1 Timoti 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Paul yìi mə mə̀ nɨ ŋgàŋntoò Kristo Yesu ǹyoŋə nɨ̂ ǹdɨ'ɨ̀ Nwî ŋ̀gàŋywèènsə yì'inə̀ nɨ yì Kisto Yesu yìi mə bì'inə̀ bɛ aà. 2Ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo Timoti, mû ghà yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mûm àbìintɨɨ̀. Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ Tà nɨ Kristo Yesu M̀mà'àmbî yì'inə̀ fa ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî, nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə Nwì, nɨ̂ m̀bɔɔnə̂ Nwì a mbo wò. 3Àjàŋə mə mə̀ lɛ sɨ ghɛ̀ɛ a Macedonia aa mə̀ lɛ mbu'utə mbo a mbo wò mə tâ ò tswe a Efeso tǎ swoŋ a mbo bə̀ bî mɔ'ɔ mə tâ bɨ̀ tsuu annù Nwî yi dàŋ ɨ kɨ dɨ̀'ɨ̀. 4Swoŋ a mbo bo mə tâ bo tsuu lɔ̀gə̀ noò wàà ɨ ghɛ̀nsə a nɨ ǹjyàlà'à bo bɨ̀ a ŋka nsəŋtə mɨ̀wàà mɨ ŋgwɛ̀'ɛ̀ bə̀ mìi kaa ndùû waa sɨ lwì'ì aa, ǹloŋ mə ma jyaà ɨ̀nnù ɨ ghɨ̀rə̀ aa mə tâ bə̀ ka ŋwa'atə bə̂ ɨ̀nnù jìi ɨ zǐ a atu bo bo swûŋnə̀ ghu, mbaŋnə mmà'àtə annù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a mɨ̀rɨ̀sə̀ yi'inə̀ ghu, mə tâ bì'inə̀ aa nzi a mûm àbìintɨɨ̀ aà. 5Ǹji'ì ànnù yìi mə mə swoŋ annù ma yû aa à nɨ mə tâ bì'inə̀ ka ŋkɔŋnə bì'inə̀ nɨ bì'inə̀ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a lò aa a mûm ǹtɨɨ yì làà bò ǹtɨɨ yìi mə ɨ sa'a nɨ̂ bə̀ aa, yìi ɨ laa, nɨ̂ àbìintɨɨ annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 6Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ mà'àtə̀ mə̂ ma juù ɨ̀nnù, ǹtɨgə njɨŋə, ŋghɛɛ ŋkuu nɨ mɨ̀ghàà mɨ swùŋnə̀ mɨ adàŋə̀ dàŋə̀, 7ǹlɔɔ nɨ mə bo bə ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ tɨ ghə mə bo zî ànnù yìi mə bo swoŋ aa atû yaa a laa ghu, tɨ ghə̂ mə atû yaa a kɨ nlaa nɨ̂ ànnù ya yìi mə bo dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ aà. 8Bì'inə̀ zi mə nɔ̀ŋsə̀ à bɔ̀ŋ aa, mə mbə ŋù à ka mfa'a nɨ ghu a nɨ mânjì yìi à tswe nɨ̂ m̀fà'a nɨ̀ ghù aà. 9Ǹloŋ mə bì'inə̀ zi ma yû à laà, mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ nɔ̂ŋsə̀ ghɨ̀rə̀ aa a mbo bə̀ bìi mə ànnû yaa a tsinə, bɨ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə aa a mbo ŋ̀gǎŋwo nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gàŋatɨ̀ɨ atu, bo bɨ̀ a mbo bɨ̀tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî, nɨ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨnnù jì bɨ, nɨ a mbo bə̀ bìi mə kaa bɨ sɨ̀ laa, bə̀ bìi mə bɨ bə̀gɨ̀tə̀ Nwî aa, nɨ a mbo bə̀ bìi bɨ zwitə bɨ̂taà byaa aa, bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ zwitə bɨ̂maà byaa, nɨ bə̀ bìi mə bɨ kee bə̂, 10bo bɨ̀ a mbo ŋ̀gàŋatsùùrə̀, bo bɨ̀ a mbo m̀bâŋnə nlɔ̀gə̂ m̀bâŋnə̀, nɨ ŋ̀gǎŋyə̀rə bə̀, nɨ̂ ŋ̀gǎŋntswɛɛ̀ ɨ̀bǎŋnənnù, nɨ ŋgǎŋkàâ àbǎŋnənnù, bo bɨ̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî mɔ'ɔ jìi mə kaa ɨ̀ sɨ̌ ku'ùnə̀ nɨ̂ ànnù Nwî yi annù nɨ̂ŋkoŋ aà, 11kaa ŋkɨ'ɨ̀ yòŋə̀ nɨ nɨ̀gha'a nɨ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nloŋ Nwî yìi mə bì'inə̀ gha'asə aa, ǹtoo ya mə à nɨ̀ŋə a ntərɨ̀nə̌bo mə̀ aà. 12Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Kristo Yesu M̀mà'àmbî yì'inə̀ yìi a fa mɨda'a a mbo mə̀ nloŋ mə à lɛ nyə gha mə̀ ku'ùnə̀ mə mbə mə̀ fa'à a mbo yu nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghâ tsɨ̀m, a tsɔ'ɔ̀ gha a mum àfà'a yu aà. 13Ka mə à lɛ mbə a mbìì mə̀ bəgɨ̀tə̀ nɨ̂ Nwì, ǹtsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə Kristo ŋ̀kɨɨ mbəgɨtə nii aa, lâ à lɛ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà, ǹloŋ mə mə̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa nɨ bù'ù, kaa mburə tɨ a Nwî biì. 14Ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî yì'inə̀ ɨ lɛ naŋsə nswi'inə nloŋ ŋgaà yà, nɨ̂ àbìintɨɨ, nɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a tswe a nu Kristo Yesu aà. 15Nɨ̀ghàà nûlà nɨ təə̀, ŋ̀ku'unə a mbii tsi'ì nɨ̀tsɨ̀mə̀: mə Kristo Yesu à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ fàa mbi aa a nyweensə ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ, mə̀ bə̂ ǹtsyàmbìì a tɨtɨ̀ɨ bo. 16Lâ ǹji'ì ànnù yìi mə Kristo à lɛ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà ghu aa ɨ bə mə, tsi'ì tsǒ ǹtsyàmbìì ŋ̀gàŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ, tâ Yesu Kristo tâ à dɨ'ɨ annǔ ntswântɨɨ̀ yi ya mə a kɔ'ɔ ntsɨrə aa a nu mə̀ tâ à bə alènsə̀, a mbo bə̀ bya bìi mə bɨ ka nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nu ta tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 17Tâ nɨ̀gha'a nɨ̂ àghu'usə̀, tâ tswe a mbo M̀fɔ̀ ŋ̀gù'u ŋgu'u, tɨ kwô, yìi bɨ sɨ yə aa, mə à nɨ Nwîŋgɔ̀ŋ yû yɨgə̀ aa, nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀. Àmen. 18Timoti, mû ghà, mə̀ nɨ̌ŋ ǹdɨ̀'ɨ yulà a mûm ǹtərɨ̀nə̌bo wò, yìi mə ɨ̀ yòŋə nɨ nɨ̀ghàà nìi ŋ̀gàŋntoò Nwì à lɛ nswoŋ a mbìì aà, nya mə nɨ lɛ ntsɔ'ɔ gho aà, tâ nɨ̀ ghɨrə mə tâ ò ka naŋsə nto ntsò yî sɨgɨ̀nə̀ wa nɨ nu. 19Naŋsə ntswa abìintɨɨ, nɨ̂ àlàa ntɨɨ̀; bə̀ bî mɔ'ɔ, ntsya a njɨ̌m ajàŋ mə bo tùù mə̂ àlaa ntɨɨ aa, bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ mè'è mə̂ àbìintɨɨ̀ yaa a ghɛɛ̀ ŋ̀koŋə a ŋkì. 20A tɨtɨ̀ɨ bə̀ ma bû Hymenaeus nɨ Alexander bo tswe ghu, bo bìi mə mə̀ fà mə a mbo Satan mə tâ bo yəgə nzi mə kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ a mbə̀gɨ̀tə Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\