1 BaTesalonika 5

1Lâ bɨ̀lɨ̂m bâ, a ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ǹjwi kə̀ nòò yìi mə ma jû ɨ̀nnù ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, kaa bì'ì ka wa'à bù ŋ̀ka ŋghɛnsə noò a ŋŋwà'ànə a mbo bù. 2Bù bûmbɔŋ nɨ̀ zi sɨgɨ̀nə̀ mə njwî M̀mà'àmbi ya ɨ̀ ka yǐ zì aa tsi'ì tsǒ ǹyə̀rə a wì'ìkə̀ ǹzi nɨ̂tugə aà. 3Wâ nòò mə bə̀ swoŋə nɨ mə “Bì'ì tswe nɨ̀ m̀bɔɔnə̀ kaa wa'à nɨ̀ ànnù tsu bɔ̀'ɔ̀” aa, a naa tsi'ǐ maa nòò mə ŋgɨ'ɨ ɨ ka bàŋnə̀ wì'ìkƏ fɛ̀'ɛ ɨ kuu a nu bo, a ŋgɨ̀ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə màŋgyɛ̀ yìi mə à tsɨ̀gə mu a wì'ìkə̀ ǹyu'u nɨ̂ ǹyàŋə aà. Maa noò, àdɨ̀gə a ŋkhə̌ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu kaa a wa'à bə̂. 4Lâ bɨ̀lɨ̂m bâ, kaa bumbɔŋ nɨ̀ sɨ̀ aa mûm ɨ̀tugə tswê mə tâ ǹjwi mà ya ɨ̀ zi ŋwì'ìkə̀ m̀funə ghuu tsǒ ǹyə̀rə̂. 5Ǹloŋ mə nɨ̀ laa mə mbə bɔɔ ŋkà'à, m̀bə bɔɔ bɨ mfu'u àbɛ̀ɛ̀; kaa bì'inə̀ laa wa'à bɔɔ bɨ ɨtugə bo bǐ mfii ɨ̀dɨ̀gə̀ bə̂. 6Maa ajàŋ bì'inə̀ tsuu nɔ̀ŋ ɨ kɨ bwiiŋkə, ajàŋ yìi mə àbùgə̀ bə̂ a ghɨ̀rə̀ aa, a baŋnə ŋkù'ùnə̀ mə tâ bì'inə̀ tswe nɨkərə̀, ǹtswe nɨ̂ àlàa atû. 7Ǹloŋ mə bə̀ bìi mə bɨ bwii fɨlo aa, bɨ bwii aa nɨ̀tugə̀, bə̀ bìi mə bɨ mbaanə mɨlù'ù aa bɨ kɨɨ̀ m̀baanə aa nɨ̀tugə̀. 8Lâ m̀bə yìi mə bì'inə̀ nɨ bə̂ bɨ mfu'u àbɛ̀ɛ̀ aa, a ku'unə tâ bì'inə̀, yə mə̂ àtû yi'inə̀ à laa. .cm check this (tâ mɨ̀tsyɛ̂ mi'inə̀ (atû yi'inə̀ tâ à laa) (nɨ̂ àlaa atû) Bì'inə̀ wɛ'ɛ atsə̀'ə ntsò yî nɨgò yìi mə à nɨ bìintɨɨ bô àkɔ̀ŋnə̀ aà, ŋ̀kɨ nso atsə̀'ə atu ntsò yìi mə à nɨ ajàŋ yìi mə bì'inə̀ bɛ nɨ̂ ɨ̀loŋ̀ aà. 9Ǹloŋ mə kaa Nwìŋgɔ̀ŋ kaa à lɛ ŋwa'à yi'inə̀ ka'a aa mə tâ bì'inə̀ yǐ nyə ŋgɨ'ɨ nyoŋ aa a njɨm alwintɔŋə yi, à lɛ mbàŋnə̀ ǹtaŋtə aa mə tâ bì'inə̀ tswe nɨ̂ ɨ̀lòŋ yìi mə ɨ lwi'i nɨ̂koŋ, yìi mə bì'inə̀ kwɛrə ntsya aa a njɨ̌m Mmà'àmbi yi'inə̀ Yesu Kristo aà. 10M̀mà'àmbî Yesu Kristo wa yìi mə à lɛ ŋkwo nloŋ ŋkwi atû yi'inə̀ aa, mə kə̀ bì'inə̀ tswê bɨ̀tɨ̀ɨ̀ kə̀ bì'inə̀ kwo kwo, boŋ bì'inə̀ tswe bì'inə̀ nɨ̀ yù. 11Ma mùu ajàŋ a ku'unə mə tâ bì'inə̀ ka ndɨɨntə yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ ta kɨ kwɛtə a yi'inə̀ a ŋkwî, tsi'ì àjàŋ yìi mə nɨ̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹlɔgɨnə a ŋghɨ̀rə aà. 12Bɨ̀lɨ̂m bi'i, bì'i dɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu mə, nɨ̀ ka mbɔ'ɔtə .cm (mfa awo'orə̀ a mbo) bə̂ bìi mə bɨ nwùgɨ̀nə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù aa, jìi mə Mmà'ambi à lə̀ə mə tâ bɨ̀ ka nlentə ŋkɨɨ ndɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu aà. 13Nɨ̀ ka naŋsə ŋkɔŋə ŋkɨɨ ŋŋɛntə nɨ̂ waa a ndəŋ nloŋ ɨfà'à yìi mə bo fà'à aa. Nɨ̀ tɨgə ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù nɨ bù. 14Bì'ì ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹtsa'asə nɨ̂ ghuu bɨlɨ̂m bi'i, mə tâ nɨ̀ ka ndɨ'ɨtə bɨ̂bwɛ̀rə̂, ŋ̀ka ndɨɨntə bə̀ bìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ bɔrə aà, ŋ̀ka ŋkwɛtə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ bɔrə a mûm Àzwi aa, ŋ̀kɨ nzi ajàŋ yìi mə nɨ̀ ka tswa bə̀ bɨtsɨ̀m nɨ̂ àtàŋəntɨɨ̀ aà. 15Nɨ̀ yə mə kaa nɨ̀ sɨ annù yî bɨ a atû ànnù yî bɨ kwi'inə, m̀baŋnə yə mə nɨ ghɨ̀rə ɨbɔ̀ŋ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m a nu bù yî mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ, bo bɨ̀ a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀. 16Nɨ̀ ka ndorətə a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m. 17Nɨ̀ ka ntsa'atə nɨ̂ Nwì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m ǹtsuu kɨ kaa. 18Nɨ̀ ka mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə ɨ tsi'i nɨ̂ ghuu aà; ǹloŋ mə à nɨ ànnù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀, yìi mə à fà'à mə a mbo bu ǹtsya a njɨ̌m Yesu Kristo aà. 19Nɨ̀ tsuu mɔ'ɔ Azwì Nwì kɨ bwɛtə bə̂. 20Nɨ tsuu nɨghàà nìi mə nto Àzwì Nwì a ŋ̀kɛ̀'ɛ̀nə a mbo bù. 21Nɨ̀ ka ŋkwa'anə ɨnnù tsɨ̀m; ŋ̀ka ntswa nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ku'unə aa ntugɨtə. 22Nɨ̀ ka ntsu'uə nɨ̂ ɨ̀bəŋ ɨnnù jî bɨ̂ tsɨ̀mə̀. 23Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə a fa mbɔɔnə aa à ka si'i ghuu tâ nɨ̀ laa mmaŋsə; ɨ lə̀ə àzwì yuu, nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ muu, nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu, tâ mɨ̀ bɔŋ, kaa wa'à nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswê wâ noò mə Mmà'àmbî yi'inə Yesu Krito à ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ aà. 24Yu wa mə à twòŋə ghuu aa, a lə̀ə ŋkà'â yì, à ka kɨɨ yə ya ghɨ̀rə nɨ̀ laa maŋsə malâ. 25Bɨ̀lɨ̂m bi'i, nɨ̀ ka ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bì'ì. 26Nɨ̀ tsa'atə bɨlɨ̂m bi'inə̀, ǹnɔŋə nɨ̂ mɨ̀ghəgə̀ myaa nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ Nwî. 27Mə̀ dɨ̀'ɨ̀tə ghuu nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbi mə tâ nɨ̀ twoŋə aŋwà'ànə̀ yû a mbo bɨ̀lɨ̂m bi'inə̀ bɨtsɨ̀mə̀. 28Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî yi'inə̀, Kristo Yesu, ɨ̀ lwi'i a mbo bù. ���


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\