2 BaKorinto 10

1Mə̀ Paul, wa yìi mə mə sɨgɨsə ɨbɨɨnû gha a nsyɛ a noò yìi mə mə̀ tswe bi'inə̀ aa, lâ m̀baŋnə ntsə'ə a nu bù a noò yìi mə mə̀ sɨ̀ bi'inə̀ tswê aa, mə̀ lɔ̀gə mbɔnə̂ àjàŋ yìi mə Kristo a bɔnə aa, bo bɨ̀ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi, 2m̀bu'u nɨ̂ m̀bo a bù mə tâ nɨ̀ ghɨrə mə, nòò yìi mə mə̀ zi aa, tâ mə̀ tsuu a nu bù kɨ tsə'ə tsô àjàŋə mə a laa mə mə̀ ka naŋsə tsə'ə a nu bə̀ bya mə bɨ swoŋə nɨ mə bì'i fà'à ǹyoŋə aa mânjì bə̀ bî fàa mbi aà. 3Ǹloŋ mə ka mə bì'ì tswe fàa mûm m̀bi aa, kaa bì'ì sɨ ntsò ma'a nyòŋə̀ aa bɨ̀mânjì bɨ mbi yù. 4Kaa mɨ̀kɔ̀ŋ mɨ ntsô mi'i kaa mɨ sɨ̀ aa mi mbi mù bə̂. Mɨ baŋnə ntswe nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî a tâ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ jî tɨ̀ɨ̀. 5Bì'i ta ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə aswùŋnə̀ bə̂ bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi bə̀ bɨ ŋŋee nu bɨ lɔ̀gə̀ ŋ̀kɨŋə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ghu mə tâ bə̀ wa'à Nwî zi aa, ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə tsɨ̀m, ŋ̀ghɨrə ɨ tɨgə̀ ǹyu'unə nɨ̂ Kristo. 6Nòò yìi mə nɨ̀ dɨ̀'ɨ̀ mə̂ nɨ̂ ɨ̀ntɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m mə nɨ̀ ka kɨ nyu'unə aa, bəə boŋ bì'ì ka kɨɨ taŋtə a nɨŋ njo a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tɨ̀ɨ atu aà. 7Naŋsə lèntə nyə̂ nɨ̀, m̀bə̂ ŋù nɨbù ghùù à zi mə yu tswe aa bo Kristo, a ku'ùsə̀ m̀bu naŋsə nlentə ɨ̀bɨ̀ɨ nû yì, boŋ à ka yə mə wa bì'ì kɨ ntswe aa a mbo Kristo tsǒ yu. 8Kaa mə̀ ka wa'a atu dɨ̀rə̀ mə mbə a tɛ'ɛ mbə mə mə bɔɔ ŋkwɛɛ ntɨɨ̀ gha nloŋ ada'a ya yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a fa a mbo bì'ì, a bə̂ àdà'a ŋko'o bù ghu kaa kɨ'ɨ ada'a nzwitə bù bə̂ aà. 9Tâ à tsuu bə mə mə lɔ̀ɔ̀ aà m̀bòsə bù nɨ̂ ŋ̀gwà'ànə̀ aa jù. 10Ǹloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ swoŋə nɨ mə, “Ŋ̀wà'ànə̀ Paul, ɨ tɨɨ ŋkɨ ntsə̀'ə, lâ nòò yìi mə à tswe bi'inə̀ aa, yumbɔŋə̀ à bɔ̀rə, mɨ̀ghàâ mi bə ayoo dàŋə̀ dàŋə̀.” 11A bɔŋ mə tâ bə̀ ma bya zi mə ɨnnù jìi mə bì'i swoŋ a mùm àŋwà'ànə̀ a noò yìi mə bì'ì sɨ̀ bi'inə̀ tswê aa, àa jìi bì'i ghɨ̀rə̀ a noò yìi bì'inə̀ tswe aà. 12Lâ kaa m̀bə bì'ì tɛ'ɛ̀ wa'à lɔ̀gə̀ ɨ̀bɨɨnû yi'i a nɨŋə a tɨtɨ̀ɨ kə̌ a ŋka mfɨ̀gɨ̀nə aa bì'i bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ bya bìi bɨ beentə nɨ̂ waa bombɔŋə̀ aà. Bo nɨ aa tsi'ì ɨ̀jɨ̀ŋtə̀ bə̂ ǹloŋ mə bo ghɨ̀rə fɨgə̀ wàà tsi'ì bò ǹtɨgə mfɨgɨnə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû waa bo nɨ bo. 13A ŋghɛ̀ɛ a nu bì'ì, kaa mbə bì'ì kɨ'ɨ̀ kà ǹtərə ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsya ǹdènə̀ yî mɔ̀'ɔ̂. Kɨ̀ntə̀rə̀ yì'ì à ka təə aa a nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi mə Nwì à fa a mbo bì'ì aà. Ɨ̀fà'à yi'i ma ghû ɨ kɨ̂ ǹzi nywe'e a tɨtɨ̀ɨ bù. 14Àjàŋə mə bì'ì lɛ nzì nɨ̂ ǹtoò Kristo ya nzì ǹywe'e nɨ yu a mbo bù aa, bì'ì lɛ mburə aa tsi'ì a mûm àdɨ̀gə afà'à yìi mə Nwì à lɛ mfa a mbo bì'ì aà. 15Kaa bì'ì sɨ ntɨɨ̀ yi'i kwɛɛ ntsyà ŋ̀kuu nɨ̂ ɨ̀fà'à bə̂ bî mɔ'ɔ̀. Àyə̀'ə̀tə̂ yi'i a bə mə tâ àbìintɨɨ̀ yuu tâ à kwi, tâ àfà'â yi'i a tɨtɨ̀ɨ bù tâ ɨ̀ ka ŋgha'atə ŋghɛɛ, 16boŋ, ma mùu ajàŋ, bì'ì ka tɨgə swoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a nɨ̂ ɨ̀too jî dàŋə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ ka ŋŋee nû yì'ì ǹloŋ ɨfà'à yìi bɨ̀ fà'à mə̂ aa bə a abwen adɨgə badàŋə̀. 17“M̀bə̂ ŋù à tɛ'ɛ tɨ ŋee nû yì a kâ ŋ̀ŋee aa nloŋə bə̂ M̀mà'àmbî,” a ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aà. 18Ǹloŋ mə kaa sɨ̀ ŋû wa yìi mə a beentə ɨbɨ̀ɨ nû yi yumbɔŋ aa bə mə bə̌ bii nii, bɨ bàŋnə̀ bii aa bə ŋù wa yìi mə Mmà'àmbi a beentə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\