1 Timoti 5

1Tsùu a nû ǹdɨɨ̀ kɨ tsə'ə bə̂, bàŋnə ŋka ndɨ'ɨtə nii tsi'ì tsǒ ajàŋə mə o ghàà a mbo taà ghò; ka nləŋtə bɔɔjɔ̀ŋ tsi'ì tsǒ bɨ̀lɨ̂m bô, 2ǹlɔgə bɨlɨɨ bɨ bâŋgyɛ̀ tsi'ì tsǒ bɨ̀ndê bô; lɔ̀gə bɔɔ ŋgɔ̀ɔ̀ tsi'ì tso bɨ̀jààntə̂ bô, ǹsi'i nlaa bu bo. 3Ka mbɔ'ɔtə bɨkwi'i bɨ bâŋgyɛ̀ bìi à nàŋsə mbə bɨkwi'i aà. 4Mbə ŋkwi'i màŋgyɛ̀ a tswe nɨ bɔɔ̀ bi kə̀ bɔɔ bɨ bɔɔ̀ bi, a ku'ùnə̀ mə tâ bɔɔ bya foo ndɨ̀'ɨ annù ya mə bo yəgə a ŋka ŋghɨ̀rə a mûm ànnù Nwî aa a ŋgwɛ̀'ɛ bo, tǎ kwi'inə ɨbɔ̀ŋ a mbo bɨ̀taà byaa bo bɨ̀maà byaa nloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a beentə ajàŋə annù ma yû. 5Màŋgyɛ̀ yìi mə à nàŋsə mbə ŋkwi'i bɨ ma'àtə̀ yi a tswê yu yu aa, à nàŋsə ntɛ'ɛ amɔ̀ɔ̀ntə̂ yi a nu Nwì, ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹyə'ə nɨ a mbo Nwì, ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî nɨ̂tugə nɨ̀ àsì'ìnə̀ 6Ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ ŋ̀kwì'ì yìi mə a jɨ mbi aa, à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀kwo, ka mə à bùrə ntswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 7Fa ndɨ'ɨ mà yû a mbo bo, tǎ tâ bo wa'à nɨ̂ ànnù yî ghààntə̀ yî tsu a nu bo tswê. 8M̀bə̂ ŋù à tsuu ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̂ jyaa kɨ lèntə, ǹnaŋsə ntsuu yìi ŋgwɛ̀'ɛ̀ kɨ lèntə, bəə boŋ à mè'è mə̂ aa abìintɨɨ ya, ǹtɨgə mbu mbɨ'ɨ ntsya ŋû yìi kaa à sɨ̀ Nwî biì. 9Ŋwà'ànə̀ tsi'ì ɨ̀kǔm ŋkwi'i yìi mə kaa à burə tɨ ɨlòò mɨghum mi nto'o tsyâtə̀, yìi mə à lɛ ŋkɨ yɔ'ɔ aa tsi'ì a ŋûmbâŋnə̀ yî m̀fùùrə̀. 10Tâ à kɨ mbə ŋû yìi mə bə̀ naŋsə nzi yi nloŋ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə a ghɨ̀rə̀ aa, tsi'ì tsǒ ànnǔ ŋko'o bɔɔ̀ sɨgɨ̀nə̀, ànnǔ ŋkwɛrə bɨ̀gɨ̀ɨ̀, a ajàŋ mə à lɛɛ̀ ǹsi'i mɨkòrə̀ mɨ bə̂ bɨ Nwî, ŋ̀kwɛtə bə̂ bìi mə bɨ tswe a ŋgɨ'ɨ, ŋkɨ naŋsə mfa ɨbɨɨnû yi a ŋka ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ a nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀mə̀. 11Tsùù ghô ɨ̀kǔm ŋkwi'i yìi mə à bùrə a nɨ mûŋgɔ̀ɔ̀ aa lǒ ŋwà'ànə̀, ǹloŋ mə ɨ̀nnù jìi mə njyǎnû yì ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, ɨ ka ghɨ̀rə mə tâ à lɔɔ mə yu bǔ yɔ'ɔ, mmà'àtə a ŋka mfà'à a mbo Kristo. 12Maa ajàŋ tâ bo tɨgə ŋkuu a njo, a mbo Kristo, ǹloŋ mə bô wò mə akàà yi mbìì yìi mə bo lɛ ŋwàrə̀ bo bo aà. 13A tɛ'ɛ ntsuu bə la bə, boŋ bo yə̀gə̀ mə̂ a ŋka ghɛ̀nsə nòò, ŋ̀kuu nɨ mɨ̀la'a mfɛ̀'ɛ̀, kaa wa'a aa tsi'ì ŋ̀ghɛ̀nsə nòò bə̂, bo kɨ̀ mə̂ ǹyəgə fɨswoŋ, ǹnɨŋə nɨ̂ àbô yaa nɨ̂ àfà'à badàŋ, ŋ̀ghaa nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə kaa bo sɨ̀ nɨ̂ ŋ̀ghaa tswê, 14Tsǒ mə a bə laà aa, màa swoŋ mə tâ bɨ̀kwì'ì bìi mə bɨ burə nɨ bɔɔŋgɔ̀ɔ̀ aa, tâ bo bu nyɔ'ɔ, ǹjwe bɔɔ, ŋ̀ka nlentə ndâ jyaa sɨgɨ̀nə̀, ǹtsuu lǒ fa abwarə mə tâ ŋ̀gàŋkɨ̀bàà wa à ka mbəgɨtə yi'inə̀. 15Ǹloŋ mə bǐ mɔ'ɔ bɨ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ m̀fa'a nyòŋə̀ Satan. 16Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, m̀bə màŋgyɛ̀ yìi mə à bìi Kristo mbə a tswe nɨ bə a ŋgwɛ̀'ɛ yu mə bɨ nɨ bɨkwi'i, a ku'ùnə̀ mə tâ à ka ŋkwɛtə waa; tâ bɨ̀ tsuu ŋghotə nɨ̀ àbè'è si'i si'i lǒ bè'èsə̀. Tǎ tâ ŋ̀ghòtə zi ajàŋə mə mbə ɨ kwɛtə̀ bɨ̀kwì'ì bya mə à nàŋsə mbə bɨkwi'i aà. 17A bɔŋ mə tâ bɨ̀ naŋsə ŋka mbɔ'ɔtə bɨlɨɨ bɨ ndânwì bìi bɨ fà'a sɨgɨ̀nə̀ a ntsyàsə bə̀ aa, ŋkɨ nnaŋsə ntsɔ'ɔ nɨ̂ ɨ̀fà'â waa, naŋsə mbə bya bìi bɨ nwùgə nû yàà a nswoŋə annù Nwì bo bɨ̀ a ndɨ̀'ɨ̀ aà. 18Ǹloŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, “Tsùu ntsǔ mbɔ̀ŋ kwerə a noò yìi mə ɨ nwùgə̀ mɨsaŋə aà.” Ŋ̀kɨ mbu nswoŋ mə, “Wa ŋgàŋàfà'à à tswe nɨ̀ ŋ̀kwɛrə ŋkabə̀ àfà'â yì.” 19Tsùù gho lǒ bii annù yìi mə bɨ nɨŋə a nû ǹdɨ̀ɨ ndânwì tɨ ghə̌ mə bɨ̀yəfə bi baa kə̀ bi tarə bɨ dɨɨntə̂. 20Ɨ ghɛɛ nɨ bə̀ bya mə bɨ tɨ̀ŋnə̀ a ŋghɨ̀rə ɨnnù jɨ̂ bɨ aa, ka ŋghààntə̀ waa a nsi bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀ tǎ tâ àbùgə̀ bə̂ yə ŋka mbɔ'ɔtə. 21A nsi mi'i Nwì nɨ Kristo Yesu, nɨ baangel bìi mə bɨ tsɔ'ɔ waa laa, mə̀ swòŋə a mbo wò ŋ̀kwantə mə tâ ò ka nləə ma juù ǹdɨ'ɨ, ǹlentə nɨ̂ ɨ̀nnù a nɨ mânjì yìi à tsìnə aà. Tsuu lǒ ghɨ̀rə annû tsu a ndɨ̀'ɨ mə o sa'a ɨsa'a njɨ̀mə̀. 22Tsùu wàŋsə̀ ɨ kɨ nɔ̀ŋsə mbô mo a atu bə̀, ǹtsuu kɨɨ lǒ nɨŋ abô yo a nɨ̂ àfànsənnù ŋû dàŋə̀. Lə̀ə mbɨ̀ɨ̀nû yò tâ ɨ̀ laa. 23Tsuu tsi'ì ŋ̀kì bǔ kɨ nno, ka mbɔɔ no mɨlu'u a mûntsìrə̂ ǹloŋ nɨbùm no nya mə nɨ gha'a mfa ŋgɨ'ɨ aà ŋ̀kɨ nloŋ ajàŋə mə o ghɔ̀ɔ̀ntə̀ ŋ̀ghɔɔntə aà. 24Ɨ̀fansənnù bə̂ bî mɔ'ɔ ɨ naŋsə mfɛ̀'ɛ̀ ǹtəə bɨ yə̂, ǹdɨ'ɨ nɨ mə ǹjò ɨ̀ tswe a abàa bo, lâ ɨ̀bɨ bə̂ bî mɔ'ɔ bɨ tɨgə̀ ǹyə aa bə a njɨ̀mə̀. 25À kɨ mbə ajàŋə mə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jî mɔ'ɔ ɨ kɨɨ mfɛ'ɛ ntəə bɨ yə̂. Ɨ laa bə tɛ'ɛ tsuu fɛ̀'ɛ təə bəə boŋ kaa mbə ɨ wa'à tsi'ǐ a adɨgə lɔ̀'ɔ̀sə̀ tswê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\