2 BaKorinto 12

1Ka mə kaa à sɨ̌ annù yî sɨ̀gɨ̀nə̀ a ŋka ntə̀rə bə aa, mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì kɨ tə̀rə̀. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə̀ ka kɨ swoŋ ɨnnù ǹloŋ njə̀ə̀ təə təə bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî wè jî wè jìi mə Mmà'àmbî Yesu Kristo à lɛ mfi'isə ndɨ'ɨ a mbo mə̀ aà. 2Mə̀ zi mu Kristo yî mɔ̀'ɔ mə Nwì à lɛ lɔ̀gə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a aburə yìi a kɔ'ɔ ntsɨrə aa, wa adɨgə yìi mə Nwì a tswe ghu aa, à bə̀ mə̂ tsi'ì tsǒ ɨ̀lòò nɨghûm ǹtsò ji nɨkwà. Mə swoŋə nloŋ aà ghâ Lâ kaa mə̀ sɨ̀ naŋsə̀ ǹzi mə à lɛ nnaŋsə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a aburə. Kə̀ à lɛ mbaà m̀bə bə ǹjə̀ə̀ təə təə ò, bəə boŋ a zi tsi'ì Nwìŋgɔ̀ŋə̀. 3Mə̀ kwatə̀ ǹswoŋə nɨ mə mə̀ zi ŋû yî mɔ̀'ɔ yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghua paradiso- ŋku'usə nswoŋə nɨ mə kə̀ à lɛ mbaà ǹnaŋsə ŋkɔ'ɔ a mûm ɨ̀bɨ̀ɨnû yì, kə̀ à lɛ mbə aa ǹjə̀ə̀ təə təə boŋ a zi tsi'ì Nwì. 4À lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ aa nyu'u ɨnnù jìi mə kaa ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ à wa'à swoŋə̀, jìi mə kaa mbə bɨ wa'à kɨ̀ m̀bii mə mbə bɨ swoŋə a mbo ŋù. 5Mə̀ ka kɨ tə̀rə loŋə aa ŋgaa ŋù ma ghû, kaa mə̀ aa wa'à kà ǹtərə nloŋ ŋgaà yà. Tsǒ mə a bə laà, mə̀ ka kɨ tə̀rə̀ aa loŋə bə̂ ɨ̀nnù jya jìi mə ɨ dɨ̀'ɨ mə mə̀ bə aa àbɔ̀rəkə ayoo aà. 6Mə̀ bə tɛ'ɛ kɨ lɔ̀ɔ̀ mə mə kɨ tə̀rə̀, bəə boŋ kaa mə̀ ka wa'ǎ atɨ̀rə̀ bə̂, ǹloŋ mə mə̀ ka kɨ swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. Lâ kaa mə̀ ka wa'à kà ǹtərə nloŋ ɨnnù jû mə mə̀ yə aà. Kaa mə̀ sɨ kɔ̀ŋə̀ mə tâ ŋù tsù à tɨgə nyə gha tsǒ ŋù yî ŋ̀wè ǹloŋ aa bə̂ ɨ̀nnù jìi mə mə̀ yə a nɨ̂ ǹjə̀ə̀ təə təə aa ǹtsyatə ɨnnù jìi à yə mə̀ ghɨrə̀ bo bɨ̀ jìi à yù'u mə̀ swoŋə aà. 7A ŋghɨ̀rə mə̀ tâ mə̀ tsuu si'i kɨ tə̀rə̀ ǹloŋ ɨ̀nnù jî wè jî we jya mə bɨ lɛ mfi'isə ndɨ'ɨ a mbo mə̀ aa bɨ lɛ nsǒ njɔŋ yì mɔ̀'ɔ a njyǎ nu mə̀, ɨ tɨgə̀ m̀bə tsǒ ŋgàŋàfà'a Satan mfa nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo mə̀, ŋ̀kwɛtə a ŋghɨ̀rə mə tâ mə̀ tsee si'i kɨ tə̀rə̀. 8Mə̀ lɛ ntsà'àtə̀ Nwî ŋ̀gaa ji tarə, ǹlɔɔ a mbô M̀mà'àmbi mə tâ à tsɔ'ɔ njɔŋ ya a nu mə̀ lɔ'ɔsə. 9A kwi'i mə, “Ɨ̀bɔ̀ŋə̂ gha yìi mə ò tswe nɨ ghu aa, àa àyoo yìi mə a ku'unə a mbo wò aà. Ǹloŋ mə bɨ naŋsə nyə mɨda'à ma mɨ̀tsɨ̀m a nu wò aa a noò yìi mə ò bɔ̀rə aà.” Ma mùu ajàŋ mə̀ ka kù'ùsə bǔ kɨ naŋsə tə̀rə̀ a noò yìi mə mə̀ bɔ̀rə aa, nloŋ mə à nɨ nòò yìi mə mɨda'a mɨ Kristo mɨ kusə ghâ aà. 10Ma mùu ajàŋ mə dorɨtə a nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ ǹloŋ ŋkwitu Krito. Mə̀ aa kɨ tɨgə dorɨtə a ŋkwɛrə ɨnnù jìi mə dɨ̀'ɨ̀ mə mə̀ bɔ̀rə aa, kə̀ m̀bə̀gɨ̀tə̀ yìi mə bɨ bə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ gha ghu aa, kə̀ ŋ̀gɨ'ɨ jìi ɨ kuu a nu mə̀ aa, kə̀ bə̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ ya ghu ŋkɨɨ mfɨrə nɨ̂ gha ghu aa, kə̀ ɨ̀nnù jìi mə ɨ tsyà nɨ̂ gha laà. Ǹloŋ mə a yi mbə a noò yìi mə mə̀ bɔ̀rə aa, mə̀ bâŋnə̀ ǹtɨɨ. 11Mə̀ tɨ̀gə̀ mə̂ ŋ̀ghaa tsǒ ajɨ̀ŋtə̀ ǹloŋ mə a ghâ aà â gàànsə̀ bù mə mə̀ ghɨrə ma mùu ajàŋ aà. Àa bù bìi mə boŋ nɨ̀ tswe nɨ̂ m̀bàŋnə mbeentə gha aà. Ǹloŋ mə mə̀ laa tɛ'ɛ bə ayoo adàŋə̀ àdàŋə̀ boŋ kaa ŋgǎŋtoo Kristo jî wə̀ juu jya kaa ɨ sɨ̀ kɔ'ɔnə̀ ǹtsyatə gha a nɨ mâŋjì yî tsù. 12Ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə bo bɨ̀ ɨ̀nnùtsyâmbo bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî wè jìi mə Nwì à lɛ lɛ nlɔ̀gə̀ noò ŋ̀ghɨrə mə̀ ghɨrə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù aa, ɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə mə̀ nɨ ŋgàŋntoò Kristo yî ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 13Ànnù yìi mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ a nu bù a bɨ'ɨ ntsyàtə̀ ajàŋ mə mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ a nû ǹdânwì jî mɔ'ɔ aa à bə aà àkə̀ lɛ? A bə aà àjàŋə mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'à kà ǹdɨ'ɨ ghuu mə tâ nɨ̀ ka mfa ŋkabə ŋkwɛtə nɨ̂ gha ghu aa ɛ? M̀bə a bə aa ma yû ànnù, nɨ̀ li'ìnə̀ ɨ̀bɨ̂ ghâ. 14Yə̂ nɨ̂ à nɨ̂ ŋ̀gàà jìi ɨ ywe'e ji tarə aa tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə mə̀ tàŋtə ɨbɨɨ nû gha a nzi a mbɛ̀ɛ bù. Kaa mə̀ ka zì aa kaa wa'à ghuu ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnǔ tsu nloŋ mə mə lɔ̀ɔ̀ aà àkɔ̀ŋnə̂ yuu bo bɨ̀ àjàŋə mə mbə bì'inə̀ kâ m̀fa'a abo mɔ'ɔ aà, kaa mə̀ sɨ aà ŋ̀kabə̀ yùù lɔɔ. A laa mə a tswe nɨ̀ ŋ̀ka nlə̀ə bɨ̀tà bo bɨ̀ ma, nləə nɨ̂ ŋ̀kabə a mbo bɔɔ̀ byaa, kaa à sɨ̀ bàŋnə̀ ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ka nlə̀ə bɔɔ byâ. 15Mà ka bàŋnə kɨ dorɨtə a mfâ ŋ̀kabə̀ yǎ ntsɨ̀m a mbo bù, ɨ fa fa ɨbɨɨ nû gha, a ŋkwɛtə bù. Nɨ̀ ka wa'ǎ gha kɨ ŋka ŋkɔŋə mə mbə mə̀ naŋsə ŋkɔŋə ghuu ma mùu ajàŋ aa ɛ? 16Maa ajàŋ nɨ̀ ka bii mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'à ghuu nɨ̂ àbè'è yî tsu be'esə̀ a ŋka ŋkwɛrə̂ ŋ̀kabə a mbo bù, lâ bù bî mɔ'ɔ bɨ swoŋə nɨ mə mə̀ lɛ sɨ jɨtə nɨ̂ ŋ̀kòbə̀, ŋkɨɨ mbwe'esə nɨ̂ ghuu nɨ̂ àbaŋnənnù. 17Ɛ̀h ɛh! Mə̀ lɛ mbaa njɨtə ŋkòbə̀ a nu bù, ntsya a njɨ̌m bə̀ bya mə mə̀ lɛ sɨ too a nu bù aa ɛ? 18Mə̀ lɛ mbu'u aà m̀bo a mbo Titus ntoo yì bo mu Kristo yì mɔ̀'ɔ wa a nu bù. Ma la a bə mə Titus à lɛ nzì aa njɨtə ŋkòbə̀ a nu bù aa ɛ? Tɨgə bì'iyu tswe aa tsi'ì nɨ̂ ǹtɨɨ mɔ'ɔ̀? À lɛ sɨ wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹyoŋə aa tsi'ì nɨ̀ ɨ̀bù'ù mɨkòrə̂ ja aa ɛ? 19Nòò tsù nɨ̀ laà ǹtɨgə ŋwa'atə nɨ mə mə lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀kwɛ̀rə̂ àtû yi'i a mbo bù. Ŋ̀gàŋə ghâ! Nwì à nɨ̂ àyəfə yi'i, mə mə swoŋə aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀ tsi'ì tsǒ ŋgàŋàfà'a Kristo ǹloŋ mə ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə ghɨ̀rə̀ aa mbǎ ɨka'â jyâ, mə ghɨ̀rə̀ aa a ŋkwɛtə bù ghu tâ nɨ̀ ka ŋkwi. 20Mə bɔ'ɔ nɨ mə nòò yìi mə mə̀ ka zì aa, kaa mə ka wa'à yə̂ ghuu tâ nɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə boŋ nɨ̀ nɨ bu aa, tâ nɨ̀ kɨ nyə gha tâ mə̀ wa'à ŋû yìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ mə mə̀ bə aa kɨ mbə. Mə bɔ'ɔ mə mə̀ ka yǐ zǐ yə ayɔ̀ŋ bo bɨ̀ àghə̀'ə̀nə̀, àlwintɔŋ bo bɨ̀ nɨ̀ yum, ànnǔ a ŋka mbə̀gɨ̀tə̀ bə̂ bî mɔ'ɔ bɨ̀ fɨswoŋ, kɨ̀ntə̀rə bo bɨ̀ àbuurə ɨnnù tâ ɨ̀ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù. 21Mə bɔ'ɔ mə nòò yìi mə mə̀ ka bǔ zì aa, Nwì à ka dɨ̀rə̀sə atû ya a tɨtɨ̀ɨ bù. Mə bɔ'ɔ mə mə̀ ka yǐ kɨ yə̀'ə̀ nloŋ bə̂ bya bɨ̀tsɨ̀m a tɨtɨ̀ɨ bù bìi mə bɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ jya jìi mə bo lɛ sɨ ghɨ̀rə a mbìi, kaa mburətɨ mmà'àtə ànnǔ atsùùrə̀, ànnǔ ajɨrə̀ bo bɨ̀ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə à nɨ ɨnnǔ nsɨŋ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\