1 BaTesalonika 2

1Nɨ̀ zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, bɨlɨ̂m bi'i, mə ntswe yìi mə bì'ì lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa, kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'à aa adàŋ dàŋə̀ tsyâ. 2Nɨ̀ zi mə mbɔŋ tâ bì'ì ka nzi a mbo bù aa, boŋ bɨ̂ dɨ̀ mə ŋgɨ'ɨ a mbo bì'ì ŋkɨ mbəgɨtə yi'i a Philipi. La nɨ̀ zi mə ka mə a lɛ mbə ma mùu ajàŋ aa, Nwì yì'ì à lɛ mfa atàŋəntɨɨ a mbo bì'ì mə bì'ì kɛ'ɛnə ntoò Nwì yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bù, ka mə bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ to nɨ mə tâ bì'ì tsuu swoŋə aà. 3Ànnù yìi mə bì'i gaansə mɨtɨ̀ɨ̀ mi'i a ŋghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ zi aa, kaa a sɨ̀ aa a nɨ̂ àfansənnù kə̌ a nɨ̂ ànnù yìi mə kaa a sɨ̀ laa, kə̀ bə nɨ annǔ mbwe'esə̀. 4Ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ma yû, Nwì à beentə mfa a mbo bì'i mə tâ bì'ì ka nsɛɛnsə, kaa wa'a ka nsɛɛnsə aa bə a ŋghɨrə mə tâ nû bə̀ ɨ̀ ka mbɔŋə, ntsyatə a ŋghɨ̀rə mə tâ Nwì à ka ndorətə, à nɨ tsi'ì yù Nwì yìi mə à zi mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i aà. 5Nwì à nɨ̂ àyəfə̂ yi'i mə, nɨ̀ zimə kaa bì'ì lɛ sɨ wa'à aa nɨ̀ghàà nɨ mbwe'esə̀ nìi mə nɨ ka kɨ ghɨ̀rə̀ tâ bə̀ ka ndorətə aa, lɔ̀gə̀ m̀fa'a nɨ nu. Kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ m̀fa'a aa mbə̀rə̀sə̀ nyoŋə nɨ aa bə̂ àbèè yî tsu yìi mə a tswe ghu aà. 6Kaa bì'ì lɛ sɨ wa'à nɨ nɨ̀gha'a a mbo bə̀ lɔɔ̀, a mbo bù kə̀ a mbo bə̀ bi mɔ'ɔ̀, ka mə bì'ì lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka mbetə nɨ̂ àkwɛtə a mbo bù tsi'ì tso ŋgǎŋntoo Kristo aà. 7Lâ bì'ì lɛ sɨ bàŋnə̀ bɔnə nɨ nu bù tsi'ǐ a ŋgɨŋgɨŋ ajàŋ yìi mə ndè mu a lèntə̀ nɨ̂ bɔɔ bìi mə a ko'o aà. 8Tsǒ mə, ǹtɨɨ̀ yi'i ɨ lɛ sɨ yə'ə̀tə nɨ a nyə bù aa, kaa bì'ì lɛ ŋwa'a aa tsi'ì nɨ̀ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo zî, bì'ì lɛ ŋkɨ mfa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'i a mbo bù ǹloŋ mə bì'ì lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ ghuu si'i si'i aà. 9Nɨ̀ bə wa'atə sɨgɨ̀nə̀, a bɨlɨ̂m bi'i, boŋ nɨ̀ zî àjàŋ yìi mə bì'ì lɛ sɨ naŋsə mfa'a ŋkɨɨ nnwugɨnə aà, bì'ì lɛ sɨ fà'à a si'inə bo bɨ̀ nɨ̀tugə̀ a nyə mə tâ nɨ̀ wa'ǎ ŋgɨ'ɨ ka nyə a jɛ'ɛ bì'ì wa noò mə bì'ì lɛ sɨ sɛ̀ɛ̀nsə̀ ǹtoò Nwì ya a tɨtɨ̀ɨ bù aà. 10Bù a bɔ̀'ɔ Nwì, nɨ̀ nɨ bayəfə bi'i mə àkòrə̀ nɨzì yi'i a lɛ nlaa, ntsinə kaa àlɔ̀'ɔ̀ yî tsu kaa a wa'a a nɨ mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀ mɨ ɨnnù mi'i a nsi bù bìi mə nɨ̀ lɛ mbii Kristo aa tswê; 11nloŋ mə nɨ̀ zi mə bì'ì lɛ nlɔgə̀ ghuu aa tsǒ mə tà à tswe nɨ bɔɔ̀ bi aa, bì'ì lɛ sɨ dɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu yî mɔ'ɔ yî mɔ'ɔ, ŋkɨɨ ndɨɨntə nɨ̂ ghuu, 12ŋkwààntə̀ nɨ̂ ghuu mə tâ àkòrə̀ nɨzì yuu tâ à ku'unə tsǒ yi bə biì mə Nwì à twòŋə a mûn ànnù nɨfɔ̀ yi bo bɨ̀ a mum nɨ̀gha'à ni aà. 13Ànnù yî mɔ'ɔ yìi bì'i fa nɨ mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m aa a nɨ mə nòò yìi mə nɨ̀ lɛ nyu'u nɨghàà nɨ Nwî nya a mbo bì'ì aa, nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə ŋkɨ mbii, kaa nɨ̀ lɛ ŋwa'à bii aa tsi'ì tsǒ nɨ̀ghàà nìi mə nɨ lo aa mbo bàmɨsɔ̀ŋ, nɨ̀ lɛ mbii aa tsi'ì tsǒ nɨ̀ghàà nɨ Nwî yumbɔŋə̀, àa tsi'ǐ ayoo yìi nɨ nɨ ghu aà, nɨ̀ghàà ma nû nìi mə nɨ fà'à a tɨtɨ̀ɨ bù bə̀ bìi mə bɨ bii Kristo, ŋ̀kwensə nɨ̂ ghuu aà. 14Ǹloŋ mə m̀bà bɨlɨ̂m bâ, nɨ̀ lɛ sɨ tɨgə ŋŋe'esə nɨ̂ ŋ̀ghòtə Nwî a njɨ̌m Kristo Yesu jìi mə ɨ tswe a Yudea aà; ŋ̀kɨɨ yə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə bə̀ bɨ ala'à buu bɨ lɛ sɨ nɨŋə nɨ a nu bù aa, tsi'ì a ŋgɨ̀ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ mə ndanwì jìi mə ɨ tswe a Yudea aa ɨ lɛ sɨ kɨɨ nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo baYuda aà; 15bo bìi mə bɨ lɛ zwitə Mmà'àmbi Yesu nɨ ŋgǎŋtoo Nwî, ŋkɨ mfurə yi'i bì'ì fɛ'ɛkə̀, ŋ̀ghɨrə ntɔ̀ŋ Nwî ɨ naŋsə̀ ǹlwi aà. Bo nɨ̂ ŋ̀gàŋ kɨ̂bàà bə̂ bɨ̀tsɨ̀m. 16bo lɛ sɨ, kɨ̀ŋə̀ nɨ mə tâ bì'ì tsuu nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya a mbo batoo dàŋ ghɛ̀ɛ̀ tâ bo yu'u nyweenə. Bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ aa tâ ɨ̀bɨ̂ waa yìi mə bo lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ nɨ a nsi mi'i Nwì aa, tâ ɨ̀ luu. Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ wâ àlwintɔŋə Nwîŋgɔ̀ŋ a zì mə̀ ŋ̀kwɛtə waa! 17Lâ a ŋghɛ̀ɛ a mbo bì'ì bɨlɨ̂m bi'i, bì'inə̀ tswè mə a njii njii kaa wa'à bù ǹyənə a nɨ mu àtɨɨ noò, ka mə a bə ma mùu ajàŋ aa, mɨ̀ntɨɨ mi'i mɨ tswe bì'inə̀ ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, bì'ì kɨɨ̀ ǹyə'ətə ŋgansə nɨ mitɨ̀ɨ̂ mi'i mə mbə bì'inə̀ bû ǹyənə. 18Bì'ì lɛ sɨ nlɔ̀ɔ̀ a zǐ a mbɛ̀ɛ̀ bù,- tsi'ì mə̀bɔŋ, Paul, a ŋgaa jî ghà'àtə̀- lâ Satan a kɨ̂ŋə̀ nɨ̂ yi'i. 19Ayoo yìi mə mbə bì'ì ka mbɛ, kə̀ nɨ̀dorə̂ ni'i, kə̀ mɨ̀yàrə̀nə̀ mɨ ŋgù'ù, mìi mə bì'ì ka yǐ kɨ tswòŋə̀ nɨ̂ nû yì'ì ghu a nsi mi'i Kristo a noò yìi à ka yǐ nzì aa, à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? À laa wa'à bu bə aa ɛ? 20Ǹloŋ mə nɨ̀ laa mbə nɨ gha'à ni'i ŋkɨ mbə nɨdorə̂ ni'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\