1 Peta 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo Peta yìi mə à nɨ ŋgàŋntoò Kristo aa ŋ̀ghɛɛ a nɨ mbo batoo bìi mə bɨ ja'a waa a ɨtoo ɨtoo bo tswê tsǒ batoo a ala'a Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, bo bɨ̀ Bithynia. 2A bə bə̀ bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ Tà à tsɔ'ɔ waa, nyarə nləə nɨ̂ bi a nzi yu, Àzwì Nwî a si'i bɨ laa, mə tâ bo ka yu'unə Kristo tâ bɨ̀ kɨ nyantə aləə̀ yi a nu bo. Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì nɨ̂ mbɔɔnə̀ Nwì ɨ̀ tswe a nu bù ǹluu. 3Bì'inə̀ ka ŋgha'a Nwìŋgɔ̀ŋ, Ta bɨ̀ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo. Ǹtsya a njɨ̌m ŋko mɨ̀lə̀ŋnə̀ yì yî ŋ̀wè bɨ bù mə̂ ǹjwe yi'inə̀ bì'inə̀ tɨgə̀ m̀bɛ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yî mfii, a njɨ̌m àjàŋ yìi mə Kristo à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aà. Ma yû a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə mə tâ bì'inə̀ mbɛ nɨ̂ ŋ̀kà'â Nwì kaa wa'à kaà (kə̀ ǹjɨŋkə); 4m̀bɛ nɨ̂ a ŋkwɛrə njoo jìi mə kaa mbə kɨ'ɨ̀ bɨ'ɨ, kaa bɨ kɨ'ɨ ŋgɨ'i ghu ta, kaa jɨ wa'à kɨ̀ɨ̀ ŋ̀kwi'inə, jìi bɨ ləə a aburə a mbo bù aà, 5bù bìi Nwǐ a bɛ nɨ mɨ̀dà'â mi ntsya a njɨ̌m àbìintɨɨ yuu mə ànnǔ ajàŋə à ka yweensə ghuu aa, tâ à yi mfɛ̀'ɛ̀ bɨ̀ naŋsə nyə wa noò ǹlwì'î ǹjɨ̀mə̀. 6Nɨ̀ ka ndorɨtə nloŋ ma yû ka mə a nɨ mû àtɨɨ noò nɨ̀ kaa yə ŋgɨ'ɨ nloŋ mbuu ɨkwà'ànə̀ jìi ɨ ka kɨ tsi'i ghuu, 7a nywe'etə a nyə mə àbìintɨɨ̀ yuu àa yî ànnnù nɨ̂ŋkoŋ. Tsi'ì àtɨ̀ɨ̀ gold yìi mə mbə bɨ tâŋgɨ'ɨ ghuu aa, bɨ yweetɨ a nɨ mɔ'ɔ, baa kɨɨ ywe'etə abìintɨɨ̀ yuu yìi a baŋnə ntɨ̀nsə̀ ǹtsya gold aa nɨ mɔ'ɔ, tà bɛɛ mə a tsya, bɨ fa àghu'usə̀ nɨ nɨgha'a nɨ̂ àŋanə̀ a mbo Nwì, wa njwi yìi mə bɨ ka yǐ dɨ̀'ɨ Yesu tâ à laa aà. 8Ka mə nɨ̀ bùrɨtə̀ yi yə aa, nɨ̀ kɔŋə yi, ka mə nɨ̀ sɨ nii yə aa nɨ̀ ǹnɨŋ ntɨɨ̀ ghuu ghu nu ŋkɨɨ ndorɨtə nɨ̂ mbuu nɨdorə yì wè yìi mə kaa mbə ntsù wa'à swoŋə̀. 9Nɨ naŋsə ndorɨtə aa nloŋ mə nɨ̀ kwɛrə ɨlòŋə̂ ghuu nyoŋ njɨ̌m àbìintɨɨ̀ yuu aà. 10Ŋ̀gǎŋntoo Nwì jìi mə ɨ lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə mə ɨbɔ̀ŋ Nwî yìi mə à nɨ ghuu ɨ zì aa, bo lɛ sɨ naŋsə nlɔɔ mbetə nɨ̂ ɨ̀nnù ǹloŋ annǔ nyweenə ma yû; 11bo lɛ sɨ betə nɨ̂ ŋû yìi mə kə̀ noò yìi mə Àzwì Kristo a lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mɨ̂ ǹtɨɨ bo mə à ka yǐ yə ŋgɨ'ɨ̀ ɨ yǐ kɨ tswe nɨ nɨ̀gha'a nìi nɨ yoŋ ghu aà. 12Bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ a laa a mbo bo mə kaa bo lɛ ŋkɨ'ɨ̀ aa a mbo atu mbɨɨnû yaa fa'à, bo lɛ sɨ bàŋnə̀ mfa'a aa a mbo bù. Bɨ lɛ nzì nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya aa a mbbo bù ǹtsya a njɨ̌m Àzwì Nwî yìi mə a lo a aburə nsɨgə aa, a bə̂ ɨ̀nnù jìi mə baangel bɨ lɛ sɨ yə̀'ə̀tə̀ a nzi tâ à laa. 13Tâ nɨ̀ taŋtə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, ntswe nɨ̂ àlaa atu, nnaŋsə ntɛ'ɛ atû yuu tsɨ̀m a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yìi mə nɨ̌ bɛ aa, mə ɨ ka yǐ zǐ wa noò yìi mə Yesu Kristo à ka yi bu fɛ̀'ɛ zì aà. 14Tsǒ bɔɔ bɨ ayu'unə̀, nɨ tsuu mà'àtə ɨbɨɨnû ghuu tâ ɨ̀nnù jìi mə ɨbɨɨnû ghuu ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa tâ ɨ̀ ka ntsyasə nɨ̂ ghuu tsi'ì tsǒ ajàŋ mə nɨ̀ lɛ ntswe nɨ bɨ̀bù'ù a mbìì aà. 15Lâ tâ nɨ̀ kɨ nlaa a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə nɨ ghɨ̀rə̀ aà, tsi'ì tsǒ mə yu wa yìi mə à lɛ ntwoŋə ghuu à làa aà. 16A ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aà, mə, “Nɨ̀ laa tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mə̀ kɨ nlaa aà.” 17Tsǒ mə nɨ twoŋ nɨ̂ Nwî nɨ Taà ghùù a noò yìi mə nɨ tsà'àtə̀ Nwî aà, a bə yu wa yìi mə a lèntə ɨnnù bə̂ kaa ŋkɨ'ɨ nɨ̀ ǹjɨ̀m ŋù biì, nyoŋ aa bə nɨ mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀ mɨ ɨnnù myaa aa, tâ nɨ̀ ka nzi akòrə̀ nɨzì yuu nɨ nɨ̀bɔ'ɔ, a nɨ nòo ntsɨ̀m yìi mə nɨ̀ tswe a ɨtoo dàŋə̀ aà. 18Nɨ̀ zi mə bɨ lɛ ntsu'u atû yuu a nɨ ɨnnǔ adàŋə̀ dàŋə̀ jìi mə nɨ̀ lɛ nlɔgə̀ a nu bɨ̀taà buu aa, kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ aa nɨ̀ ǹjoo jìi mə jɨ bɨ'ɨ tsi'ì tsǒ àtɨ̀ɨ silba kə̀ gold aa bə̂. 19Bɨ lɛ mbàŋnə̀ ǹtsu'u atû yuu aa nɨ̂ àləə tɨ̀ndùù Kristo ya, tsi'ì tsǒ yǐ mû m̀bînjə̀rə̀ tɨ̀ àlɔ̀'ɔ̀ kə̀ àbà. 20Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntsɔ'ɔ yi nləə mbɔŋ tâ bɨ̀ naŋsə mbi yù. Lâ bɨ kɨɨ̀ ǹdɨ'ɨ yi a nɨ̂ ǹjwi nlwì'ìnjɨ̀m jû m̀bɨ'ɨ ŋgaà yùù. 21Ǹtsya ghu njɨ̀m, nɨ̀ lə̀ə̂ ǹtɨɨ̀ ghu a nu Nwî, yìi mə à lɛ nyweensə yi nɨ nɨ̀wo, mfa nɨgha'a ghu mbo mə tâ àbìintɨɨ̀ yuu, nɨ̂ m̀bɛ̂ yùù, tâ ɨ̀ tswe a mum Nwì. 22Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə nɨ̀ sì'ì mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ muu mɨ laa, nyoŋə a ajaŋə mə nɨ yu'unə annù nɨ̂ŋkoŋ aa, ŋkɨ ntswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə annù nɨ̂ŋkoŋ a nu bɨ̀lɨ̂m buu aa, tâ nɨ̀ naŋsə ntswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ a nu bù nɨ bù yìi mə a fɛ'ɛ aa mûm ǹtɨɨ bù. 23Bɨ bù mə̂ ǹjwe ghuu nɨ tɨgə̀ bə̀ bì fiì, kaa ŋkɨ'ɨ aa nɨ̂ ayoo ŋgwɛ̀'ɛ̀ yìi mə mbə a bwɛ̀ aa bə̂, m̀baŋnə mbə aa a nɨ̂ àyoo ŋgwɛ̀'ɛ̀ yìi mə kaa mbə a kɨ'ɨ̀ bwɛ̀ aà, ǹtsya aa a njɨ̀m nɨ̀ghàà nɨ Nwî nìi nɨ tswentɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨ nlwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 24Ǹloŋ mə, “Ǹjyǎnû ǹtsɨ̀m ɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ ŋ̀gɛ̀ɛ̀, nɨ̀gha'à ni nɨ tsɨ̀m nɨ kɨ̂ m̀bə aa tsi'ì tsǒ ɨ̀bwì'i ŋgɛ̀ɛ̀. Ŋ̀gɛ̀ɛ̀ ya ɨ yǐ mbɔrə aa, ɨ̀bwi'i ŋgɛ̀ɛ̀ jya ɨ wòkə̀ yi. 25Lâ nɨ̀ghàà nɨ Mmà'àmbi nɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀.” Nɨ̀ghàà ma nya a bə̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə bɨ lɛ nswoŋə a mbo bù aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\