1 BaTesalonika 1

1Àŋwà'ànə̀ yìi mə a lo a mbo Paul, Silvanus, nɨ Timoti, ŋghɛɛ nɨ a mbo bə̀ bɨ Nwîŋgɔ̀ŋ Tà, nɨ Mmà'àmbi Yesu Kristo, bìi mə bɨ tswe a ndânwì a Thessalonica aà: tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî nɨ̂ m̀bɔɔnə̂ yì ɨ̀ tswe a mbo bù. 2Bì'i fa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m ǹloŋ ŋgaa yùù, kaa wa'à kaà a nnɨŋə̀ ghuu a mum àtsà'àtə̀ Nwî yi'i, ntsa'atə nɨ̂ Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yi' inə̀ 3Ŋ̀wa'atə nɨ̂ àfà'a abìintɨɨ̀ yuu, bo bɨ̀ ànwùgɨ̀nə akɔ̀ŋnə̀ yuu, bo bɨ̀ àjàŋ yìi mə nɨ̀ tɛ̀'ɛ atû yuu nyu'utə nɨ̂ M̀mà'àmbi Yesu Kristo ghu nɨ̂ àtàŋəntɨɨ aà. 4Bì'ì zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, bɨlɨ̂m bi'i bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à kɔ̀ŋ aa, mə nɨ̀ bɔ̀ bìi mə bɨ ntsɔ'ɔ; 5ǹloŋ mə kaa Ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə bì'ì lɛ nzi nɨ yu a mbo bù aa, kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'à aa tsi'ì nɨ̀ nɨ̀ghàà nɨ tsù zî bə̂, ɨ̀ lɛ ŋkɨ nzi aa nɨ̀ mɨ̀dà'à bo bɨ̀ a mûm Àzwì Nwî, kaa ànnǔ ajɨ̀ŋkə̀ kaa a wa'à ghu tswê. Nɨ̀ zî ɨ̀jàŋ bə̂ bìi mə bì'ì lɛ mbə ghu a tɨtɨ̀ɨ bù, ǹloŋ aà ŋ̀gaa yùù. 6Nɨ lɛ sɨ tɨgə ŋŋe'esə nɨ̂ yi'i ŋkɨɨ ŋŋe'esə nɨ̂ M̀mà'àmbî, nloŋ mə nɨ lɛ ŋkwɛrə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ma yû aa a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè, lâ Àzwì Nwî a bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə nɨ̀ kwɛrə nɨ̀ nɨ̀dorə̀; 7ma mùu ajàŋ nɨ̀ tɨgə̀ m̀bə fɨgə̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ mbii Kristo a Macedonia bo ɨ̀ Achaia aà. 8Ǹloŋ mə kaa à sɨ tsi'ì ntoò M̀mà'àmbi ya bə̂ a ajàŋ yìi mə nɨ̀ sɛɛnsə ɨ ghɛɛ̀ a Macedonia bo bɨ̀ a Achaia aà, àjàŋə mə nɨ̀ nɨŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu Nwì aa, a kɨ̀ mə̂ sɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ a adɨgə tsɨ̀mə̀, maa ajàŋ, a tɨgə̀ m̀bə ayəfə yuu, kaa bì'ì wa'à nɨ̂ ànnû tsu bû ǹtswe a nswoŋə nloŋ ŋgaa yùù. 9Ǹloŋ mə bo bɨmbɔŋ bɨ swoŋə nɨ̂ ànnù ajàŋ yìi mə nɨ lɛ ŋkwɛrə yi'i aa, bo bɨ̀ àjàŋ yìi mə nɨ̀ lɛ mbəŋkə ghuu mma'atə a mmii mɨ̀ŋkobə, ntɨgə mfà'a nɨ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨ mbə yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. 10Ŋ̀kɨɨ ntɨgə nyu'utə nɨ̂ Mû yì Yesu, mə tâ à lo a aburə mbu mbɨ̀ɨ̀, là'à yu wa yìi mə Nwì à lɛ mbɨ̀ɨ̀nsə̀ a nɨwo aà, m̀bə Yesu yìi mə a fi'isə nɨ̂ yi'inə̀ a mûm àlwintɔŋə Nwî yìi mə a ka yǐ zì aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\