1 Jɔn 2

1Bɔɔ ba bì kə̀gə̂, mə ŋwà'ànə̀ julà ɨ̀nnù a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsuu ɨbɨ̀ kɨ ghɨ̀rə̀. Lâ m̀bə ŋù nɨbù a ghɨrə ɨbɨ, boŋ bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋù yìi mə a mbu'u mbo a nsi Tà ǹloŋ atû yi'inə̀, m̀bə Yesu Kristo, yu wa yìi mə annû yi a tsìnə aà. 2Bɨ tsyà aa ghu nu nsì'ìtə̀ nɨ̂ ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə̀, kaa wa'ǎ aa tsi'ì ji'inə̀ si'itə̀, ŋkɨɨ si'itə nɨ jì bə̂ bɨ̀tsɨ̀m fàa mbî. 3Mânjì yìi mə mbə bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ zi yi aa, à nɨ mə bì'inə̀ ka nləə ndɨ'ɨ̀ ji. 4Ŋù yìi mə a swoŋə nɨ mə “mə̀ zi yi,” lâ ŋ̀kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ ǹdɨ'ɨ̂ ji ləə aa, à nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, kaa ànnù nɨ̂ŋkoŋ a wa'à ghu nu tswê. 5Ǹloŋ mə à nɨ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ Nwì a nɨ nlunə a tswe aa a mbo ŋù yìi mə à lə̀ə̀ nɨghàâ ni. M̀bə bì'inə̀ kɨ̂ ǹtsya aa tsi'ì a njɨ̌m àjàŋ yulà nzi mə bì'inə̀ tswe ghu mûm nû. 6Ŋù yìi à swoŋ mə yu lwi'i ghu nu laa boŋ a yòŋə ɨbù'ù mɨkòrə̂ ji a ajàŋ mə à lɛ sɨ təə aà. 7Bɨ̀lɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̌ŋ aa, kaa mə̀ sɨ aa ndɨ'ɨ yì m̀fii yì tsù ŋwa'anə, à bàŋnə mbə aa tsi'ì ǹdɨ'ɨ yì ǹlwèn ya mə nɨ̀ lɛ ntswe nɨ yu a nlɔ̀gɨ̀nə aà, ǹdɨ'ɨ yì ǹlwèn ma yû a bə nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə nɨ̀ lɛ nyu'u aà. 8Lâ m̀bə mə̀ tse kɨɨ swoŋ mə mə ŋwà'ànə̀ aa ndɨ'ɨ yì m̀fiì yìi mə bɨ yə nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̂ yi a nu Kristo ŋkɨɨ nyə nɨ a nu bù, ǹloŋ mə ɨ̀tugə wa ɨ tsyà ŋ̀ghɛɛ nii, ŋ̀kà'a annù nɨ̂koŋ wa ɨ tɨ̀gə̂ ǹta. 9Ŋù yìi mə à swǒŋ mə yu tswe maa a mûm ŋ̀kà'à m̀burə kɨ bàa ndɨ̂m yì aa, à bùrə ntswe aa tsi'ì wa mûm ɨ̀tugə̀. 10Ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə ndɨ̂m yì aa à tswe aa a mûm ŋ̀kà'à, kaa nji'ì ànnù yìi mə mbə a kwântə̀ ŋ̀wo aa kaa wa'à bə̂. 11Lâ ŋù yìi mə a bàa ndɨ̂m yì aa à tswe aa a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ ŋ̀kɨ mburə kɨ zì aa tsi'ì a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̌ adɨgə yìi mə yu ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî ǹloŋ mə ɨ̀tugə wa ɨ kɨŋ mi'ì mi. 12Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔ bì kə̀gə aa nloŋ mə bɨ li'inə ɨfansənnù ju aa nloŋ ŋkwi atû yi. 13Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɨ̂tà aa nloŋ mə nɨ̀ zi a yi, yu wa yìi mə à lɛ ntswe a nlɔ̀gɨ̀nə aà. Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔjɔ̀ŋ ǹloŋ mə nɨ̀ tsyà mə̂ ǹgàŋmbu'u ɨnnù jì bɨ̂ wâ aa. Mə ŋwà'ànə a m bo bǔ bôŋkhə aa nloŋ mə nɨ̀ zi a Ta aà. 14Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɨ̂tà aa nloŋ mə nɨ̀ zi a yu wa yìi mə à lɛ ntswe a nlɔ̀gɨ̀nə aà. Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔjɔ̀ŋ aa nloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ kɨ̂ ǹlwi'i a mûm nu bù, nɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹtsya ŋgàŋmbu'u ɨnnù jì bɨ wâ aa. 15Nɨ̀ tsuu mbi yù kə̌ njoo mbi jù kɨ kɔ̀ŋə̀. Ŋù à bə kɔ̌ŋ mbi yù, boŋ kaa ànnǔ ŋkɔ̌ŋ Tà a sɨ̀ ghu nu tswê. 16Ǹloŋ mə ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe fàa mbi aa, tsǒ njoo jìi mə njyǎ nu ɨ lwà'à ghu aa, nɨ̀ jìi mi'i lwà'à ghu aa, bo bɨ̀ ǹjoo mbi tsɨ̀m jìi mə bə̌ ŋŋee nû yàà ghu aa, kaa à sɨ aa a mbo Tà lô. Ɨ bàŋnə̀ ǹlo aa a mbô m̀bî. 17M̀bi yǔ tsyà nii aà tsyà. Ǹjoo jya mə bə̌ lwà'à ghu aa ɨ ghɛɛ̀ bo yu. Lâ ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aa, a twê ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. 18Bɔɔ̀ bâ, wa nòò ǹlwì'ì mbî à kà mə̂ aa ŋku'u, nɨ̀ lɛ mbaa nyu'u mə ŋgàŋnto Kristo wa à kà mə̂ aa nzi. Wa ŋgǎŋnto Kristo jî ghà'àtə̀ ɨ zì mə̂, a bə̂ àjàŋ mə bì'inə̀ zi mə àa nòò ǹlwì'î m̀bi aà. 19Bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀, lâ kaa bo lɛ ŋwa'à bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bə̂. Ǹloŋ mə bo lɛ mbaa tswe aa bì'inə̀ nɨ̀bò boŋ bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ntswe bi'inə̀ nɨ̀bò. Lâ bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ waa, tǎ ghɨ̀rə tâ à laa mə kaa bo bɨ tsɨ̀m sɨ̀ aa bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bə̂. 20Lâ yu wa yìi mə à làa màŋsə̀ aa à yɔ̀'ɔ̀ mə̂ ghuu. Bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ kɨ̂ ǹzi annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 21Kaa mə̀ sɨ a mbo bù ŋ̀wa'anə aa nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̌ annù nɨ̂ŋkoŋ zî, lâ mə ŋwà'ànə̀ aa nloŋ mə nɨ̀ zi, ŋkɨ nzi mə kaa abaŋnənnù kaa a sɨ̌ a nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ lò. 22Màa ŋghə̀ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù àa ŋù wa mə a tuu nɨ mə kaa Yesu à sɨ̌ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə̂ aa ɛ? Wa làa ŋgàŋnto Kristo wa à ghuà. M̀bə yu wa yìi mə a tuu nɨ̂ Ta nɨ Mu aà. 23Wa ŋù yìi mə a tuu Mu aa, kaa à sɨ̀ nɨ Tà bâŋnə̀ ǹtswe. Ŋù yii mə a bii annǔ Mu nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi aa, à kɨ ntswe nɨ Tà. 24Tâ nɨ̀ yə mə annù ya mə nɨ̀ lɛ nyu'u a nlɔ̀gɨ̀nə aa tâ à lwi'i bu bo. M̀bə ànnù ya mə nɨ lɛ nyu'u a nlɔ̀gɨ̀nə aa a lwi'i bu bo boŋ nɨ̀ ka lwì'i bu bɨ̀ Mu ŋ̀kɨ nlwi'i bu bɨ̀ Tà. 25Yulà à nɨ̂ àyoo ya mə à kà'a mbo bì'inə aà, ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 26Mə ŋwà'ànə ɨnnù julà a mbo bù nloŋ aa ŋgaa bə̀ bìi mə bɨ ka bwe'esə ghuu aà. 27Lâ àjàŋ ya yìi mə à lɛ nyɔ'ɔ ghuu aa, ǹyɔ'ɔ ma ya ɨ̀ lwi'i a nu bù. Kaa nɨ̀ sɨ bù ǹlɔɔ nɨ mə tâ ŋù tsù à bu ŋka ndɨ'ɨ ghuu, ǹloŋ mə ǹyɔ'ɔ ya mə à lɛ nyɔ'ɔ ghuu ghu aa ɨ dɨ̀'ɨ ɨnnù tsɨ̀m a mbo bù. Ɨ̀nnù jya ɨ kɨ̂ m̀bə annù nɨ̂koŋ, kaa kɨ'ɨ̌ abaŋnənnù bə̂. Àjàŋ yìi mə bɨ dɨ̀'ɨ̀ mə̂ ghuu aa, tâ nɨ̀ lwi'i ghu nû. 28Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bɔɔ̀ bâ, lwì'i nɨ̀ ghu nu, tà nòò yìi mə à ka yǐ zì aa, kaa bì'inə̀ wa'à nɨ nɨ̀bɔ'ɔ tswê, kaa ŋkɨ'ɨ bàŋnə̀ ka ŋkhə nii bə̂ khə̀ nɨ̂ àdɨ̀rətu a ajàŋ mə a zì aà. 29Bì'inə̀ bə zi mə annû yi a tsinə boŋ bì'inə̀ kɨ nzi mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi a ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa, a jwǐ yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\