2 BaKorinto 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo Paul yìi mə a nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ Nwì à nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò Kristo aà; bo bɨ̀ a mbo Timoti, ǹdɨ̂m yì'inə̀, ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ a mbo ŋghòtə̂ bə̀ bɨ Nwî yìi mə ɨ̀ tswe a ala'a Korinto, bo bɨ̀ a mbo bə̀ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe a mbù'u Achaia tsi'ì ǹtsɨ̀mə̀ aà. 2Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì nɨ mbɔɔnə yìi mə ɨ̀ lo a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yi'inə̀ nɨ a mbo Mmà'àmbî Yesu Kristo aa tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 3Tâ bì'inə̀ fa mɨyà a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Ta bɨ̀ Mmà'àmbî Yesu Kristo, mə à nɨ tâ ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, mbə Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə a lə'ətə mɨntɨɨ mɨ bə̂ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m aà. 4A lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ a nɨ ŋgɔ̀ŋ ŋ̀gɨ'ɨ ji'inə̌ tsɨ̀m, mə mbə bi'inə̀ kɨ̂ nzi ajàŋ mə mbə bì'inə lə'ətə mɨntɨɨ mɨ abùgə̀ bə̂ bìi mə bo kɨ ntswe nɨ̂ m̀buu ŋgɨ'ɨ̀ ji'inə̀ aa, a nɨ mbuu alə'ətə yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ ghu aà. 5Tsi'ì tsǒ mə bì'inə kɨɨ nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yìi Kristo à lɛ nyə aa, Nwì à ka kɨɨ naŋsə lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mì'inə̀ a njɨ̌m Kristo. 6M̀bə bì'ì ka nyə ŋgɨ'ɨ boŋ bì'ì yə aa a ŋkwɛtə bù ghu, tâ nɨ̀ yweenə. M̀bə Nwì a lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i boŋ à ghɨ̀rə aa mə tâ bì'ì kɨ nlə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, tâ nɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ a ntsyǎ a mum mbuu ŋgɨ'ɨ jìi bì'ì kɨɨ nyə aà. 7Tsǒ mə a bə laa, àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yìi bì'ì tswe nɨ yu nloŋ ŋgaà yù aa, kaa a sɨ kwensə, nloŋ mə bì'ì zi mə, àjàŋ mə nɨ kɨɨ nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə bì'i yə aa, nɨ̀ ka kɨɨ tswe nɨ alə'ətə̀ yìi mə Nwì a lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i ghu aà. 8Bɨ̀lɨ̂m bâ kaa bì'ì sɨ kɔ̌ŋ mə tâ nɨ̀ tswe tɨ zi mbuu ŋgɨ'ɨ yìi mə bì'ì yə a mbù'u Asia aà. Nɨ̀kòò nìi bì'ì lɛ mbè'è aa nɨ lɛ ndɨ̀rə̀ si'i bì'ì wa'atə̀ mə kaa bì'ì ka wa'ǎ ntɨ̀ɨ̀ bû ǹtswe. 9Bì'ì lɛ ŋwa'atə mə bɨ lɛ ntsə̀rə ɨsa'à yi'ì mə bì'ì kwo, lâ a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ma mùu ajàŋə mə tâ bì'ì tsuu bə a nu bì'ì bumbɔŋ yəgɨnə, tâ bì'ì yəgɨnə bə a nu Nwì yìi mə a yweensə bə̂ nɨ nɨ̀wo aà. 10À kɨ ŋkwɛrə yi'i a ntsǔ nɨ̀wo, à ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ntsu'û àtû yi'i, bì'ì yə̀gɨ̀sə̀ mə ŋgɔ̌ŋ mmɔ̀ɔ̀ntə ji'i ghu nu mə à ka kù'u yweensə yi'i. 11M̀bə nɨ̀ kâ ŋ̀kwɛtə nɨ̂ yi'i ntsa'atə nɨ̂ Nwî ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi'i ghu, a bə mə Nwì à ka kwi'i ɨtsà'àtənwì jî ghà'à jìi mə bɨ tsà'àtə̀ ŋwa'atə nɨ̂ yi'i ghu aa, ɨ nɨŋ mbɔɔnə a nu bì'ì, tâ bə̀ bî ghà'àtə̀ tɨgə ŋentə nɨ̂ ǹjî jya ntɨgə mfa mbɨ'ɨkə ghu mbo nloŋ ŋgaà yì'ì. 12Bì'i kwɛ̀ɛ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i mə bì'ì zi a laa mə ǹtswêntɨɨ̀ yì'ì fàa mbi bo bɨ̀ ǹtswê yì'inə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù a kɨ̀ sɨ tsisə Nwî a nɨ mânjì yìi mə à làà aa ŋkɨ mbə yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ, a nɨ mɨ̀dà'à mɨ ɨbɔ̀ŋ Nwî, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bə mɨ̀tsyɛ̀ mɨ mbi bə̂. 13Ǹloŋ mə bì'i ŋwà'ànə aa tsi'ì ɨ̀nnù jìi mə mbə nɨ̀ twoŋ nyu'u; mə̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə 14Ka mə nɨ̀ zi yi'i tsi'ì àtɨɨ tsɨ̀tsɔ̀ŋ aa, nɨ̀ ka yǐ naŋsə zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə mbə nɨ̀ tse ŋkwɛɛ mɨ̂ntɨɨ̀ muu nloŋ ŋgaà yì'i ajàŋ mə bì'i ka yǐ kɨɨ kwɛ̀ɛ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i nloŋ ŋgaà yùù wa njwî M̀mà'àmbî Yesu. 15Tsǒ mə mə̀ lɛ nzi mə nɨ̀ ka yu'u ɨ zi aa, mə̀ lɛ ntɨgə̀ nlɔɔ mə mə̀ ka fòo tsyǎ mbii ɨ zi ghantə ghuu, ta nɨ̀ tswê nɨ̂ m̀bɔɔnə ŋ̀gàà ji baà. 16Ǹloŋ mə mə̀ lɛ ntɛ'ɛ taŋtə aa mə mə̀ ka ghantə ghuu ajàŋ yìi mə mə̀ ka kɨ tsyǎ a ŋghɛ̀ɛ a ala'a Macedonia aà; ɨ kɨɨ bǔ ghantə ghuu a noò yìi mə mə̀ bɨ̀ɨ̀ aa, tâ nɨ̀ tɨgə ntsyasə gha ta mə̀ ŋghɛ̀ɛ a Judea aà. 17Mə kɨ sɨ taŋtə ma mùu ajàŋ njɨŋkə aa jɨ̀ŋkə aa ɛ? Kə̀ a ntaŋtə ɨ̀nnû ja ma mùu ajàŋ mə ghɨ̀rə̀ aa tsǒ ŋù yî fàa mbi, a ajàŋ yìi mə mbə a swoŋ mə, ɨ̀ɨ̀ŋə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, àbàŋtə̀ a tɨ bə a bû ǹswoŋ mə ŋ̀gaŋ aa ɛ? 18Ajàŋ mə a laa mə Nwìŋgɔ̀ŋ a swoŋ aa annù nɨ̂koŋ aa, ŋ̀kà'â yì'i a mbo bù kaa ɨ̀ sɨ̀ aa ɨ̀ɨ̀ŋə bô ŋ̀gaŋ bə̂. 19Ǹloŋ mə Yesu Kristo Mu Nwìŋgɔ̀ŋ wa yìi mə Silas nɨ Timoti nɨ mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù aa, kaa laa ŋkɨ'ì yî ɨ̀ɨ̀ŋə bô ŋ̀gaŋ bə̂, à bàŋnə mbə ɨ̀ɨ̀ŋə Nwìŋgɔ̀ŋə̀. 20Ǹloŋ mə ɨ̀ɨ̀ŋə yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀kà'a Nwîŋgɔ̀ŋ tsi'ì tsɨ̀m aa, à tswe aa ghu nû. A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bì'inə swoŋə “Amen” ntsya ghu nu mfa nɨ nɨ̀gha'a a mbo Nwì. 21Lâ a bə Nwìŋgɔ̀ŋ mə à bòònsə yi'i nɨ mânjì yìi à tɨɨ bi'inə̀ nɨ Kristo ŋkɨ nyarə yi'i nləə nɨ̂ àyoo afà'â yi, 22à nɨŋ àwenə̀ yi anu bì'inə̀ ŋ̀kɨ nnɨŋ Azwî yi a nu bì'inə̀ a ndɨ̀'ɨ à laa mə njoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe a tà aa nɨ ji'inə̀. 23Mə twoŋə Nwî mə tâ à bə àyəfə̂ ghà, à zî ǹtɨɨ̀ ghâ, kaa mə̀ lɛ kɨ'ɨ a ala'a bakorinto zi aa mə mə wa'ǎ ŋgɨ'ɨ a nu bù nɨŋə̀,. 24Kaa bì'ì sɨ lò aa ŋgànsə bù nɨ ànnù yìi mə boŋ nɨ̀ lɨgɨnə mbii, bì'ì zi mə nɨ̀ təə ntɨ̀nsə̀ a nɨ àbìintɨɨ yuu. Bì'i bàŋnə̀ ǹlɔɔ mfà'a bì'inə̀ a nɨ mânjì yìi mə nɨ̀ ka kɨ dorətə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\