1 Peta 2

1Tsǒ mə a bə laa, tâ nɨ̀ mi'i ŋgɔ̀ŋ ɨnnǔ abɨ'ɨ ntɨɨ tsɨ̀m bo bɨ̀ ɨnnǔ mbwe'esə̌ tsɨ̀m,nɨ̂ àbagɨ̀lə̀ nɨ àghə̀'ə̀nə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ ntâ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ̂ ɨ̀kùm bə̌ tsɨ̀m. 2Tâ nɨ̀ bə tsi'ì tsǒ bɔɔ bì bɔrə ŋka nyə'ətə nɨbəə nɨ Azwì nìi kaa bɨ sɨ fɔrɨnə̀ aa tâ nɨ̀ kwɛtə ghu nɨ̀ ŋkwi ŋkɔ'ɔ nyweenə, 3ǹl̀oŋ mə nɨ̀ ywè'ètə̀ mə abɔ̀ŋəntɨɨ Mmà'àmbi aà. 4Nɨ̀ zi ghu mbô, a mbo ŋgɔ̀'ɔ̀ ya mə ɨ̀ tswe ntɨ̀ɨ̀, mə bə̀ lɛ ntuu, lâ Nwìŋgɔ̀ŋ a bâŋnə̀ ǹtsɔ'ɔ nɨ yì àtɨ̀ndùù a mbo yu aà. 5Tâ nɨ̀ kɨ mbə tsi'ì tsǒ ŋgɔ̀'ɔ̀ jìi mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ bɨ bɔɔ̀ nɨ̂ ghuu nɨ̂ ǹdâ Àzwì mə tâ nɨ̀ tswe a nɨ̂ àtu ɨfà'a mmà'a Nwì yìi a laa màŋsə̀ aa ta kɨ fa nɨ̂ ǹjoo mmà'a Nwǐ azwì jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a bììntə ntsya njɨm Yesu Kristo aà. 6Ǹloŋ mə a tswe a mûm àŋwà'anə Nwì mə, “Mə̀ tsɔ̀'ɔ̀ mə ŋgɔ̀'ɔ̀ àtɨ̀ndùù yî àŋanə̀ yìi mə mə bɔɔ a nɨ ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu nɨ ndâ Zion, ta tâ ŋù ǹtsɨ̀m yìi à nɨŋ ntɨɨ̀ yì ghu nu aa tâ à tsuu nɨ̂ àdɨ̀rə atu tswe.” 7A mbo bù bìi mə nɨ̀ bii aa à nɨ ŋgɔ̀'ɔ̀ àtɨ̀ndùù, lâ à mbo bə̀ bìi mə kaa bɨ sɨ̀ bii aa, “Ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə bɨ̀ bɔɔ bɨ nda lɛ ntuu aa, ɨ̀ bù mə̂ ǹtɨgə mbə ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu nɨ ndâ” 8ŋ̀kɨ mbə, “ŋ̀gɔ̀'ɔ mə ɨ̀ ka ghɨ̀rə tâ bə̀ kwantə ghu, m̀bə alâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ mə ɨ̀ ka ghɨ̀rə waa mə bo wo.” Bo kwàntə aa nloŋ mə kaa bo sɨ nɨghàà nɨ Nwî yu'unə aà. A bə̂ àjàŋ mə mə̀ Nwì à lɛ ntɛ'ɛ ntsɔ'ɔ nləə aà. 9Lâ nɨ̀ nɨ̂ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yìi mə Nwì à tsɔ̀'ɔ, mbə ŋgǎŋmà'a Nwì, Nwì yìi à nɨ Mfɔ̀ aa, mbə atoo yìi mə a laa màŋsə̀, mbə bə̂ bɨ Nwî yu mbɔŋ, mə tâ nɨ̀ ka ŋkɛ'ɛnə ɨnnǔ atsyâmbo jìi mə a ghɨ̀rə̀. Mbə yu wa yìi mə à lɛ ntwoŋə ghuu mfi'isə a mûm ɨ̀tugə, nzi nɨ bu a mûm ŋ̀kà'à yìi mə ɨ tsya mbo aà. 10À lɛ mbə a noò yî mɔ̀'ɔ aa kaa nɨ̀ wa'a bə̂ bî tsu bə̂, lâ tsɨ̀tsɔ̀ŋ nɨ nɨ bə̀ bɨ Nwî, maa noò, kaa nɨ̀ wa'à nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ Nwì tswê, la tsɨ̀tsɔ̀ŋ nɨ̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì. 11Bɨ̀lɨ̂m mbâ bìi mə̀ kɔ̀ŋə aa, tsi'ì tsǒ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ fàa mbi, tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ tswe atoo dàŋŋə̀ aa, tâ nɨ̀ ka ŋkhə ɨnnù jya jìi njyǎnu yə̀'ə̀tə̀, jìi mə ɨ mà'a ntsò bo bɨ̀ mɨ̀ntɨɨ̀ muu aà, 12Tâ nɨ̀ tswa akòrə̀ nɨzì yuu yî sɨgɨ̀nə̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀ tɨ̀ zî Nwî, tà bɛɛ bo tɨ ghàa ɨ swoŋə nɨ mə nɨ ghɨ̀rə ɨnnù jɨ̂ bɨ, boŋ bo ka yə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jya mə nɨ ghɨ̀rə̀ aa, ɨ yǐ tɨgə kɨ gha'asə Nwî wa Njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'à. 13Ǹloŋ ŋkwi atu Mmà'àmbi, nɨ̀ ka nyu'unə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ bɨ ləə mə bɨ̀ ka nsa'a ghuu aà; kə̀ a bə Kaisa yìi à kɔ̀'ɔ ntsɨrə aa, 14kə̀ bɨ̀gûmnàà bìi mə à too mə tâ bo ka nɨŋ njo a abàa bə̀ bìi bɨ fànsə ɨnnù aa, mbaŋnə mbeentə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ ku'unə aà. 15Ǹloŋ mə à nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ Nwì mə tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨnnù jìi ɨ tsinə aa, ta kutə mɨ̂ntsù mɨ ɨjɨ̀ŋtə̀ bə̂ bìi mə à nɨ bɨbu'u aà. 16Tâ àkòrə̀ nɨzì yuu à bə yî bə̂ bìi ka bɨ sɨ̀ waa nɨ̂ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mî tsu kwerə̀. Lâ nɨ̀ tsuu annǔ ajàŋ yìi mə nɨ karə nɨ̂ àtû yuu aa, ɨ lɔ̀gə ɨ lɨ̀gə nɨ̂ ɨ̀làrə ɨ tsyǎ ghu a ŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ̂. Tâ àkòrə̀ nɨ zî yuu tâ bə yî ŋgǎŋafà'à Nwî 17Tâ nɨ̀ ka ntwoŋ ɨkum a nu ŋù ǹtsɨ̀m, ŋka ŋkɔŋə nɨ bɨ̀lɨ̂m buu bìi mə bu bo bii Nwî aa, ŋka mbɔ'ɔ nɨ Nwî, ŋ̀ka ntwoŋə nɨ ɨkùm a nu Kaisa. 18Ŋ̀gǎŋfà'à tâ nɨ̀ naŋsə ŋka nyu'unə bɨtà bɨ afà'â buu bɨ tsɨ̀m, ǹtwoŋə nɨ̂ ɨ̀kùm a nu bo, tâ tsuu bə aa tsi'ì a mbo bya mə bɨ dɨ̀'ɨ abɔ̀ŋntɨɨ ŋkɨ mbɔnə nɨ a nu bù aà. Tâ nɨ̀ kɨɨ nyu'unə nɨ̂ bya bìi mə bɨ tsə'ə aà. 19Nwìŋgɔ̀ŋ à ka kɨ beentə aa ŋù yìi mə mbə a yu'ù ǹyàŋə nloŋ ŋgɨ'ɨ yìi ɨ̀ kuu ghu nu tɨ ghə̂ à fànsə̂ ànnù aa, ǹloŋ mə à zî ànnù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aa, a laà. 20M̀bə a kwɛtə gho aa nɨ̀ àkə̀ mə mbə ò fansə annù baa ŋghɔɔ nòo ò kwɛrə nɨ̀ àtàŋəntɨɨ aa ɛ? Lâ m̀bə ò baŋnə ŋghɨ̀rə annù yìi a ku'unə, bɨ nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu wò ǹloŋ annù ma ya, ò kwɛrə nɨ̂ àtàŋəntɨɨ boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à ka beentə ghô. 21Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntwoŋə ghuu aa a nɨ̂ àjàŋə annù ma yû: àjàŋ yìi mə Kristo à lɛ nyə ŋgɨ'ɨ a atu bù aa, à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aa alènsə mə nɨ̀ tɨgə nyoŋə nɨ̂ ɨ̀bù'ù mɨkòrə̂ ji. 22Kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ annû tsu fânsə̀, kaa annǔ mbwe'esə̀ yî tsu a wa'a ghu ntsù kɨ mfɛ'ɛ. 23Nòò yìi mə bɨ lɛ sɨ bə̀gɨ̀tə̀ yi aa, kaa lɛ ŋkɨ'ɨ mbə̀gɨ̀tə̀ yî tsù kwi'inə̀, nòò yìi à lɛ sɨ yə ŋgɨ'ɨ aa, kaa kɨ'ɨ bə̂ kɨ ŋka'atə. À lɛ mbàŋnə̀ ǹnɨŋ ntɨɨ̀ yi bə a nu yu wa yìi mə a lèntə ɨnnù bə̂ ɨ tsinə̀ aà. 24Kristo yu mbɔŋ à lɛ mbè'e ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə̀ a ɨbɨɨ nu yu a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀, mə bì'inə̀ kwo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ, mbaŋnə ntswe ntɨ̀ɨ̀ a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî tsìnə̀. Àjàŋə mə bɨ lɛ nnɨŋ ɨla'a ghu nu aa, bɨ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghurə aà ghuu. 25Ǹloŋ mə nɨ̀ lɛ mbə aa tsi'ì tsǒ mbinjə̀rə̀ jìi ɨ lɛɛ̀ m̀bwɛ, tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ bù mə̂ m̀bɨɨ fu a mbô Ǹtsèèmbi, bo bɨ̀ a mbo yu wa yìi mə a bɛ mɨ̂ntɨɨ̀ muu aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\