1 BaTesalonika 4

1A nlwì'ìsə mbǎ bɔɔ bɨ maà, bì'i dɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu ŋkɨɨ mbu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bù nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu mə, ajaŋ mə nɨ lɛ nyəgə a mbo bì'ì aà, a ku'unə ŋka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̀ yùù nɨ mânjì yìi mə a ghɨ̀rə Nwì a dorɨtə̀, yìi mə nɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹlɔgɨ̀nə̀ ŋka ntswe aa, nɨ̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì tsi'ì maa ajàŋ. 2Ǹloŋ mə nɨ̀ kɨ nzi ndɨ'ɨ jya jìi mə bì'ì lɛ mfa a mbo bù, a ajàŋ yìi mə Mmà'àmbî Yesu à lɛ nswoŋ aà. 3Ànnù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa, a nɨ aa mə tâ nɨ̀ laa mmaŋsə: mə tâ nɨ tsuu kɨ tsùùrə̀. 4Tâ ŋù yî mɔ'ɔ, yî mɔ̀'ɔ à ka nyɔ'ɔ ŋgwɛ̂ yì a nɨ mânjì yìi mə à laa ŋkɨ ŋghɨrə mə mbə bɨ gha'aə yi. 5Kaa wa'à ka nyɔ'ɔ aa bə nɨ mânjì àghə̀'ə̀nə̀ bâŋgyɛ̀, ŋ̀ka nloo bə̂, tsǒ bə̀ bɨ ɨ̀too jìi mə ɨ sɨ̀ Nwî zi aà. 6Tâ ŋù tsù à tsuu ŋkòbə annù a nu mu maà yì lǒ jɨtə a nɨ ànnù ma yû, ǹloŋ mə Mmà'ambi a nɨŋ ɨsa'a a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨjǎŋ ɨfansənnù ma jû aà, tsi'ì àjàŋ mə bì'ì lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ foo ŋwà'àsə̀ ghuu ghu aà. 7Ǹloŋ mə kaa Nwì à lɛ ŋwa'à yi'inə̀ twoŋə aa mə tâ bì'inə̀ ka ghɨrə aa ànnǔ nsɨŋə, à lɛ mbàŋnə̀ ǹtwoŋə yi'inə̀ aa mə tâ bì'inə̀ ka ŋghɨrə aa ɨ̀nnù jìi mə ɨ laa aà. 8Ma mùu ajàŋ, ŋù yìi mə a tsa'a ma yû ànnù aa, kaa sɨ aa ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ tsa'a, a tsa'a aa Nwì yìi mə a fa nɨ̂ Àzwì yi yî làà ya a mbo bù aà. 9A ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ànnǔ a ŋka ŋkɔ̀ŋnə̀ ghuu bu nɨ bù tsǒ bɔɔ bɨ ma, kaa mbə bì'ì wa'à bù ka ŋwa'anə nloŋ ma yaà ànnù, ǹloŋ mə Nwì yumbɔ̀ŋ à dɨ̀'ɨ̀ mə̂, a mbo bù mə tâ nɨ̀ ka ŋkɔŋnə ghuu bu nɨ bù; 10a kɨ̂ m̀bə annù nɨ̂ŋkoŋ mə nɨ kɔ̌ŋ bɨlɨ̂m buu bɨtsɨ̀m bìi bɨ tswe a mbù'u Macedonia bù laà. Lâ bì'i bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bù, bɨlɨ̂m bi'i, mə tâ nɨ̀ bu nnaŋsə ŋkɔŋə waa ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì 11ŋka ŋgaansə ada'â yuu a ntswe nɨ̀ m̀bɔɔnə, tâ ŋù yì mɔ'ɔ, yî mɔ'ɔ ka ntɛ'ɛ atû yi tsi'ì nɨ̂ àyii annù, ŋkɨɨ ŋka mfa'a nɨ̂ m̀bô muu, a ajaŋ mə bì'i lɛ ndɨ'ɨtə ghuu aa; 12mə tâ bə̀ bìi mə bɨ burətə̀ Nwî bii aa, tâ bɨ ka mbɔ'ɔ ghuu, tâ ŋù nɨbù tsee bə a ŋù dàŋ kɨ yu'utə nɨ̂ ǹjoo jìi mə a lɔ̀ɔ̀ aà. 13Kaa bì'ì sɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ tswe a mûm ɨ̀tugə, a bɨlɨ̂m bi'i, nloŋ annù bə̀ bìi bɨ kwòkə̀ mə̂ aà, mə tâ nɨ̀ tsuu ɨ kɨ jəŋnə, tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə kaa bɨ sɨ annû tsu bu mbɛ aà. 14Ǹloŋ mə, tsǒ mə bì'inə̀ bii mə Yesu à lɛ ŋkwo mbu mbɨ̀ɨ̀nə̀ nɨ wo aa, bì'inə kɨ nzi mə tsi'ì maa ajàŋ yìi mə, ǹtsya a njɨ̌m Yesu, Nwì à ka yǐ ghɨrə tâ bə̀ bìi mə bɨ kwòkə̀ mə̂ aa tâ bo bu mbɨ̀ɨ̀ fu bo bɨ̀ Yesu. 15Bì'ì kɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ ma yû ànnù ǹyoŋə aa nɨ nɨ̀ghàà nɨ Mmà'àmbi, mə bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ tswe bɨ tɨ̀ɨ̀ aa, ɨ yǐ burə ɨ ywe'e wa noò mə Mmà'àmbi à ka yǐ zì aa, kaa bì'inə̀ ka yǐ wa'à a mbii bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋkwokə aa tsyà, ŋ̀kàŋ kaa a ka yǐ wa'ǎ maa ajaŋ bə̂. 16Ǹloŋ mə Mmà'àmbi yumbɔŋ à ka yǐ lo a aburə ɨ sɨgə, ɨ ghàà nɨ̂ ǹjì yî ntɨ̀ɨ̀, a ajàŋ mə ǹdɨɨ̀ baangel wa à ka yǐ tɔŋnə ntwoŋ aa, tâ ǹtàŋ Nwì tâ ɨ̀ kɨ ŋghaa. Tâ bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kwokə a mum Kristo aa tâ bo foo mbɨ̀ɨ̀nə̀; 17tâ bì'inə̀ bìi mə bɨ burə bɨtɨ̀ɨ̀ aa, là'à bi'inə̀ bya mə bì'inə̀ burə a njɨ̀m aa, tâ bɨ̀ tɨgə nlɔgə yi'inə̀ nɨ̀ bò bɨtsɨ̀m ŋkɔ'ɔ nɨ bu a mûm m̀bà'à a mbòo Mmà'àmbi a ndəŋ; maa ajaŋ tâ bì'inə̀ tɨgə ntswe bi'inə̀ bɨ̀ M̀mà'àmbi a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀. 18Ma mùu ajàŋ nɨ̀ tɨgə ŋka nlə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ muu bu nɨ bù nɨ nɨ̀ghàà ma nû.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\