1 Jɔn 1

1Bì'i ŋwà'ànə a mbo bù ǹloŋ aa Nɨghàà nɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ nya mə nɨ lɛ ntswe nlɔgɨnə a bè'ènə aà. Bì'ì lɛ nyu'u annù ǹloŋ Nɨghàà ma nû. Bì'ì kə̀ mə̂ ǹyə nɨ mi'ì mi'i, bì'ì yə̀ mə̂, m̀bô mi'i mɨ kɨ̂ m̀mɔɔntə. 2Nòò yìi mə Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma yû ɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ bɨ yənə̀ aa, bì'ì lɛ mbə bɨ̂yəfə, ma mùu ajàŋ, bì'ì tɨ̀gə̀ ŋ̀ghaa annù ǹloŋ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma ya, ŋ̀kɨɨ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ, yìi ɨ̀ lɛ ntswe bo Tà, a ghɨrə̀ ŋ̀ghɨrə bì'ì zi aa, a mbo bì'ì. 3Ànnù yìi mə bì'ì yə ŋkɨ nyu'u aa, bì'i kɨɨ nswoŋə aa yu a mbo bù, mə mbə nɨ̀ kɨ̂ ǹtswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'inə̀, a bə̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə ǹtswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ yìi mə bì'inə̀ tswe nɨ yu aa bì'inə̀ tswe aa bì'inə̀ bɨ̀ Tà nɨ Mû yì Yesu Kristo. 4Bì'i ŋwà'ànə̀ ma jû ɨ̀nnù a mbo bù aa, ta tâ nɨdorə̀ ni'inə̀ kɔ'ɔ nluu. 5Àâ ǹtoo ya mə bì'ì yu'u ghu mbo ŋkɨɨ nswoŋə nɨ a mbo bù aa ɨ̀ yulà mə, Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̂ ŋ̀kà'à, kaa m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ̀ wa'à ghu nu burə ntswe tswe. 6M̀bə bì'inə̀ ka nswoŋə nɨ mə bì'inə̀ tswe nɨ̀ ànnù yǐ fùùrə bì'inə̀ nɨbò m̀bu ŋka ntəə nɨ a mûm m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀ boŋ bì'inə̀ tswɛɛ aa ɨnnù, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ tswê ǹyoŋə aa ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 7Bì'ìnə̀ bə bàŋnə kɨ təə a mûm ŋ̀kà'à, tsi'ì tsǒ ajàŋə mə yumbɔŋə̀ à tswe a mûm ŋ̀kà'à aa, boŋ bì'inə̀ aa tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'inə̀ nɨ̀ bì'inə̀, tâ àləə Mû yì Yesu tâ à si'i ŋgɔ̀ŋ ɨ̀bɨ̂ yì'inə̌ ɨ tsɨ̀mə̀. 8M̀bə bì'inə̀ ka nswoŋə nɨ mə bì'inə̀ sɨ̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ tswê, boŋ bì'inə̀ bwe'esə aa mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'inə̀, kaa annù nɨ̂ŋkoŋ a wa'ǎ a nu bì'inə̀ tswê. 9Lâ m̀bə bì'inə̀ ka mbii ɨfansənnù ji'inə̀, boŋ ajàŋə a lə̀ə ŋkà'â yì, ŋ̀ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa, à ka lì'inə̀ ɨfansənnù ji'inə̀, ɨ sì'i ŋgɔ̌ŋ ɨnnû ji'inə̌ ɨ tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̀ tsinə̀ aà. 10M̀bə bì'inə̀ swoŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̌ annnù jî bɨ ghɨ̀rə̀ boŋ bì'inə twoŋə aà yi nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, kaa nɨ̀ghàâ ni nɨ wa'ǎ a nu bì'inə̀ tswê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\