1 Peta 5

1Mə bu'u mbo a mbo bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì bìi bɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù, tsǒ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì yî mɔ'ɔ atɨtɨ̀ɨ bù, yìi mə à nɨ̂ àyəfə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ya mə Kristo à lɛ nyə aa, ɨ yǐ kɨɨ tswe nɨ nɨ̀gha'a ni wa noò mə à ka yǐ zì aà. 2Nɨ̀ ka mbɛ mbinjə̀rə̀ Nwî jya mə à lə̀ə a mbo bù mə nɨ̀ ka nlentə aa nɨ̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ̀, ǹtsuu kɨ lèntə aa tsǒ bɨ gaansə ghuu. Nɨ̀ ka mfa'a ɨfà'â ghuu nɨ nɨ̀dorə, ntsee kɨ fà'à ǹloŋ aa bə̂ ŋ̀kabə yìi bɨ tu ghuu ghu aà; ma la a bə̂ ànnǔ ndɨ̀rətâ! Tâ à baŋnə mbə aa nloŋ mə nɨ naŋsə ŋkɔŋ a mfà'a a mbo Nwì aà. 3Nɨ̀ tsee waa kɨ sa'a nɨ nɨ̀tsə'ə̀, nɨ̀ baŋnə ntswe tsǒ fɨ̀gə̀ a mbo bo. 4Tà Ǹtsèèmbi yì àkɔ'ɔ̀ ǹtsɨrə wa a yǐ nzì boŋ à ka yàrə ŋgù'û yùù nɨ̂ àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ yî ŋ̀weenə̀ yìi mə kaa a sɨ kwì'ìnə̀ aà. 5A ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ, bù bə̂ bî kə̀gə̂, nɨ̀ ka nyu'unə bɨlɨɨ̀; ŋ̀wɛ'ɛ annǔ nsɨgɨsə nu a nsyɛ a nu bù nɨ bù tsô àtsə̀'ə̀ tsi'ì bù bɨ̂ tsɨ̀mə̀, ǹloŋ mə, “Nwì à tuu nɨ̂ ànnù bə̂ bìi bɨ ŋee nû yàà aa m̀baŋnə ŋghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bə̀ bìi bɨ sɨgɨsə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a nsyɛ aà.” 6Nɨ̀ ka nsɨgɨsə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu lâ a nsi mi'i Nwì yìi mə à tswe nɨ̂ àdà'à aa, tà nòò a yǐ ŋkù'ù a ŋɛntə̀ ghuu a ndəŋ. 7Nɨ̀ lɔgə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə ɨ tsyà nɨ̂ ghuu ŋghɛɛ aa mfa gho mbô ǹloŋ mə àa yu yìi mə a lə̀ntə annù yuu aà. 8Nɨ tswe nɨ̂ àlàa atu, ŋ̀ka ntswe nɨkərə̀. Ŋ̀gàŋkɨ̀bàâ ghùù, Devil, a karə ŋkəənsə nɨ̂ ghuu, mbɔ'ɔkə tsǒ nààŋgwɛ̀, ǹlɔɔ nɨ̂ ŋû mə yu ko mmì. 9Nɨ̀ təə ntɨɨ a mûm àbìintɨɨ̀ yuu, ŋka nto nii, nzi mə ŋgɨ'ɨ yìi mə nɨ yə aa, bɔɔ bɨ maà buu a ɨdɨgə tsɨ̀m fàa mbi bɨ kɨɨ nyə. 10Nòò yìi mə nɨ̀ bɔ̀ɔ̀ mə̂ ǹyətə ŋgɨ'ɨ ma yû aa, boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə ghɨ̀rə ɨ̀bɔ̀ŋ tsɨ̀m à nu bə̀ aa, yu yìi mə à twòŋə ghuu mə nɨ̀ yi ŋkuu mum nɨ̀gha'a nɨ Kristo nya mə nɨ sɨ mɛ̀ aa, à ka bǔ naŋsə ghuu tsi'ì yu mbɔŋ, ɨ ghɨ̀rə tâ nɨ̀ təə ntɨɨ, ɨ kɨɨ fa mɨtɨ̀ɨ̀ a mbo bù tâ nɨ̀ təə ntwiŋ mɨ̂ŋgàŋə̂ muu a nsyɛ̂. 11Tâ mɨ̀dà'â mi lwi'i ghu mbo nɨ̂ŋkoŋə̀. Àmen. 12A gha aa a kwɛtə Silas, yìi mə mə zǐ mə à nɨ mu Kristo yìi mə a fà'à a mbo Kristo nɨ̂ ntɨɨ̀ yi tsɨ̀m aa, mə ta mə̀ ŋwa'anə mûntsìrə̂ àŋwà'ànə̀ yû a mbo bù. Mə̀ bu'u mbo a mbo bù, ŋ̀kɛ'ɛnə nɨ mə, wa à nɨ ɨbɔ̀ŋ Nwî yi annù nɨ̂ŋkoŋ wa ɨ ghuà; nɨ̀ tswa, ǹtəə ntɨɨ ghu. 13Ŋ̀ghòtə yìi ɨ tswe a ala'a Babylon, yìi mə Nwì à kɨ ntsɔ'ɔ tsǒ à tsɔ̀'ɔ ghuu aa, ɨ tsà'àtə̀ ghuu. Mû ghà Markus a kɨɨ ntsa'atə ghuu. 14Nɨ̀ ka ntsa'atə ghuu bu nɨ bù, ǹnɔŋə nɨ mɨ̀ghə̀gə̂ muu a njɨ̀mə̂ àkɔ̀ŋnə̀. Tâ m̀bɔɔnə ɨ tswe a nu bù bɨ tsɨ̀m bìi mə nɨ̀ bìi Kristo aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\