1 Timoti 4

1Lâ Àzwì Nwî a swoŋ a laa mə à ka yǐ kɨ bə a noò ǹjɨ̀m tâ bə̀ bî mɔ'ɔ ma'atə abìintɨɨ ya ntɨgə nyu'u nàa ɨnnǔ ɨzwì jìi ɨ bwe'esə bə̂ bo bɨ̀ ɨnnù jìi mə bɨ̀demon dɨ̀'ɨ̀ aà. 2Ŋ̀gǎŋabagɨlə̀ jìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ kwò mə̂ tsi'ì tsǒ bɨ tɔɔ nɨ̀ mɔ'ɔ aa, baa yǐ tɨgə kɨ sɛ̀ɛ̀nsə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû. 3Bə̀ ma bû bɨ dɨ'ɨ̀ nɨ mə kaa a sɨ̀ ku'unə̀ a nyɔ'ɔ̀, kaa wa'à kɨ ŋku'unə a njɨ m̀buu mɨjɨ mi mɔ'ɔ̀. Lâ a mbuu mɨjɨ ma jû aa a lɛ naŋsə Nwî mə tâ bə̀ bìi mə bɨ bii Nwî aa, ŋkɨ bə bə̂ bìi mə bɨ zì mə annù nɨ̂ŋkoŋ aa, tâ bɨ̀ ka njɨ mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì. 4Wa ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə Nwì à lɛ naŋsə aa ɨ bɔŋə̂, tâ bɨ̀ tsuu ayoò tsu kɨ tuu mə mbə bɨ kwɛrə mfa mbɨ'ɨkə, 5ǹloŋ mə maa ajàŋ, bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ mɨ̀jɨ mya mɨ laa ntsya a njɨ̌m nɨ̀ghàà nɨ Nwî bo àtsà'àtə̀ Nwî. 6Ò bə fa ndɨ'ɨ mà jû a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bya, boŋ ò ka bə ŋgàŋàfà'a Kristo Yesu yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ mə bɨ ko'o nòo nɨ mɨ̀ghàà mɨ ntoò Kristo yìi bì'inə̀ bii aa, bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jya jìi bì'inə̌ dɨ̀'ɨ, ò kɨɨ̀ ǹyoŋə aà. 7Lâ tsuu nɨ annû tsu a ŋghɨ̀rə bu bɨ̀ ɨ̀tɨ̀rə njyàlà'à jìi mə Nwî à sɨ̀ ghu tswê aa lǒ tswe. Mɨ̀rɨ̀sə ɨbɨɨ nû gho a ŋka mbɔ'ɔ Nwì. 8Ŋ̀ka mɨ̀rə̀sə̂ ǹjyǎnnu, a bɔ̀ŋtə a nɨ mânjì yî mɔ̀'ɔ̂, lâ ŋ̀ka mɨ̀rɨ̀sə̂ gho a nɨ ànnǔ mbɔ'ɔ Nwì a bɔ̂ŋ a nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀m ǹloŋ mə a tswe nɨ̂ ŋ̀kà'a nloŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa, tsɨ̂tsɔ̀ŋ bo bɨ̀ a nɨ nòò ǹlwì'ì ǹjɨ̀mə̀. 9Nɨ̀ghàà ma nû nɨ təə̀ ŋ̀ku'unə a mbii tsi'ì nɨ̀tsɨ̀mə̀. 10Bì'inə̀ naŋsə̀ ŋ̀gaansə nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mì'inə̀, ǹnwugə nɨ̂ nû yi'inə̀ aa a ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma yû mə Nwì à kà'à aà ǹloŋ mə bì'inə̀ bɛ, ǹtɛ'ɛ ɨtû jì'inə a nu Nwì yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, mbə yu wa yìi mə à nɨ ŋgàŋnywèènsə bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m aà, ǹnaŋsə bə aa ŋ̀gàŋywèènsə bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ mɨ̂ntɨ̀ɨ̂ myaa a nu yu aà. 11Yə mə o swoŋə ɨnnù ma jû ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ waa ghu. 12Tsuu lǒ mà'àtə mə bə̀ ka ntsa'a nòo nloŋ mə ò nɨ mûŋkhə aa bə̂. Bàŋnə mbə fɨgə̀ à mbo bə̀ bìi mə bɨ bii Nwî aa, a nɨ nɨ̀ghàà nɨ ntsû no, nɨ àkòrə̀ nɨzì yo, nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀, nɨ̂ àbìintɨɨ, nɨ àjàŋə mə ɨnnù jo ɨ laa aà. 13M̀bɔŋ tâ mə̀ zi, lɔ̀gə̀ noò ŋ̀ka ntwoŋ àŋwà'ànə̀ Nwî a mbo bə̀, ǹdɨ'ɨtə ŋkɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ waa ghu. 14Ka mfà'à nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mya mìi mə Àzwì Nwî a lɛ mfa a mbo wò a ajàŋ mə ŋgǎŋntoo Nwì lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀, wa noò mə ŋghòtə̂ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì ya bɨ lɛ nswoŋ ɨnnù a mbo wò ŋ̀kɨ nɔŋsə mbô myaa a atu wò aà. 15Ka ŋghɨ̀rə̀ ma jû ɨ̀nnù naŋsə mfa ɨbɨ̀ɨ nû gho ghu, tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yə a ajàŋ mə o ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì aà. 16Ka ntsyɛ̀sə̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû gho, bo bɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi o dɨ̀'ɨ̀ aà. Naŋsə ntswa ŋkwo ghu, ǹloŋ mə ò bə kɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ boŋ ò ka yweensə ɨbɨ̀ɨ nû gho ɨ kɨɨ yweensə bə̂ bìi mə bɨ yu'u annù yìi o swoŋə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\