù'ù mya ka ŋkya njɨ aa ɛ? À nɨ̂ wò mə mbə a ka ntsee naa kaa wa'à nɨ̂ mɨlikə̀ nàà wa ka nno aa ɛ? 8Mə swoŋə ma mùu ajàŋ aa nɨ̀ àdà'à ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ aa ɛ? Nɔ̀ŋsə̀ à laa wa'ǎ maa ajàŋ kɨ nswoŋ aa ɛ? 9Ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə a nɨ nɔ̀ŋsə̀ Moses mə, “Nɨ̀ tsuu ntsǔ mbɔ̌ŋ kwerə a noò yìi mə ɨ nɨ̌ŋ ansaŋ mfarə aà.” Kaa Nwì à sɨ̀ ma nuù nɨ̀ghàà ghaà aa nloŋ tsi'ì m̀bɔ̀ŋə̀. 10À sɨ̀ ma nuù nɨ̀ghàà ghaà aa nloŋ aa ŋgaà yì'ì aa ɛ? Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ma nuù nɨ̀ghàà ǹloŋ aa ŋgaà yì'ì. Ǹloŋ mə ŋù yìi a lɨgə mɨjɨ aa, bo bì ŋù yìi a fù'ù mɨjɨ aa, a fà'à aa ŋwa'atə nɨ mə yu tswe nɨ̀ ǹtswe nɨ̀ mii mɨjɨ myâ. 11Bì'ì bè mə̂ mɨjɨ mɨ Azwì a tɨtɨ̀ɨ bù, mbə bì'ì ka mbetə njoo mbi a mbo bù a dɨ'ɨ̀ mə bì'i betə si'i aa ɛ? 12M̀bə bə̀ bî mɔ'ɔ tswe nɨ̂ àbwarə a mbetə a mbo bù boŋ bì'ì sɨ̀ nɨ̂ àbwarə tswê ǹtsya waa aa ɛ? Lâ, kaa bì'ì kɨ̀ wa'à ma yuù àbwarə lɔ̀gə̀. Bì'ì kɨ̀ sɨ bàŋnə̀ m̀bii ɨnnù tsɨ̀m a nyə mə kaa mbə bì'ì wa'ǎ ati taansə̀ a mânjî ǹtoò Kristo. 13Nɨ̀ sɨ̀ zi mə bə̀ bìi mə bɨ fà'à a ndâmà'a Nwì aa bɨ tswe nɨ mɨ̀jɨ̂ myaa aa ghu aa ɛ? Bə̀ bìi mə bɨ kɨɨ mfa'a nɨ a nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'anwì bɨ kɨɨ̀ ǹjɨ aa njoo mà'a Nwì. 14À kɨ mbə a ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ mə Mmà'àmbi à swoŋ mə, bə̀ bìi bɨ sɛ̀ɛ̀nsə ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya aa, mɨ̀jɨ̂ myaa mɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ka mfɛ̀'ɛ aa ghu. 15Lâ kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ abwarə mà yû yî tsu lɔ̀gə̀. Kaa mə̀ sɨ aŋwà'ànə̀ yû kɨɨ ŋwa'anə aa mə mə lɔntə njoo ghu, ǹloŋ mə, m̀bɔ̀ŋ mə̀ kwo, ntsyatə ajàŋ mə mbə ŋù a kwɛrə̀ ànnù yìi mə mə tə̀rə̀ ghu aà. 16Kaa mə̀ sɨ̀ nɨ̂ àdà'à a ka ŋkwɛ̀ɛ̂ ǹtɨɨ̀ gha nloŋ mə mə swoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya aa tswê. À nɨ̂ ànnù yìi mə mə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀ka ŋghɨ̀rə̂. Ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹswèrə̀ ɨ̀ ka kuu a nu mə̀ mə mbə mə̀ tsuu ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya kɨ swoŋə. 17M̀bə mə̀ ka mfa'a ma mùu ajàŋ aa nɨ̀ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yà boŋ mə̀ tswe nɨ̀ mɨ̀tsɔ'ɔnə̀ mɨ ɨfà'à. Bɛɛ mə̀ tuu aa nɨ̀ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yà kɨ fà'à boŋ à nɨ ɨ̀fà'à mə Nwì à fa a mbo mə̀. 18Mɨ̀tsɔ'ɔnə̀ mɨ ɨfà'â ma mɨ tɨgə̀ m̀bə aa akə̀ aa ɛ? Tsi'ì mə mə̀ ka nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya tâ ɨ̀ bə ayoo tɨ̂ ǹdùù. Kaa ŋkɨ'ɨ̀ kà ǹlɨgɨnə kwɛrə nɨ̂ àbwarə̀ yâ. 19Mə̀ laa mbə ŋû mə mə̀ təə nɨ̂ àtû yâ, kaa mə̀ sɨ̌ abù'ù ŋû bə̂. La mə̀ bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə ɨbɨɨ nû gha nɨ̂ àbù'ù ŋû ǹtsɨ̀m, mə mbə mə̀ naŋsə swuŋtə bə̂ bî ghà'àtə̀ bɨ zî a mbo Kristo lɛ. 20Mə̀ yi tɨ fà'à bi'i bɨ̀ bàYuda aa, mə̀ tswê tsi'ì tsǒ ŋù bàYudà, mə mbə mə̀ swûŋtə̀ waa bɨ zî Kristo lɛ? Ka mə mə̀bɔŋ mə̀ sɨ̀ nɨ̂ ŋ̀ka yoŋ nɔ̀ŋsə̀ Moses tswe aa, mə̀ tswê tsi'ì tsǒ mə yòŋə̀, a noò yìi mə mə̀ tswe bi'i bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ yòŋə̀ ma waà nɔ̀ŋsə̀ aa ta swùŋtə̀ waa. 21A kɨ̂ m̀bə ŋgɨŋgɨ̀ŋ mə nòò yìi mə mə̀ tswe bi'i bə̀ bìi bɨ sɨ nɔ̂ŋsə̀ yoŋə aa, mə̀ kɨɨ̀ ǹtswe tsi'ì tsǒ bo, kaa ŋkɨ'ì nɨ̀ nɔ̂ŋsə̀ yoŋə̀ mə mbə mə̀ kɨ̂ ǹswuŋtə waa mfa a mbo Kristo lɛ. Kaa mə̀ sɨ swoŋ aa mə mə̀ sɨ nɔ̂ŋsə̀ Nwì yu'unə. Mə̀ nàŋsə tswe aa a ji'i mɨkòrə nɔ̀ŋsə̀ Kristo. 22A mbo bə̀ bìi mə bɨ bɔrə aa, mə̀ kɨ̂ m̀bɔrə mə mə swùŋtə̀ waa. Mə̀ tɨgə̀ m̀bii nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m ǹloŋ ŋkwîtû bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, mə mbə mə̀ ghɨrə̀ ɨnnù tsɨ̀m a nyweensə̂ waa bî mɔ'ɔ lɛ. 23Ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi kə mə ghɨ̀rə aa, mə ghɨ̀rə̀ aa nloŋ ŋkwitu ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə mbə mə̀ tswe nɨ̀ m̀bɔɔnə̂ yìi mə ɨ̀ tswe ghu aa lɛ. 24Nɨ̀ sɨ̀ zi mə bɨ yi ghɛ̀ɛ a adɨgə nɨkhə̀ ŋ̀ka ŋkhə aa ghɨrə njɨ aa tsi'ì ŋù yî m̀fùùrə̀ aa ɛ? A ku'unə mə tâ nɨ̀ ka ŋkhə nɨ mânjì yìi mə nɨ̀ ka jɨ. 25Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ghɛ̀ɛ̀ nɨkhə̀ aa, a tswa ɨbɨ̀ɨ nû yi nɨ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀, m̀mɨrəsə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi nɨ mânjì ma ghû aa mə yu kwɛrə aa mɨyàrɨ̀nə̀ mɨ ŋgù'ù mìi mə mɨ tsyà nii aà tsyà. Lâ a mbo bì'inə̀, bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ghɨrə maa ajàŋ a ŋkwɛrə mìi mə mɨ tswe nɨ̀ŋkoŋ aà. 26Àâ ànnù yìi mə kaa mə̀ sɨ aa adàŋ dàŋə̀ bu'usə ŋkhə, kaa ŋkɨ'ɨ kɨ̀ɨ̀ m̀fuu aà m̀fə'ə̀. 27Mə fùu ɨbɨɨ nû gha, ntswa nyɨgə, mə mbə mə̀ wa'à ka nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mbo bǎdàŋ, nyi bàŋnə̀ ǹsaa mɨyàrɨ̀nə̀ mɨ ŋgu'u myâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\