2 BaKorinto 11

1Mə̀ lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ tswâ ǹtɨɨ̀ ghuu nloŋ ŋgaà yà a ajàŋ mə mə̀ ka tɨgə bə tsǒ atɨ̀rə̀ ɨ tɨgə bɔɔ ghàa ɨjɨ̀ŋtə ɨnnù. Tâ nɨ̀ ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu! 2Mə yə̀'ə̀tə̀ ghuu nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ tsi'ǐ ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a yə̀'ə̀tə̀ aa. Mə̀ lɛ mbii mə mə̀ ka fa ghuu a mbô ǹdoo tâ à yɔ'ɔ, a bə Kristo. A bə̂ àyə̀'ə̀tə̂ ya mə mə yǐ fa ghuu a mbo ŋùmbâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔtə a njwi nɨ̀yɔ'ɔ tsǒ mûŋgɔ̀ɔ̀ màŋgyɛ̀ yìi mə à làa, mburɨtə a ŋûmbâŋnə̀ zî. 3Lâ mə bɔ'ɔ nɨ mə mbə̂ bɨ yî m̀bwe'esə ghuu tsi'ì tsǒ ajàŋ mə no ya ɨ̀ lɛ nlwee, m̀bwe'esə Eva aa, ǹta ŋgɨ'ɨ a nɨ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ juu, ŋ̀ghɨrə nɨ̀ mà'àtə̀ Kristo, ajàŋ mə nɨ̀ fâ ɨ̀bɨ̀ɨnû ghuu ghu mbo ŋkɔ̀ŋə̀ nii, m̀fa'a ghu mbo nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀mə̀ aà. 4Mə swoŋ laa nloŋ mə ŋù àdàŋ a bə zi ɨ tɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ Yesu yî dàŋ kaa a wa'à wa mə bì'ì lɛ nswoŋ aa bə, kə̀ m̀bə nɨ̀ kɨ ntɨgə ŋkwɛrə azwì yi dàŋ a tuu ya mə nɨ̀ lɛ mfòò ŋ̀kwɛrə aa bə, kə̀ ŋ̀kɨ ntɨgə nswoŋə nɨ mə tâ nɨ̀ kwɛrə ntoo yì dàŋ, a tuu ya mə nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə aa bə, boŋ nɨ̀ ka burə wǒ yòŋ ghu. 5Mə̀ wà'àtə mə kaa mə̀ sɨ̀ kə'ətə̀ a nɨ mânjì yî tsù ǹtsya bə̂ ma bû mə nɨ twoŋə nɨ ŋgǎŋtoo Kristo jî wè aà. 6Mə̀ tɛ̀'ɛ tsuu bə̂ nàŋsə̂ ŋ̀ghàa ɨ zi, bəə boŋ kaa a sɨ̀ mɨtsyɛ̂ ma kə'ətə̀. Bì'ì ghɨ̀rə̀ mə ɨnnù tsɨ̀m a ŋghɨ̀rə mə tâ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m ɨ̀ laa a atu bù. 7Mə̀ lɛ ŋwò aà ànnù a sɨgɨsə ɨbɨɨ nû gha a nsyɛ a mbàŋnə ŋŋentə bù, ǹloŋ mə mə̀ lɛ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ Nwì ya a mbo bù tɨghə nɨ̀ tu aa ɛ? 8Mə̀ lɛ sɨ kwɛrə njoo aa a mbo ŋ̀ghòtə ji mɔ'ɔ ɨ twû nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi mə̀ lɛ sɨ fà'à a tɨtɨ̀ɨ bù àà. Mə̀ kwɛrə̀ nɨ̂ ǹjoo jìi ɨ lɛ mbə̂ jyaa aa a ŋkwɛtə bù ghu! 9Lâ nòò wa mə mə̀ lɛ ntswe bi'inə̀ aa, mə yi tɨ boŋə ayoo aa kaa mə̀ kɨ'ɨ ŋgɨ'ɨ a mbo ŋù nɨ̀bù ghùù fâ. Ǹloŋ mə njoò jya ɨ lɛ sɨ lò aa a mbo bɨ̀lɨ̂m ba a ala'a Macedonia. A bə̂ ànnù yìi mə mə̀ lɛ sɨ tuu nɨ a mfâ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo bù, ŋ̀kɨ mburə kɨ tuu nɨ a mfâ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo bù a nɨ mânjì yî tsù. 10Tsi'ì tsǒ mə annǔ nɨkoŋə Kristo ya a tswe a nu mə̀ aa, kaa mbə bɨ wa'à tswe tɨ zi annù ma yû mə mə tə̀rə̀ ǹswoŋ aa fàa mbu'u Achaia. 11Mə̀ swoŋə laà aa nloŋ mə kaa mə̀ sɨ̀ ghuu ŋkɔ̀ŋə̀ aa ɛ? Nwìŋgɔ̀ŋ à zi mə mə̀ nàŋsə ŋkɔ̀ŋə̀ ghuu! 12Ànnù yìi mə mə ghɨ̀rə̀ aa, mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ɨ kɨ ghɨ̀rə̀, tǎ ghɨ̀rə tâ à laa mə kaa àfà'â yi'i bɨ̀ bə̀ ma bya mə bɨ swoŋə nɨ mə bì'ibo fà'a aa a ŋgɨgɨ̀ŋ aa kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ tsi'ì tsǒ ajàŋ mə bo tə̀rə̀ ǹswoŋ aà. 13Ǹloŋ mə m̀buu bə̂ ma bya à laa mbə ŋgǎŋntoo mbwe'esə̀, m̀bə ŋgàŋəfà'a mbwe'esə̀, mə bɨ bagɨlə nɨ mə bo nɨ ŋgǎŋntoo Kristo. 14Kaa ma ya à sɨ annù yî fii bə̂, ǹloŋ mə tsi'ì Satan yumbɔŋ a bagɨlə nɨ mə yu nɨ angel ŋ̀kà'à. 15Maa ajàŋ kaa a wa'ǎ annù yî fii a mbô ŋ̀gǎŋəfà'â ji a ŋkɨ mbagɨlə mə bo nɨ̂ ŋ̀gàŋəfà'a Nwî yìi tsìnə̂ aà. Bo ka yi kwɛrə mɨtunə̀ mɨ fà'â myaa tâ mɨ̀ ku'unə̀ a nu bo, a nɨ̂ ɨ̀bɨ waa. 16Mə̀ ku'usə ŋkwatə nswoŋ mə tâ ŋù tsù à tsuu gha lǒ lɔ̀gə̀ tsi'ì tsǒ àtɨ̀rə̀. Lâ m̀bə nɨ̀ lɔgə gha tsǒ àtɨ̀rə̀, nɨ̀ biì gha maa ajàŋə̀, tâ mə̀ tswe nɨ̂ ànnù yìi mə mbə mə̀ bɔɔ̀ ŋka ntərə ghu. 17(Ma yû ànnù mə mə swoŋə tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa kaa à sɨ̌ annù yìi mə mbə Mmà'àmbi a beentə̀ mə mə̀ swoŋ bə̂. Ǹloŋ mə a nɨ ànnǔ ŋkwɛɛntɨɨ mà yû, mə ghàà aa tsǒ àtɨ̀rə̀. 18Àjàŋ mə bə̀ bì ghà'àtə bɨ tswe ghu mə bɨ tə̀rə̀ tsǒ bə̀ bî fàa mbi aa, mbə mə̀ kɨ̂ ŋ̀ka ntərə yàa ŋgaa.) 19Bù bìi mə nɨ̀ nɨ ŋgàŋmɨtsyɛ̀ aa, nɨ dorɨtə a ntswa mɨ̀ntɨɨ̀ mùu nloŋ ɨtɨ̀rə̀. 20Nɨ tswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu nloŋ bə̂ bìi mə bɨ ghɨ̀rə̀ ghuu nɨ̂ ɨ̀bù'ù, njɨ nɨ̂ ghuu, kə̀ m̀bentə nɨ bɨ̀ mâtaa mə nɨ̀ kwo ghu, ǹtsa'a nɨ̂ ghuu, ŋ̀kɨɨ nzwi nɨ̂ àbo a ɨtu bù. 21À nàŋsə mbə ndɨ̀rə̂tu a mbo mə̀ a mbii mə bì'ì bɔrəkə si'i a ŋghɨ̀rə ma juù ɨ̀nnù. Lâ m̀bə ŋù tsù a tɛ'ɛ ŋka ŋkwɛɛ ntɨɨ̀ yi (mə ghàà aa tsǒ àtɨ̀rə̀) boŋ m̀bə mə̀ tse kɨɨ kwɛ̀ɛ̀ ɨ̀ ghâ. 22Bo nɨ bàYuda aa ɛ? Boŋ wa mə̀ kɨ mbə yî mɔ̀'ɔ̂. Bo nɨ bàIsrael aa ɛ? Mə̀ kɨ mbə yî mɔ̀'ɔ̂. Bo laà m̀bə aà bǎ ŋgwɛ̀'ɛ̀ Abraham aa ɛ? Mə̀ kɨ mbə yî mɔ̀'ɔ̂. 23Bo swoŋə aa mə bo nɨ̂ ŋ̀gǎŋəfà'à Kristo aa ɛ? Boŋ mə̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋàfà'à ǹtsya waa (mə ghàà aa tsǒ abàrə̂). Ɨ̀fà'à yìi mə mə̀ fà'à mə̂, ɨ gha'a ntsyà ɨ̀ waa. Ǹdùu ŋgaa yìi mə mə̀ kuù a atsaŋ ɨ gha'à. Ǹdùu ŋgaa yìi mə bɨ ghɔɔ gha ghu mə̀ tɨgə̀ a ntsǔ nɨ̀wo, kaa mbə mə̀ wa'à səŋə̀. 24BaYuda bɨ ghɔ̀ɔ̀ mə̂ gha ŋgàà ji ntaà nɨ ɨtì jya mɨghum mi nɨkwa mə bɨ tɨgə mma'atə tsi'ì yì fùùrə̀ aà. 25Bɨ ghɔ̀ɔ̀ mə̂ gha ŋgàà ji tarə nɨ̀ àkaàntə̀ atɨɨ, ǹtwumtə gha nɨ̀ ŋgɔ̀'ɔ̀ ŋ̀gaa yî fùùrə̀, àbaŋə ŋkì a sà'ànə̀ mə̂ nɨ mə̀ ghu mum a ŋkì ŋgaa ji tarə̀. A nɨ̂tugə nɨ̀ àsì'ìnə̀, ŋ̀kì ɨ tiì nɨ̂ gha ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtii mbɨɨ. 26A nɨ ɨkòrə̀ nɨtəə jì ghà'àtə̀ mə̀ lɛ ntɨgə tsi'ǐ a ŋkoŋə a ŋkì. Ǹtɨgə tsi'ǐ a ntsu nɨ̀wo a mbô bàgâmɨghee. Ǹtswe a ntsǔ nɨ̀wo a mbo baà bə̀. Ǹtswe a ntsǔ nɨ̀wo a mbo bɨ̀tɨ̀zi Nwî. Ǹtswe a ntsǔ nɨ̀wo a njɔ̀'ɔ̀ àla'a, ǹtswe a ntsǔ nɨ̀wo a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀. Ǹtswe a ntsǔ nɨ̀wo a ŋkì mɨyaa, ŋkɨ ntswe a ntsǔ nɨ̀wo a mbo bɨ̀lɨ̂m ba bǐ mbwe'esə̀. 27A bə tsi'ì ɨ̀fà'à bo bɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ̀; a nɨ̂ ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀ mə̀ lɛ tsi'ì tɨ̀ bwii, ǹjì mɨ̀jɨ bo ǹjì ŋ̀kì ɨ yaŋə̀ nàâ. A nɨ ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀ kaa mə̀ wa'à nɨ mɨ̀jɨ mì ghà'àtə̀ tswê; kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yî lɛ tswê, kaa wa'à nɨ̂ àtsə̀'ə̀ kɨ ntswe, m̀fə'ə ɨ kô naa. 28A ŋkù'ùsə ɨnnù jî mɔ'ɔ, abè'e yìi a sɨgə nɨ a nu mə̀ a njwî tsɨ̀m a njɨ̌m nɨ̀wa'à ǹloŋ ŋghotə jǔ tsɨ̀m. 29Ŋù yìi mə mə̀ yu'u mə à bɔ̀rə kaa nû yà ɨ wa'à kɨ̂ m̀bɔrə aa à nɨ ghuu aa ɛ? Ŋù yìi mə bɨ kɨ ŋghɨ̀rə̀ a wô kaa mə̀ wa'à nɨ̂ àjəŋnə̀ luu aa, à nɨ̂ wò aa ɛ? 30Mə̀ bə kɨ kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ gha, bo mə kwɛ̀ɛ̀ aa a nɨ̂ ǹjoo jya mə ɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə mə̀ bɔ̀rə̀ aà. 31Nwìŋgɔ̀ŋ mə à nɨ Ta bɨ̀ M̀mà'àmbi yì'ìnə̀ Yesu yìi mə m̀bɔɔnə tɨ̀ mɛ̀ ɨ̀ tswe nɨ̂ Ɨ̀kûm yi aa, à zi mə kaa mə̀ sɨ ɨnnù tswɛɛ. 32Nòò wa mə mə̀ lɛ ntswe a Damascus aa, Gumnàà ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a wa, nyoŋə nɨ̂ ǹtsǔ Mfɔ̀ Aretas, a too bɨ̀sogyɛ̀ mə tâ bɨ̀ bɛ mɨ̂ntsù mɨŋkya, mbaŋnə ghâ. 33Bɨ tɨgə̀ ǹnɨŋ gha a mûm ŋkyɛ̀ ntsyasə a nɨ̂ àbù'u awugə nda nsɨgɨsə, mə̀ tɨgə̀ ŋ̀khə ghu mbô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\