1 Peta 3

1Tsi'ì maa ajàŋ a bɔŋ mə bù bâŋgyɛ̀ ka nyu'unə bɨloò buu, tà bɛɛ mə bǐ mɔ'ɔ bɨ tuu nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî yu'unə̀ nɨ̀ kwɛrə̀ waa nzi nɨ bu a mbo Kristo, tsi'ì tɨ̀ nɨ̀ghàà nɨ ntsù, tâ à baŋnə bə aa bə a njɨ̌m àkòrə̀ nɨzì bâŋgyɛ̂ byaa, 2a ajàŋ mə bɨ yə̂ àjàŋ yìi mə nɨ bɔ'ɔtə nɨ̂ waa, àkòrə̀ nɨzî yuu a kɨ̂ laa aà. 3Nɨ̀ tsuu ghɨ̀rə mə nɨ̀bɔ̀ŋə̂ nuu bə bə nìi mə nɨ kù'ùsə̀ bə nɨ̀ ǹjoo jìi ɨ lǒ a abɛɛ, a ajàŋə mə nɨ̀ ba'a nɨ̂ ɨ̀nǒŋ ɨtû juu, ŋkɨɨ ŋwɛ'ɛ nɨ̂ ǹjoo jìi mə bɨ naŋsə nɨ ɨ̀tɨ̀ɨ̀ gold, kə̀ ŋ̀wɛ'ɛ nàa ɨtsə̀'ə̀ jî sɨgɨ̀nə̀. 4Tâ nɨ̀bɔ̀ŋə̂ nuu baŋnə bə bə nya nìi mə nɨ ləəntə a mum mɨ̀ntɨɨ bù, mbə ntsòndòrə ayoo wa yìi mə kaa à sɨ nii bwɛ, mə nɨ àzwì yî bɔ̀nə̀ kaa ŋkɨ'ɨ̀ nii ghaà, yìi mə a nsi mi'i Nwì, à nɨ̂ àyoo àtɨ̀ndùù aà. 5Àâ àjàŋ yìi mə bàŋgyɛ̀ bìi mə bɨ lɛ nlaa maŋsə, m̀bɛ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à a mbo bo, bɨ lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨbɔ̀ŋə̂ nyaa a njɨ̌m àjàŋə mə bo lɛ sɨ bɔnə nyu'unə nɨ bɨ̀loò byaa aà. 6Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə Sarah à lɛ sɨ yu'unə ndoò yì Abraham, ǹtwoŋə nii a nɨ taà aà. Nɨ̀ zi mə nɨ̀ laa ntɨgə mbə bɔɔ̀ bi tsɨtsɔ̀ŋə̀, mə mbə nɨ̀ ka ŋghɨrə annù yìi mə a tsinə aa, ntsuu kɨ mà'àtə mə tâ ànnû tsu ka mbosə ghuu. 7Tsi'ì maa ajàŋ a bɔŋ mə tâ bù bɨloo ka nlentə bàŋgyɛ̂ buu nɨ mânjì yìi à kù'ùnə aà, ŋ̀kɨɨ m̀bɔ'ɔtə nɨ̂ waa nzi nɨ mə bo laa mbɔrə ntsya ghuu, ŋkɨ nzi nɨ mə Nwì à fâ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi wa mə à nɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ aa a mbo bǔ yu bɨ̂tsɨ̀mə̀. Nɨ̀ ka ŋghɨrə ma mùu ajàŋ tâ ànnù tsu tsuu atsà'àtə̀ Nwî yuu lǒ kɨ̀ŋə̀. 8A nlwì'ìsə, tâ bù bɨtsɨ̀m nɨ̀ boonsə ghuu ntswe nɨ̂ àzwì yî fùùrə̀, ŋ̀ka ŋko nɨ̂ mɨlɨ̀ŋnə̀ ghùù bu nɨ bù, ǹtswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ bɨlɨm, nɨ̂ ǹtɨɨ yì bɔ̀nə̀, ǹsɨgɨsə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu a nsyɛ a nɨ̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ juu. 9Nɨ̀ tsuu annù yî bɨ a atû ànnù yî bɨ ɨ kwi'inə, ǹtsuu mbə̀gɨ̀tə̀ a atû m̀bə̀gɨ̀tə̀ kwi'inə. Nɨ̀ baŋnə ŋka ŋkwi'inə bə nɨ̀ m̀bɔɔnə, nloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntwoŋə ghuu aa mə nɨ̀ ka nnɨŋ mbɔɔnə a nɨ bə̀ ta tâ yù kɨɨ nɨŋə nɨ̂ m̀bɔɔnə a nu bù. 10Ǹloŋ mə, “Ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə ntswêntɨ̀ɨ aa, ɨ kɨɨ yə mɨtugə mɨ njwi mì sɨgɨ̀nə̀ aa, tâ à ka ntswa aləə̀ yi ǹtsuu ɨnnù jì bɨ kɨ swoŋə, ntsuu ɨnnù kɨɨ kɨ tswɛɛ. 11Tâ à bəŋkə yi, mma'atə ɨnnù jî bɨ, ŋka ŋghɨrə ɨnnù jìi mə ɨ tsinə aa; ŋ̀ka nlɔɔ mbɔɔnə nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m ǹlwi'i ghu. 12Ǹloŋ mə Mmà'àmbi a ləŋtə bə̂ bìi mə annû yaa a tsinə aa, ǹyu'u nɨ nɨ̀yə̀'ə̂ nyaa; m̀furə nɨ̂ ǹsî yi a nu bə̀ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aà.” 13Ŋù yìi mə mbə a ləənsə̀ ghuu aa à nɨ̂ wò, mə mbə nɨ̀ ka naŋsə ŋkɔŋə a ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ aa ɛ? 14Lâ nɨ̀ laa tɛ'ɛ bə kɨ yə ŋgɨ'ɨ nloŋ ŋkwîtu annù yìi mə a tsinə aa, boŋ nɨ̀ ka yǐ kwɛrə mbɔɔnə̂. Nɨ̀ tsuu a waa kɨ bɔ'ɔ, ǹtsuu kɨɨ kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀. 15Lâ à mum ntɨɨ bù nɨ̀ ka bɔ'ɔ nɨ̂ Kristo tsi'ì tsǒ Mmà'àmbî, nɨ̀ ka ntaŋtə nû yùù a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m a mfâ àkwi'i a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ̀ mə yu betə ghuu nɨ̂ ànnù ǹloŋ annù ya yìi mə nɨ bɛ a mum mɨ̀ntɨɨ bù aà. Nɨ tɨ fa akwi'i ya, nɨ̀ kâ m̀bɔnə mbɔ'ɔtə nɨ̂ waa. 16Nɨ̀ ghɨrə tâ ǹtɨɨ̀ ghuu laa tà bɛɛ bɨ tɨ bə̀gɨ̀tə̀ ghuu, bə̀ bya bìi bɨ swoŋ ɨnnù jì bɨ mbɨ'ɨ akòrə̀ nɨzì yuu yî sɨgɨ̀nə̀ tsǒ ŋgǎŋyǒŋ Kristo aa, bo bâŋnə̀ ǹtswe nɨ̂ àdɨ̀rətû. 17Ǹloŋ mə a bɔŋtə a nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ nloŋ annù yìi a tsinə aa, mə mbə a bə ŋkɔ̀ŋə̂ Nwì, ǹtsyatə ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ̂. 18Ǹloŋ mə Kristo à lɛ mbaa ŋkɨ ŋkwo mbɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ ŋgàà yî fùùrə̀, yu wa yìi mə ɨnnù ji ɨ tsinə aa, a kwô a atu bə̀ bìi kaa ɨnnù jya ɨ sɨ̀ tsinə̀ aa, mə mbə yu zî nɨ̀ bì'inə̀ a mbo Nwì. Bɨ zwitə̀ yi a nɨ̂ ǹjyǎnu a bâŋnə̀ ǹtswe nɨ̂ ǹtsêntɨ̀ɨ̀ a mûm àzwì. 19A mûm àzwì à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə annù Nwî a mbo ɨ̀zwì jìi ɨ lɛ ntswe a atsaŋ aa, 20m̀bə ɨ̀zwì jìi mə kaa ɨ lɛ kɨ'ɨ̀ nɨ̂ Nwî yu'unə̀, wa noò yìi mə Nwì à lɛ ntswa ntɨɨ̀ yi nyu'utə, wa ŋgù'u Noa, wa noò yìi mə Noa à lɛ sɨ kɔɔ abaŋ ya, mə mbùmtə̀ bə̂, mbə bə̂ bi nɨfwaa, bɨ lɛ nyweensə waa, ntsya a njɨ̌m ŋkì aà. 21Ànnǔ mmurə bə̀ a ŋkì, yìi mə à nɨ finə annù ma yû aa, a yweensə ghuu tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀, kaa ŋkɨ'ɨ aa ayoo yìi a fi'i nsɨŋ a ɨbɨ̀ɨnu bə̂, m̀baŋnə mbə aa nɨ̀yə̀'ə̀ a mbo Nwì ǹloŋə alàa ntɨɨ, ntsya njɨ̌m annǔ nyweenə nɨ̀wo Kristo 22yìi mə à kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ a aburə, ntɨgə ntswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨkwɛɛ Nwì nî mà'à bo baangel nɨ ŋgǎŋsa'a abùrə̀ bo bɨ̀ ɨ̀dà'a tsɨ̀m jìi ɨ tswe a nji'i mɨkòrə yu aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\