1 Timoti 2

1Ànnù yî wè yìi mə a tswe ghu aa a bə mə mə dɨ'ɨtə ghuu mə nàa mbu'u mbo a mbo Nwì ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî, ŋ̀wa'atə nɨ̂ bə̀ bî mɔ'ɔ, ŋkɨɨ mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a atu bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀, 2a atu bɨ̀fɔ̀, bo bɨ̀ bə̀ bì wè bɨtsɨ̀m, mə mbə bì'inə̀ ka mbɔɔ ŋe'esə ntswe, ŋkɨ ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ bì'inə̀, a ŋka mbɔ'ɔ Nwì ŋkɨɨ mbɔ'ɔtə nɨ̂ bə̂ a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̂mânjì bì'inə̀ bɨ̂ tsɨ̀mə̀ 3Ma yû ànnù a bɔŋ ŋkù'ùnə̀ a nsi mi'i Nwì, Ŋ̀gàŋywèènə̂ yi'inə̀ 4yìi mə a kɔ̌ŋ mə tâ ŋ̀gɔ̀ŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yweenə, ǹzi annù nɨ̂ŋkoŋ nloŋə Nwî, 5ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à naa tsì'ì yì mɔ̀'ɔ̂, ŋù yìi mə à tə̀ə a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bo bɨ̀ Nwì a kɨ̂ m̀bə aa tsi'ì yì mɔ̀'ɔ̂, ŋù ma wa a bə aa Kristo Yesu, 6yìi mə à lɛ mfa ɨbɨɨ nû yi a nɨ mɨ̀tsu'unə̀ mɨ atu mɨ bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀. Nòò Nwì à lɛɛ̀ ŋ̀ku'u a ghɨrə̀ a fɛ'ɛ̀ ǹlaa nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî. 7Àâ ǹji'ì ànnù yìi mə Kristo à lɛ ntsɔ'ɔ gha ghu mə mə̀ ka nswoŋə annû yi, ŋkɨ mbə ŋgàŋntoò Kristo, mbə ndɨ̀'ɨ̀nnù a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî, a mûm àbìintɨɨ nɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. (Wa mə swoŋ aa tsi'ì ànnù, kaa mə̀ sɨ aa ɨ̀nnù tswɛɛ) 8Ma mùu ajàŋ, mə lɔ̀ɔ mə, a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m, tâ m̀bâŋnə̀ ka ntsa'atə Nwî, ŋŋɛɛ nɨ̂ mbô myaa mìi mɨ laa, a ndəŋ, ǹtsuu ntɔŋ kɨ lwìsə̀, ŋkɨ ntsuu kɨ yɔ̀ŋə̀. 9A ŋkɨ ŋghɛɛ ghu, tâ bàŋgyɛ̀ ka ŋwɛ'ɛ nû jyaa tâ ɨ̀ ku'utə, a nɨ mânjì mɨ̀tsyɛ̀, kaa ŋkɨ'ɨ ɨtû jyaa ka mba'à, ŋkɨɨ ntsuu njoo jìi bɨ naŋsə nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ gold aa kɨ wɛ'ɛ, kə̀ bə̂ m̀bum njoo atɨ̀ndùù jìi bɨ twoŋə nɨ pearl aa, ǹtsuu ɨtsə̀'ə atɨ̀ndùù kɨ wɛ'ɛ, a ndɨ'ɨ ajàŋ mə bo bɔŋ a nyə aà, 10m̀baŋnə ŋka ŋghɨrə nàa ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀, jìi ɨ ku'unə a mbo bàŋgyɛ̀ bìi bɨ bii mə bo bɔ'ɔ Nwî aà. 11A ku'unə mə tâ màŋgyɛ̀ à ka nyəgə ɨnnù tsi'ì àtsi tsi, ŋ̀ka yu'unə a nɨ bɨ̀mânjǐ bɨtsɨ̀mə̀. 12Kaa mə̀ sɨ̀ gha bii mə tâ màŋgyɛ̀ à ka ndɨ'ɨ annù, kə̀ ŋkɨ ntswe nɨ̂ àdà'à a atû m̀bâŋnə̀, tâ à ka tswe tsi'ì àtsi tsi. 13Ǹloŋ mə bɨ lɛ mfòò ǹnaŋsə aa Adam tɨ Eva. 14Kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ aa Adam bwe'esə̀. Bɨ lɛ mbàŋnə̀ m̀bwe'esə aa màŋgyɛ̀ wa a tɨgə̀ ŋ̀wo nɔ̂ŋsə̀ Nwì. 15Lâ màŋgyɛ̀ à ka yǐ yweenə tsya aa a njɨ̌m ǹjwe bɔɔ̀, mə mbə a ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì nɨ̂ àbìintɨɨ, bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀, ŋ̀kɨ nlaa, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù aa a nɨ mânjì yìi à kù'ùnə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\