1 Jɔn 4

1Ɨ̀kà'â jyâ, nɨ̀ tsuu ɨzwǐ tsɨ̀m ɨ kɨ bii, mbaŋnə ŋka nywe'etə nɨ̂ ɨ̀zwì a nzi mə ɨ lo aa a mbo Nwì aa ɛ; ǹloŋ mə ŋgǎŋntoo Nwî m̀bwe'esə̀ jî ghà'àtə̀ ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə a mbi. 2Mbə nɨ̀ zi Àzwì Nwî aa lalà: àzwǐ tsɨ̀m yìi mə a bii mə Yesu Kristo à lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ a mbi a mûm ǹjyǎnu aa, a lo aa a mbo Nwì, 3àzwǐ tsɨ̀m yìi mə kaa a sɨ̀ bii nɨ̀ nsi mə Yesu à lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ a mbi a mûm ǹjyǎ nu aa, kaa a sɨ̀ aa a mbo Nwì lô. Ma yû àzwì a baŋnə mbə aa àzwǐ ŋgaŋto Kristo, yìi mə nɨ̀ lɛ nyu'u mə à ka yǐ fɛ̀'ɛ, yìi mə à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹtswe a mbi tsɨ̀tsɔ̀ŋ aà. 4Bɔɔ bâ, nɨ̀ lò aa a mbo Nwî, nɨ̀ kə̀ mə̂ ǹtsya waa; ǹloŋ mə yu wa yìi mə à tswe a mum bù aa, à tsyatə yu wa yìi mə à tswe a mûm m̀bi aà. 5Bo lo aa fàa mbî, maa ajàŋ ɨ̀nnù jìi mə bo swoŋ aa ɨ bə̂ ɨ̀nnǔ mbî, m̀bi ɨ kɨɨ nyu'utə. 6Lâ bì'inə̀ lo aa a mbo Nwî. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à zi Nwî aa, a yu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə bì'inə̌ swoŋə aà, lâ yu wa yìi mə kaa à sɨ̀ a mbo Nwì lò aa, kaa à sɨ annù yìi bì'inə̌ swoŋ aa yu'utə. Àa mânjì yìi mə bì'inə tsyà ghu nzi nɨ̂ àzwǐ annù nɨ̂ŋkoŋ bo bɨ̀ àzwǐ mbwe'esə̀ aà. 7Ɨ̀kà'â jyâ, bì'inə̀ aa ŋkɔŋnə yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀; ǹloŋ mə a kɔ̀ŋnə̀ a lo aa mbo Nwì, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̀ŋ bə̂ aa, a jwe Nwì, a kɨ̂ ǹzi Nwî. 8Ŋù yìi mə à sɨ bə̂ kɔŋ aa, kaa à sɨ̀ Nwî zî; ǹloŋ mə Nwì à laa mbə akɔ̀ŋnə̀. 9Nwì à lɛ ntsyà aa lâlà ǹdɨ'ɨ akɔ̀ŋnə̀ yi a mbô bì'inə̀, mə Nwì à lɛ ntoo a njwoŋ Mû yì a fɛ'ɛ̀ fàa mbi, mə mbə bì'inə̀ tsya ghu nu ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 10Àâ àkɔ̀ŋnə̀ yuà, kaa a sɨ̀ bə aa mə bì'inə̀ lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ Nwî, a baŋnə mbə aa mə, à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ ǹtoo a Mû yì mə tâ à bə mânjì yìi mə bɨ ka tsyà ghu ɨ sì'ìtə ɨbɨ̂ yi'inə̀. 11Ɨ̀kà'â jâ, m̀bə a bə mə Nwì à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ ma mùu ajàŋ, boŋ a ku'unə mə tâ bì'inə̀ aa kɔŋnə yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀. 12Kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu twê yìi mə à lɛɛ̀ ǹyə Nwî; bì'inə̀ bə kɨ kɔ̀ŋnə̀ yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à lwi'i a nu bì'inə̀, àkɔ̀ŋnə̀ yi a kɨ̂ ǹluu a nu bì'inə̀. 13Bì'inə̀ ka tsyà aa laà ɨ zi mə bì'inə̀ lwi'i a mum Nwì a kɨ̂ ǹlwi'i a mum bì'inə̀, ǹloŋ mə à fà mə Azwî yi a mbo bì'inə aà. 14Bi'inə̀ yə̀ mə̂, ŋ̀kɨ mbə bɨyəfə, mə Tà à tòò mə a Mû yì, mə tâ à bə Ŋ̀gàŋywèènsə̂ m̀bî. 15Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à bìi nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mə Yesu à nɨ Mu Nwì aa, Nwì à lwì'i ghu nû a kɨ̂ ǹlwi'i a nu Nwì. 16Ma mùu ajàŋ bì'inə̀ zi ŋkɨ mbii a akɔ̀ŋnə̀ yìi Nwì à tswe nɨ yu a nu bì'inə̀ aa. Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀, ŋu yìi mə à lwì'i a mum àkɔ̀ŋnə̀ aa à kɨ nlwì'ì aa a mum Nwì, Nwì a kɨ̂ ǹlwi'i ghu nû. 17Nwì à ghɨ̀rə̂ àkɔ̀ŋnə̂ yi a luu a nu bì'inə̀ aa mə tâ bì'inə̀ yi wa'à nɨ nɨ̀bɔ'ɔ wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tswê, ǹloŋ mə àjàŋ yìi mə à bə aa, àâ àjàŋ yìi mə bì'inə̀ kɨ mbə fàa a mûm m̀bi aà. 18Kaa nɨ̀bɔ'ɔ sɨ̌ a mûm àkɔ̀ŋnə̀ tswê, ǹloŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a luu aa, a fi'i nɨbɔ'ɔ̀. Àyoo yìi mə a zì nɨ nɨ̀ nɨ̀bɔ'ɔ aa à nɨ̂ ǹjò, ŋù yìi mə à kɨ ntswe nɨ nɨ̀bɔ'ɔ aa kaa à sɨ̀ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a luu aa tswê. 19Bì'inə̌ kɔ̀ŋə̀ aa nloŋ mə à lɛɛ̀ m̀foo ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀. 20Ŋù tsù à bə swoŋ mə, “Mə̀ kɔ̀ŋə Nwì” ɨ bàŋnə kɨ bàa a ndɨ̂m yì boŋ à nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù; ǹloŋ ŋù yìi mə à sɨ a ndɨ̂m yì yìi mə a yə kɔŋ aa, kaa mbə a wa'ǎ Nwî yìi mə kaa à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yə aa kɔ̀ŋə̀. 21Àâ ǹdɨ'ɨ yìi mə bì'inə̀ kwɛrə a mbo Kristo aa ɨ̀ yulà, mə ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə̀ Nwî aa, tâ à kɨɨ ŋka ŋkɔŋə ndɨ̂m yì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\