1 Jɔn 3

1Nɨ̀ yə mbuu akɔ̀ŋnə̀ yìi mə Taà yì'inə̀ à tswe nɨ yu a nu bì'inə̀, mə mbə a ka ntwoŋə nɨ̂ yi'inə̀ a nɨ bɔɔ̀ bi. A bə̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə bì'inə̀ nɨ bɔɔ̀ bi. Ǹji'ì ànnù yìi mə kaa mbi yù ɨ̀ sɨ̀ yi'inə̀ zi aa ɨ bə̀ aa mə kaa lɛ ŋwa'à yi kɨ nzi. 2Bɔɔ bɨ maà bìi mə̀ kɔ̀ŋə aa, tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'inə̀ bə aa bɔɔ bɨ Nwî; lâ kaa bì'inə sɨ̌ ajàŋ yìi mə bì'inə̀ ka yǐ bə aa naŋsə nzi. Lâ bì'inə̀ zi mə nòò wa mə à ka yǐ zì aa tâ bì'inə̀ tɨgə mbə aa tsǒ yu, ǹloŋ mə bì'inə̀ ka yǐ yə yi tsi'ì àjàŋ mə à nàŋsə mbə aà. 3Ŋù ntsɨ̀m yìi mə a bɛ, ǹnɨŋ ntɨɨ̀ yi ghuu nu aa, a lə̀ə̀ nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi ɨ laà tsǒ ajàŋ yìi mə yumbɔŋ à kɨ nlaa aà. 4Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa a wò aa nɔ̀ŋsə̀ Nwì; ɨbɨ à bə̀ aa ŋwò nɔ̀ŋsə̀ Nwì. 5Nɨ̀ zi mə Yesu à lɛ nzì fàa mbi aa a nlɔ̀gə̂ ɨ̀bɨ yi'inə̀ ǹlɔ'ɔsə, ŋ̀kɨ nzi mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ tswê. 6Kaa Ŋù nstɨ̀m yìi mə à lwì'i ghu nu aa kaa à sɨ bɨ ghɨ̀rə̀; kaa ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa kaa à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yi yə̂, kaa wa'à yi kɨ nzi. 7Bɔɔ bâ, tâ ŋù tsù à tsuu ghu lǒ bwe'esə. Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù ɨ tsinə aa à tsìnə tsǒ ajàŋ mə Kristo à tsìnə aà. 8Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa, à nɨ mu Devil; ǹloŋ mə Devil a ŋghɨ̀rə ɨbɨ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa a anlɔ̀gɨ̀nə̂ m̀bî. Ǹji'ì ànnù yìi mə Mu Nwì à lɛ nzì ghu aa, à lɛ mbə aa a ntâ ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ɨfà'a Devil. 9Ŋù yìi a jwe Nwî ǹjwe yi aa, kaa à sɨ ɨbɨ ghɨ̀rə̀; ǹloŋ mə màrə̀ Nwì à lwi'i ghu nu, kaa a wa'ǎ ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ bù ǹzi, ǹloŋ mə a yi aa a jwe Nwì aà. 10Ànnù yìi mə a ka dɨ̀'ɨ a ŋû yìi mə à nɨ mu Nwì kə̀ a ŋû yìi à nɨ mu Devil aa a yulà mə: ŋù yìi mə kaa à sɨ annù yìi mə a tsinə aa ghɨ̀rə̀ aa, kaa à sɨ mu Nwì bə̂, kə̀ ŋù yìi mə kaa à sɨ mu maà yì kɔŋə aà. 11Àâ ǹtoo ya mə nɨ̀ lɛ nyu'u nlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə̀ aà, mə bì'inə̀ aa ŋkɔŋə bi'inə̀ nɨ bì'inə̀, 12ntsee bə tsǒ Cain yìi mə à lɛ mbə mû ŋ̀gàŋmbù'unnù, ǹzwitə mu maà yì aà. Baa à lɛ nzwitə mumaà yì aa a ya? À lɛ nzwitə yi aa nloŋ mə mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ nù mi lɛ mbɨ'ɨ mì mumaà yi mɨ bâŋnə̀ ǹtsinə aà. 13Bɔɔ bɨ maà, nɨ̀ tsee kɨ yɛrə mə m̀bə̂ bə̀ bî fàa mbi ka mbaa ghuu. 14bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ fɛ̀'ɛ̀ mə̂ a mum nɨ̀wo ntɨgə ntswe aa a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ǹloŋ mə bì'inə̌ kɔ̀ŋnə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ aà. Ŋù yìi mə à sɨ ndɨ̂m yì kɔŋə aa à lwì'ì aa a mûm nɨ̀wô. 15Ŋù yìi a bàa mu maà yì aa, à bə aa ŋù ǹzwìtə ŋù. Nɨ̀ zi mə kaa ŋù yìi a zwitə ŋû aa, kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋə aa tswê. 16Àâ àjàŋ yìi mə bì'inə̀ zi ayoo yìi mə àkɔ̀ŋnə̀ à nɨ yu aa, â yuà mə: Kristo à lɛ mfa ntswêntɨ̀ɨ̂ yì a atu bì'inə̀; ma mùu ajàŋ bì'inə̀ kɨ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka mfa ntswêntɨ̀ɨ̂ yi'inə̀ a atu bɔɔ bɨ maà bi'inə̀! 17Lâ m̀bə ŋù a tswe nɨ̂ ǹjoo mbi jù, ǹyə mu maà yì yìi mə à fùmə aa, kaa wa'à mɨlɨ̀ŋnə̀ yi ko, bəə boŋ mbə a tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ mə àkɔ̀ŋnə̀ Nwî a tswe a mûm ǹtɨɨ yu aa mə akə aa ɛ? 18Bɔɔ bâ bì'inə̀ tsee a akɔ̀ŋnə̀ aa bə nɨ̂ ǹtsù kə̀ nɨ nɨ̀ghàà kɨ dɨ̀'ɨ̀, lâ m̀baŋnə ŋka dɨ'ɨ a akɔ̀ŋnə̀ ya yìi mə a nɨ yǐ annù nɨ̂ŋkoŋ aa bə a nɨ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù mi'inə̀. 19Ma mùu ajàŋ, bì'inə ka zi mə bì'inə̀ tswe a mûm ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀; tâ mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ tɨgə ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə a nsi mi'i Nwì, 20kə̀ a tɛ'ɛ mbə nòò yìi mɨ̀ntɨɨ mi'inə̀ sa'a nɨ̂ yi'inə̀ aà, ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə Nwì à tsyàtə ntɨɨ̀ yi'inə̀ ŋ̀kɨ nzi ɨnnù tsɨ̀mə̀ aà. 21Bɔɔ̀ bâ, mbə mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ tsee yi'inə̀ kɨ sa'a boŋ kaa bì'inə̀ ka wa'à ka mbɔ'ɔ a ntswe a nsi mi'i Nwì; 22bì'inə̀ kiɨ̀ ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi bì'inə̀ betə ghu mbo aa, nloŋ mə bì'inə̀ lə̀ə ndɨ'ɨ̀ ji ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ghɨ̀rə a dorɨtə̀ aà. 23A bə̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ yì yâ ɨ̀ yuà, mə tâ bì'inə̀ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ a nɨ̂ ɨ̀kǔm Mû yì Yesu Kristo, ŋ̀kɨɨ ŋka ŋkɔŋnə bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ a ajàŋ mə Kristo à lɛ ndɨ'ɨ aà. 24Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lə̀ə ndɨ'ɨ Nwî aa, bɨ lwì'ì ghu nu tsǒ mə Nwì à kɨ nlwì'i a mum bo aà. Ànnù yì mə a ghɨrə mə bì'inə̀ zi mə à lwì'i a mûm ntɨɨ bì'inə̀ aa, à nɨ̂ Àzwî yi ya mə à fa a mbo bì'inə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\