1 Jɔn 5

1Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à bii mə Yesu à nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa a jwǐ Nwì, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ŋkɔ̀ŋə̀ ta aa, à kɨɨ ŋkɔ̀ŋə nɨ mû yì. 2Bì'inə̌ tsyà aa lâlà nzi nɨ mə bì'inə̌ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ bɔɔ bɨ Nwî, mə bì'inə̀ kɔ̀ŋə̀ Nwî ŋ̀kɨɨ nyu'unə nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ ji. 3Ǹloŋ mə àa akɔ̀ŋnə̀ Nwî a yulà, mə bì'inə̀ ka nləə nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ ji. Kaa ndɨ'ɨ̀ ji a wa'ǎ àbè'è mə à bè'èsə yi'inə̀ ghu bə̂. 4Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a jwǐ Nwì aa a tsyǎ mbî; àyoo yìi mə bì'inə̌ lɔ̀gə̀ ǹtsya nɨ̂ m̀bi ghu aa â yuà, àbìintɨɨ̀ yi'inə̀. 5Ŋù yìi mə mbə a tsyâ m̀bi aa à nɨ̂ wò aa ɛ? À sɨ̀ ŋû yìi mə à bìi mə Yesu à nɨ Mu Nwì aa bə aa ɛ? 6Àa yu wa yìi mə à lɛ nzì nɨ̂ ŋ̀kì bo bɨ̀ àləə aa à ghulà, Yesu Kristo, kaa wa'a aa tsi'ì nɨ̀ ŋ̀kì yuyu zî, lâ ǹzi nɨ̂ ŋ̀kì bo bɨ̀ àləə̀. 7Àzwì Nwî a kɨ̂ m̀bə àyəfə, ǹloŋ mə Àzwì Nwî àa ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 8Bɨ̀yəfə̀ nɨ bi tarə̂, Àzwì, ŋ̀kì, bo bɨ̀ àləə̀; bɨ̀yəfə ma bû bi tarə bɨ swoŋə̂ nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀. 9M̀bə bì'inə ka mbii nɨ̂ ànnù yìi mə bə̌ swoŋ aa, boŋ ànnù yìi mə Nwi swoŋ aa a tsyatə̀; ǹloŋ mə ànnù yìi mə Nwì swoŋ aa a yûlà, mə yumbɔŋ à nɨ̂ àyəfə nloŋə Mû yì. 10Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì a nu Mu Nwì aa, à bìî ànnù yìi mə Nwì a swoŋə aà, ŋù yìi mə kaa sɨ̌ annù yìi mə Nwì a swoŋ bii aa, à lɔ̀gə Nwî aa a nɨ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, ǹloŋ mə kaa sɨ̌ annù yìi mə Nwì à swoŋ tsǒ àyəfə nloŋə Mû yì aa bii aà. 11Ànnù yìi mə Nwì à swǒŋ nloŋ ŋgaa Mû yì aa a bə mə, Nwì à fâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bì'inə̀. Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma yû ɨ tswe aa a nu Mû yì. 12Ŋù yìi mə à tswe nɨ Mu aa, à tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀; ŋù yìi mə kaa à sɨ̀ nɨ Mu Nwì tswê aa, kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ tswê. 13Mə ŋwà'ànə juà ɨ̀nnù a mbo bù bìi mə nɨ̀ nɨ̌ŋ mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nɨ ɨkǔm Mu Nwì aa mə tâ nɨ̀ zi mə nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋə aa. 14Àyoo yìi mə a ghɨrə bì'inə̀ naŋsə nɨŋ ntɨɨ̀ yi'inə̀ ghu nu aa à nɨ mə, bì'inə̀ bə kɨ betə annǔ tsu ghu mbo yìi mə a yòŋə a nɨ̂ ànnù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aa boŋ a yu'u. 15Bì'inə̀ bə kɨɨ zi mə a yu'u nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bì'inə̌ betə aa, boŋ bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ kwɛ̀rə̀ mə̂ ɨ̀nnù jìi mə bì'inə̀ betə yi ghu aà. 16M̀bə ŋù a yə mu maà yì a ka ŋghɨrə ɨbɨ yìi mə kaa mbə ɨ wa'à nɨ nɨ̀wo zì aa, boŋ à ka betə, ta tâ Nwì à fa ntswêntɨ̀ɨ̀ ghu mbô. A ghɨ̀rə̀ maa mùu ajàŋ aa tsi'ì a mbo bə̀ bìi mə bɨ ghɨrə̂ ɨ̀bɨ yìi mə kaa mbə ɨ wa'à nɨ nɨ̀wo zì aà. Ɨ̀bɨ yǐ mɔ'ɔ ɨ tswe ghu yìi mə ɨ zì nɨ nɨ̀wô; kaa mə̀ sɨ swoŋ aa mə tâ ŋù à tsa'atə Nwî a nɨ̂ àjàŋə ɨbɨ mà yâ. 17Ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̀ tsinə̀ aa à nɨ̂ ɨ̀bɨ̂, lâ ɨ̀bɨ yǐ mɔ'ɔ à nɨ yìi mə kaa ɨ sɨ nɨ nɨ̀wo zì. 18Bì'inə̀ zi mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a jwǐ Nwì ǹjwǐ yi aa kaa à sɨ ɨbɨ ghɨ̀rə̀. Ǹloŋ mə yu wa yìi mə a lɛ njwe Nwî aa, a bɛ nii, kaa ŋgàŋmbù'û ɨ̀nnù a wa'à nii mɔɔ̀ntə̀. 19Bì'inə̀ zi mə a yi'inə̀ aa a jwe Nwì, ŋgàŋmbù'û ɨ̀nnù wâ à bâŋnə̀ ǹtswe nɨ mɨ̀dà'à a atû m̀bi yǔ ntsɨ̀m. 20Bì'inə̀ kɨ nzi mə Mu Nwì à zì mə̂ ŋ̀ghɨrə àtû yi'inə̀ a laa, a nzi Nwìŋgɔ̀ŋ ànnù nɨ̂ŋkoŋ; bì'inə̀ kɨ̂ ǹtswe a mum yu wa yìi mə à nɨ annu nɨ̂ŋkoŋ, tsi'ì a mum Mû yì Yesu Kristo. Àa yu mbə Nwîŋgɔ̀ŋ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ŋkɨ mbə ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 21Bɔɔ̀ bâ, nɨ̀ ka ntsu'utə ghuu nloŋə annǔ mmii mɨ̀kobə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\