1 Peta 4

1Tsǒ mə Kristo à lɛ nyə ŋgɨ'ɨ a mûm ǹjyǎnu aa, tâ nɨ̀ ŋ̀kɨɨ ŋwa'atə nɨ̂ mà yû ànnù a tâ à ka mfa mɨtɨ̀ɨ̀ a mbo bù nloŋ mə ŋù yìi mə à yə̀ mə ŋgɨ'ɨ a mûn ǹjyǎnu aa, à mà'àtə̀ mə ɨnnù jî bɨ̂. 2Ma mùu ajàŋ kaa a wa'à bù ŋka ntswe nɨ̂ àbùgə noò yìi mə à tswe a mûm ǹjyanu aa ǹyə̀'ə̀tə̀ nɨ̂ bə̂ ɨ̀nnù jìi mə ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aà, baŋnə ŋka nyə'ətə bə̂ ɨ̀nnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aà. 3Nɨ̀ mà'àtə ɨnnù jya mə nɨ̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ a mbìì aa, a bə̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà, ǹtswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ yàà a mûm ɨ̀buurə ɨnnù, bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə njyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə aa, mbə ɨnnǔ nnô m̀baanə, mbə ɨnnǔ atsùùrə̀, ànnǔ ntɨɨ nɨjɨ, bo bɨ̀ ànnǔ mmii mɨ̀kobə yìi mə a fwɛ aà. Wa nòò wa mə nɨ̀ lɛ ntswe a mûm ɨ̀nnù ma jû aa à kù'ù mə̂! 4A gha'a waa tsɨ̂tsɔ̀ŋ a ajàŋ yìi mə kaa nɨ̀ sɨ bù m̀boonsə bu bo a ŋghɨrə ɨnnù naà jìi mə bə̌ tɨ̀ɨ̀ ghu kaa wa'a nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû waa tswâ aa, ǹtɨgə mbəgɨtə nɨ̂ ghuu. 5Lâ tâ bo zi mə bo ka yǐ fa akwi'i nɨghàà ǹloŋ ŋgaà yàà a nsi mi'i yu wa yìi mə à tàŋtə mə yu ka yǐ sa'a bə̀ bɨ̀tɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀kû aà. 6À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bɨ lɛ ŋkɨ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya, ǹswoŋ ŋkɨ nswoŋ a mbo bɨ̀ku aà, ǹloŋ mə, ka mə bɨ lɛ nsa'a waa a mûm ǹjyǎnu tsi'ì tsǒ bə̀ aa, tâ bo tɨgə ntswe a mûm àzwì tsi'ì tsǒ Nwì. 7Wa nòò m̀mɛ̂ ǹjoò tsɨ̀m à tɨ̀gə a abô. A ku'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ àlàa atu, ntsuu kɨ tsa'a tâ zi ajàŋə mə mbə nɨ̀ kâ ǹtsa'atə Nwî. 8Ànnù yì wè yìi mə a tswe ghuu aa a bə mə, tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ tɨ mɛ̀ a nu bù nɨ bù, ǹloŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ a kusə ɨnnù jî bɨ jî ghà'àtə̀. 9Nɨ̀ ka ŋkwɛrə bɨgɨ̀ɨ̀ a mɨla'a bù, tɨ ka nnurɨkə ghuu bu nɨ bù. 10Nɨ̀ lɔgə mɨtəŋnə mya mìi mə Nwì à fa a mbo bù a atu nɨ atu aa, ŋ̀ka mfa'a nɨ mu a ŋkwɛtə bù nɨ bù tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ naŋsə nləŋtə nɨ̂ ǹjoo jìi mə Nwì à fa a mbo bo tsi'ǐ mbuu mbuu nɨ̀ ɨ̀bɔ̀ŋ yi aà. 11Ŋù yìi mə a swoŋ annù Nwî aa, tâ à ka nswoŋ annù yìi mə à kwɛ̀rə a mbo Nwì aà. Ŋù yìi mə a fà'à aa tâ à ka mfa'a nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a fa aà. Tâ a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m, tâ nɨ̀gha'aa ghɛɛ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ ǹtsya a njɨ̌m Yesu Kristo yìi mə nɨ̀gha'a nɨ̀ tsɨ̀m bo bɨ̀ mɨ̀dà'à mɨ tsɨ̀m, à nɨ mi nlwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà. Àmen. 12Bɨ̀lɨ̂m bà, tâ ànnù tsuu ghuu kɨ tsyǎ a nɨ mbuu ɨkwà'ànə̀ jî tɨ̀ɨ̀ jìi ɨ kuu a nu bù aa tsi'ì tsǒ à nɨ̂ ànnù yî fii mə a fɛ̀'ɛ̀ a nu bù. 13Nɨ̀ baŋnə ŋka ndorɨtə dorɨtə tsǒ ajàŋə mə nɨ̀ tswe nɨ àbwarə a mûm ŋ̀gɨ'ɨ̀ Kristo aa mə mbə nɨ̀ yî ŋ̀kɨ ntswe nɨ nɨ̀dorə ŋka ndorɨtə wa noò mə à ka yǐ zì a mum nɨ̀gha'a yu aà. 14M̀bə bɨ ka mbəgɨtə ghuu ǹloŋ ɨkum Kristo, boŋ mbɔɔnə̂ ɨ̀ tswe a nu bù ǹloŋ mə àzwi nɨgha'a ya mə nɨ Àzwì Nwîŋgɔ̀ŋ aa a tswe a nu bù. 15Lâ tâ ŋù nɨ̀bù ghùù à tsuu ŋgɨ'ɨ lǒ kɨ yə ǹloŋ mə à nɨ ŋû ǹzwìtə bə̀, kə̀ ǹyə̀rə, kə̀ ŋ̀gàŋàfànə̀, kə̀ ŋù yìi mə a nɨŋ abô yi nɨ̂ ɨnnù badàŋ. 16M̀bə ŋù nɨ̀bù a baŋnə ŋka nyə ŋgɨ'ɨ aa nloŋ mə à nɨ Kristen aa, a tsuù atu kɨ dɨ̀rə̀. A bâŋnə̀ ŋ̀ka ŋgha'asə Nwì ǹloŋ mə yu bii ɨkum Kristo aà. 17Ǹloŋ mə nòò à kù'ù mə̂ mə ànnǔ ntsɔ'ɔtə mɨ̀sa'a tâ à lɔgɨnə, ǹlɔgɨnə aa a nɨ ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̀ Nwî. M̀bə a baŋnə ŋka nlɔgɨnə aa a nu bì'inə̀ boŋ ǹlwì'i bə̀ bya mə bɨ tɛ'ɛ̀ wa'à nɨ̀ waa ntoò Nwì yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ya yu'unə̀ aa ɨ̀ ka bə mə akə aa ɛ? 18Tsǒ ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa: “M̀bə a tsyanə a mbo bə̀ bìi mə ànnù ya a tsinə aa a nyweenə bəə bə boŋ bɨ̀tɨ̀bɔ'ɔ̀ Nwî nɨ̂ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ ɨ ka tswe fə aa ɛ?” 19A ku'unə mə bə̀ bìi mə bɨ yə ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ Nwì aa, tâ bɨ̀ ka ŋghɨrə annù yìi mə a ku'unə aà, m̀baŋnə mfâ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a mbo yu wa yìi mə à lɛ ŋka'a waa, nləə nɨ̂ ŋ̀kà'â yì aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\