1 Timoti 3

1Nɨ̀ghàà nûlà nɨ təə̀, ŋ̀ku'unə a mbiì: m̀bə ŋù a ka nyə'ətə a mbə̂ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì, boŋ a yə̀'ə̀tə̀ aa ŋ̀ka mfà'â ɨ̀fà'à yî sɨgɨ̀nə̀. 2Lâ tâ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì à bə ŋû yìi mə mbə bɨ wa'ǎ ɨfɨ̀rə̂ yi ka mfa, tâ à kɨ mbə ŋû màŋgyɛ̌ mɔ̀'ɔ̂, m̀bə atsǐkə ŋû, mbə ŋû yìi a tsyɛ̀sə̀ nii, mbə ŋû yìi mə kaa à sɨ ndùu nû yi swi'i, mbə ŋû yìi mə a kwɛrə bɨgɨ̀ɨ̀, ŋ̀kɨ mbə ŋû yìi mə mbə a dɨ'ɨ̀ ànnù, 3kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ mɨ̀lù'ù nô m̀baanə, kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ fɨ̀kɔ̀rə̀ tô m̀baŋnə mbɔnə, kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̂ àyɔ̀ŋ kɔ'ɔ̀, kaa kɨ'ɨ ŋkabə si'i kɨ ŋkɔŋə. 4Tâ à bə ŋû yìi mə a sa'a ndâ yì ɨ sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ bɔɔ̀ bi ka nyu'unə ŋkɨɨ mbɔ'ɔtə nɨ̂ bə̀ a ɨdɨgə tsɨ̀mə̀, 5ǹloŋ mə mbə ŋù a tsuu nsa'à ǹdâ yì zi boŋ mbə a tɨgə̀ ǹlentə ŋghotə̂ Nwì aa mə akə aa ɛ? 6Tâ à tsuu ŋû yìi mə à ghɛ̀sə mbii Kristo tsi'ì bìì aa bə, boŋ à ka kɨ ŋee ɨbɛ̀'ɛ̂ ji nɨ kɨ̀ntə̀rə̀, ɨ tɨgə wǒ a njo tsǒ Devil. 7A ŋghɛ̀ɛ nɨ̀ mbìì, tâ à bə ŋû yìi mə bǎbɛɛ beentə nii tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, tǎ tâ bɨ̀ wa'à lò ŋ̀ka ŋghaantə nii tâ à wo a ŋkɨ̀rə̀ Devil. 8À kɨ mbə ajàŋə mə bɨ̀kwɛtə̀ bɨ ŋghotə bɨ tswe nɨ̀ m̀bə bə̀ bìi bə̌ bɔ'ɔ waa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ mɨ̀ghàà mi mbaa ghàà, ntsee bɨ̂nono kɨɨ bə, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ ǹjoo ŋkòbə̀ ghotə̀. 9Tâ bo naŋsə ntswa annù nɨ̂ŋkoŋ ya yìi mə bɨ dɨ̀'ɨ̀ mə̂ a fɛ'ɛ̀ ǹlaa aa, nloŋə abìintɨɨ aa nɨ̂ àlaa ntɨɨ̀. 10Bɨ tswe nɨ̀ m̀foo nywe'etə̂ waa, bɛɛ mə bo dɨ'ɨ mə kaa bo sɨ̀ nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswê, bɨ ma'àtə̀ bo tɨgə̀ m̀fa'a a mûm ŋ̀ghòtə tsi'ì tsǒ bɨ̀kwɛtə̀. 11A ku'unə mə tâ bàŋgyɛ̂ byaa kɨ mbə bə̂ bìi mə bə̌ bɔ'ɔ, kaa ŋkɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀kùm bə̂ tâ, lâ m̀baŋnə mbə ɨtsǐkə bə̂, m̀fa'a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀mə̀. 12A ku'unə mə tâ ŋ̀kwɛtə̀ ŋ̀ghòtə a bə ŋû màŋgyɛ̂ mɔ̀'ɔ̂, ŋka ntswa ndâ yì bo bɨ̀ bɔɔ̀ bi sɨgɨ̀nə̀, 13Ǹloŋ mə bɨ̀kwɛtə̀ bìi bɨ fà'a ɨfà'â waa sɨgɨ̀nə̀ aa, bo təə nɨ̂ àbwarə yì sɨgɨ̀nə̀, ŋkɨ ntswe nɨ àtàŋəntɨɨ a mûm àbìintɨɨ̀ yaa a nu Kristo Yesu. 14Mə̀ ka zǐ a mbɛ̀ɛ wò a nɨ mû àtɨɨ noò, lâ mə ŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ yû a mbo wò aa a ndɨ'ɨtə wò, 15tà m̀bɛɛ mə̀ tɛ'ɛ ntɨgə a nzǐ, ò zî àjàŋə mə a ku'unə mə tâ ò ka ŋghɨrə ɨnnù a mûm ŋ̀gwɛ̀'ɛ Nwì aà; ma yû à nɨ ŋghotə̂ Nwì wa yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, m̀bə ntə'ə̀ ǹda, ŋkɨ mbə ŋgɔ̀'ɔ̀ àtsənda yì ǹtɨ̀nsə̀, mə ɨ̀ tswa annǔ nɨ̂koŋə aà. 16Kaa à sɨ annnù mə mbə bɨ lɨgɨ̀tə̀ bə̂, mə, ànnǔ ajàŋə mə bì'inə ŋgha'asə Nwì, yìi mə à lə̀ə̀ntə a mi'i bə̀ aa, à nɨ̂ ànnù yî wè, ànnù ma ya a bə mə lɛ, À lɛ nzì a nɨ màrə̀ ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ Àzwì Nwî a dɨ'ɨ̀ mə ànnǔ yi lɛ ntsinə baangel bɨ yə̂ yi, bɨ swoŋə̀ ànnû yi a ɨtoo ɨtoo, bə̀ fàa mbi bɨ nɨ̂ŋ ǹtɨɨ̀ waa ghu nu, Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔgə̀ yi ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a aburə nɨ nɨ̀gha'à.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\