1 BaTesalonika 3

1Ma mùu ajàŋ, tsǒ mə kaa bì'i lɛ ŋwa'à bù nzi ajàŋ yìi mə mbə bì'ì tswa mɨ̀ntɨɨ̀ mi'i aa, bì'ì lɛ ntɨgə mbii mə bì'ì ka tɨgə tswe a ala'a Athens, 2ɨ bàŋnə tɨgə too Timoti yìi mə à lɛ mbə mumaà yì'ì, ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋafà'a Nwì ǹloŋ ntoò Kristo yì sɨgɨ̀nə̀ aa mə tâ à zi ŋkwɛtə ghuu a ŋghɨ̀rə mə tâ àbìintɨɨ̀ yuu tâ à ka ŋkwi 3ta tâ ŋù nɨ̀ bù tâ tsee lǒ kɨ tsɨ̀gɨnə nloŋ ŋgɨ'ɨ yìi mə nɨ yə aà. Nɨ̀ laa ntɛ'ɛ nzi mə bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ka nyə ŋgɨ'ɨ̀. 4Nɨ̀ kɨ ŋwa'atə mə nòò wa mə bì'ì lɛ ntswe bi'inə̀ laa, bì'ì lɛ mbaa nswoŋ a mbo bù mə, bì'ìnə̀ tswe nɨ̀ yǐ ŋka nyə ŋgɨ'ɨ̀; tsi'ì fàa ajàŋ mə a fɛ̀'ɛ̀ mə̂ nɨ̀ kɨ̂ ǹyə aà. 5Ma mùu ajàŋ, tsǒ mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'à zi ajàŋ yìi mə mbə mə̀ bû ǹtswa ntɨɨ̀ gha aa, mə̀ lɛ ntɨgə ntoo ŋkɨ̀ɨ̀ a mbetə ta zi a ajàŋ yìi àbìintɨɨ̀ yuu a bə aà, ǹloŋ mə mə̀ lɛ sɨ bɔ'ɔ mə mbə akwà'ànə̀ a lô ŋ̀kwà'ànə̀ ghuu nɨ̀ wô, tâ àfà'â yi'i à tsya adàŋə̀ daŋə̀. 6Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə Timoti à bù mə̂ ǹlo a mbɛ̀ɛ bù m̀bɨɨ nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ɨ̀ yî ǹsɨgɨ̀nə̀ nloŋ àbìintɨɨ̀ yuu bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu aa, ŋkɨ ŋkɛ'ɛnə mə nɨ wa'atə nɨ̂ yi'i nɨ̂ ǹtɨɨ yì sɨgɨ̀nə̀, a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, ŋkɨɨ nyə'ətə nɨ mə boŋ nɨ̀ yə yi'i aa, tsi'ǐ ajàŋ yìi mə bì'ì kɨɨ nyə'ətə nɨ a nyə bù aà. 7Ma mùu ajàŋ, bɨlɨ̂m mbâ, ka mə bɨ nɨŋ nɨ̂ m̀buu ŋ̀gɨ'ɨ tsɨ̀m a nu bì'ì, bì'ì kɨɨ̀ ǹyu'u nɨ̂ ǹyaŋə aa, ànnǔ abìintɨɨ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yuu aa, a bɔrəsə nɨ mɨ̀ntɨ̀ɨ mi'i. 8Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'ì ka naŋsə tswe bɨtɨ̀ɨ̀, mə mbə nɨ̀ kɨ ntəə ntɨɨ a mûm M̀mà'àmbî. 9Ǹloŋ mə mbə bì'ì naŋsə̀ mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì aa mə akə nloŋ ghuu, nloŋ nɨdorə nìi mə bì'ì tswe nɨ nu a nsi mi'i Nwì ǹloŋ ŋgaa yùù aa ɛ? 10Bì'i tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi'i tsɨ̀m a asì'ìnə̀ bo bɨ̀ nɨ̂tugə, mə mbə bi'inə̀ yǐ mbu nyənə, nɨ mɨnsi, ɨ fa ayoo yìi mə mbə tɛ'ɛ̀ m̀burə̀ ka kɨ boŋə a nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yuu aà. 11Tsɨ̂tsɔ̀ŋ tâ Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yi'inə̀ yumbɔŋ, nɨ Mma'ambî a yi'inə̀, Yesu, tâ à tsyasə yi'i tâ bì'ì zi a mbo bù; 12tâ Ŋ̀gàŋmà'a yi'inə̀ tâ à kɨ ŋku'usə akɔ̀ŋnə̀ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu, ŋ̀kɔŋnə nɨ̂ ghuu bù bu nɨ bù, ŋ̀kɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m aà, tsi'ǐ ajàŋ yìi mə bì'ì kɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ ghuu aà. 13Ma mùu ajàŋ, tâ à ghɨrə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ̀ laa, ntsuu nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ lǒ tswe a nsi mi'i Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀, fyâ noò yìi mə Ŋ̀gàŋmà'a yi'inə̀ Yesu à ka yǐ zì bo bɨ̀ bə̀ bɨ Nwî bɨtsɨ̀mə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\