1 Timoti 6

1À bɔŋ mə tâ ɨ̀bù'u tsɨ̀m ɨ̀ zi mə a ku'unə a ŋka mbɔ'ɔtə bɨ̀taà byaa a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m, tǎ tâ ŋù tsù à tsuu lǒ bə̀gɨ̀tə ɨkum Nwî kə̌ annù Nwì ya mə bì'inə dɨ̀'ɨ̀ aà. 2Ɨ̀bù'ù jìi mə bɨ̀taà byaa bɨ nɨ̂ ŋ̀gǎŋmbii Kristo aa tsee waa kɨ tsa'a nloŋ mə bo bo tɨgə aa bɔɔ bɨ ma aà; m̀baŋnə ŋka mfa'a ɨfà'â waa nɨ mânjì yìi à kù'ùsə mbɔ̀ŋ aa, nloŋ mə bo fà'à aa a mbo bə̀ bìi mə bɨ bii Kristo bo kɨ̂ ŋ̀koŋə waa aà. Ka ndɨ̀'ɨ ŋkɨɨ nswoŋə aa tsi'ì ɨ̀nnù juà. 3M̀bə ŋù à ka ndɨ'ɨ annnù yìi kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ nɨ nɨ̀ghàà nɨ annù nɨ̂ŋkoŋ nya mə à nɨ ni Mmà'àmbî Yesu Kristo aà, kə̀ ɨ̀nnù jya jìi mə ɨ sɨ̀ boòntə̀ a nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ nloŋə annǔ mbɔ'ɔ Nwì, 4ŋù ma wa a ŋee nû yì ŋ̀kɨ nluu nɨ̂ ànnù kɨ̂ntə̀rə̀, kaa wa'ǎ aa annû tsu zî. Ànnǔ ŋee nu a tswe ghu nu aa tsǒ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀, a kɔ̂ŋə̀ ànnǔ nswùŋnə bo bɨ̀ a ŋka yɔ̀ŋə bo bɨ̀ bə̀ nɨ̂ ǹji'ì mɨ̀ghàà. Àjàŋ ma yû a zî nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ bo bɨ̀ àyàtə̀, ŋ̀ghɨrə bə̀ bəgɨtə nɨ̂ bə̀ bɨ Nwî ŋ̀kɨɨ ŋwa'atə nɨ̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̀ jî bɨ̂, 5ŋkɨ ntswe aa tsi'ǐ a ŋka nyɔ̀ŋə ŋkɨɨ nswuŋnə bo bɨ̀ bə̀ bìi mɨntɨɨ̀ myaa bɨ'ɨ si'i, kaa annù nɨ̂koŋ kaa a wa'ǎ a ntɨɨ bo tswê, bo wa'atə̀ nɨ mə annǔ mbɔ'ɔ Nwì a bə aa mânjì m̀fù'û ŋ̀kabə̀. 6Lâ ŋ̀ka mbɔ'ɔ Nwì a zì nɨ̂ àbèè yî wè, mə mbə bì'inə̀ bii mə àyoo yìi bì'inə̀ tswe nɨ yu aa a ku'unə̀. 7ǹloŋ mə kaa bì'inə̀ lɛ wa'à nɨ̂ ayoò tsu fàa mbi fɛ̀'ɛ̀, kaa mbə bì'inə̀ wa'ǎ ayoò tsu fàa mbi kɨ nlɔgə a noò yìi bì'inə̀ kwo aà. 8Maa ajàŋ mbə bì'inə̀ tswe nɨ mɨ̀jɨ bo bɨ̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî wɛ̀'ɛ̀ bì'inə̀ ka ndorɨtə. 9Bə̀ bìi mə bɨ yə̀'ə̀tə a mbə ŋgǎŋkabə aa, ɨ̀kwà'ànə̀ ɨ yə waa, bo wô nɨ a mûm ɨ̀taa jî ghà'àtə̀, ɨ̀yə̀'ə̀tə̀ jìi mə à nɨ jî àjɨ̀ntə̀ aa ɨ swuŋə̀ nɨ̂ waa mma'a, nləənsə nɨ̂ waa, ǹta nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bo. 10Ànnǔ ŋkɔ̌ŋ ŋ̀kabə à nɨ̂ ŋ̀gàŋ yìi ɨbɨ̂ tsɨ̀m ɨ too ghu aà. Àâ ànnû ǹyə̀'ə̀tə̂ ŋ̀kabə si'i mə a ghɨ̀rə̀ mə̂ mə tâ bə̀ bi mɔ'ɔ mme'e abìintɨɨ̀ yaa, nnɨŋ ɨla'a jî ghà'àtə̀ a mûm ǹtɨɨ bo. 11Lâ a ŋghɛ̀ɛ nɨ wò, ŋù yìi mə o bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî aa, ka ŋkhə ɨnnù ma jû tsɨ̀mə̀; ǹnaŋsə ntɛ'ɛ atû yo a nɨ̂ ànnǔ ŋka ŋghɨrə ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aà, ànnǔ a ŋka mbɔ'ɔ Nwì, àbìintɨɨ, nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀, ànnǔ ŋka ntswâ ǹtɨɨ, bo bɨ̀ ànnǔ ŋka mbɔnə̀. 12Ka nto ntsǒ abìintɨɨ yì sɨgɨ̀nə̀ wâ, ǹtswa ntswêntɨ̀ɨ̀ tɨ̀ mɛ̀ yìi mə Nwì à lɛ fa a mbo wò fyâ noò mə ò lɛ ntəə mbii a nsi mi'i bɨ̀yəfə bî ghà'àtə̀ aà. 13A nsi mi'i Nwì yìi a fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbô ǹjoò tsɨ̀m, nɨ a nsi mi'i Kristo Yesu yìi à lɛ naŋsə swoŋə annù nɨ̂ŋkoŋ a nsi Pontius Pilate, wa noò mə à lɛ sɨ tsɔ'ɔtə ɨsa'à yi aa, 14mə̀ swòŋə a mbo wò ŋ̀kwantə mə tâ ò ləə ndɨ'ɨ Nwî jya tâ ɨ̀ laa, nɨ̂ mânjì yìi mə mbə ŋù a wa'à fɨ̀rə̀, ǹywe'e a njwi yìi Mmà'àmbi Yesu Kristo à ka yǐ zì aà. 15À ka yǐ fɛ̀'ɛ tsi'ǐ a noò yìi à kù'ù aa, a ajàŋ mə a lə̀ə Nwìŋɔ̀ŋ, yìi mə bì'inə̀ gha'asə aà, a bə tsi'ì yù mbə Mbu'utə̀mbî, mbə mfɔ̀ bɨ̀fɔ̀, nɨ̂ Mmà'àmbi bɨ̀ m̀mà'àmbî. 16À nɨ tsi'i yù yìi à tswe nɨ̂ŋkoŋ, ǹtwe a mûm ŋ̀kà'à yìi mə kaa mbə ŋù a wa'à ghu koòntə̀, mbə yu yìi mə kaa ŋù à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yə, kaa mbə wa'à kɨ̀ ǹyə. Tâ à tswe nɨ̂ àghu'usə̀ nɨ mɨ̀dà'à a mbu'utə bə̀ nɨŋkoŋə̀. Amen. 17A ŋghɛ̀ɛ a mbo bə̀ bìi bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀kabə fàa mbi aa, naŋsə kwantə waa mə bɨ̀ tsuu nû jyaa kɨ ŋee, ǹtsee atû yaa a nɨ̂ àfù'ù yìi mə a tsyǎ tsyà aa kɨ tɛ'ɛ, mbaŋnə ntɛ'ɛ atû yaa a nu Nwì yìi mə a fa njoò tsɨ̀m tɨ lɨŋə̀ a mbo bə̀ mə bàa njɨ nɨ nɨ̀dorə aà. 18Mə tâ bo ka ŋghɨrə ɨbɔ̀ŋ tâ àfù'û yaa bə ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ka ŋwaŋsə mfa kaa wa'à gɨtə̀ nɨ̂ àbo, 19maa ajàŋ tâ bo ka nləə afù'ù yìi à nɨ atsəndâ yaa yî sɨgɨ̀nə̀ yìi bo bɔɔ a nɨ nòò yìi a zì aà, tǎ zi ajàŋ yìi mə mbə bo tswâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya yìi à nɨ yî ànnù nɨ̂koŋə aà. 20Wò, Timoti, naŋsə nlə̀ə annù ya yìi bɨ lɛ mfa a mbo wò aà. Ka ŋkhə mɨghaa mya mìi mə bə̀ bìi mə bɨ sɨ Nwî bɔ'ɔ bɨ ghàà, ǹlɨgɨtə nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî ghu, mbwe'esə ntwoŋə nɨ mɨ̀tsyɛ̀ aà. 21Ǹloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ lɛɛ̀ m̀mɔɔntə mə bo tswe nɨ̀ mu, àjàŋ ma ya a ghɨrə̀ bo fânə̀ mânjì àbìintɨɨ̀ wa aà. Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì tswe a mbo bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\