2 BaKorinto 13

1À nɨ̂ ŋ̀gàà ji tarə ɨ jûlà mə mə̀ ka zì a mbo bù aà. Tâ ànnù tsɨ̀m yìi nɨ swoŋə nloŋ ŋgàà ŋù aa, tâ nɨ̀ yə mə bɨ̀yəfə bɨ tswe ghu bi baa kə̀ bi tarə a ndɨ̀ɨ̀ntə̂. 2Mə wà'àsə̀ bə̂ bìi mə bɨ lɛ mfànsə annù a mbìì aa bo bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ̀ bɨ̀tsɨ̀m, mə naŋsə wa'asə waa tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə mə̀ sɨ̀ bi'ibo tswê aà, tsi'ì tsǒ ajàŋə mə mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ wa nòò mə mə̀ lɛ nzì a ŋghantə bù a nɨ nòò yìi mə à lɛ nywe'e ŋgaa ji baa, tà mə̀ bu nzì boŋ kaa mə̀ ka wa'à ŋù tsù bû m̀ma'atə. 3Tsǒ mə nɨ lɔ̀ɔ̀ mə nɨ yə alènsə̀ mə Kristo a ghàa a nu mə̀ aa, nɨ̀ ka yə. Kaa à sɨ̀ annù yìi mə a bɔrə aa a nu bù ghɨrə, a bàŋnə̀ m̀fa'a nɨ̂ a tɨtɨ̀ɨ bù aa nɨ̀ mɨdà'à. 4Ǹloŋ mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa a noò yìi mə à lɛ mbɔrə aà. Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ à bàŋnə ntswe ntɨ̀ɨ̀ a nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî. Àjàŋə mə bì'ì tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'ibo aa, bì'ì kɨ mbɔrə. Lâ, nòò yìi mə bì'ì ka zǐ a mbɛ̀ɛ bu baKorinto a lèntə̂ ànnǔ yuu aa, bì'ì ka tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'i bɨ̀ Kristo yìi a tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, ɨ tɨgə tswe nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî. 5Nɨ̀ ləŋtə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu, ǹyə mə nɨ̀ tswâ àbìintɨɨ̀ yuu lɛ. Nɨ̀ kwa'anə ɨbɨɨ nû ghuu. Nɨ̀ sɨ̀ yə mə Kristo Yesu à tswe a nu bù aa ɛ?- mə mbə nɨ̀ tsuu akwà'ànə̀ ya wò. 6Mə̀ wà'àtə mə nɨ̀ ka yə mə kaa bì'ì bumbɔŋ kaa bì'ì sɨ̀ kɨ ŋwo. 7Bì'i bu'u mbo a mbo Nwì mə tâ nɨ̀ tsuu ɨnnù jî bɨ kɨ ghɨ̀rə̀. Kaa a wa'à bə aa bə mə bì'i lɔ̀ɔ ndɨ'ɨ mə tâ à bə tsi'ì tsǒ bì'ì tsyâ àkwà'ànə̀ yâ. A baŋnə mbə aa mə bì'i lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə annù yìi a ku'unə, ka mə mbə a finə̀ tsi'ì tsǒ bì'ì wo aà. 8Ǹloŋ mə kaa mbə bì'ì wa'a annǔ tsu ghɨrə̀ yìi kaa a sɨ̀ nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ bòòntə̀. Bì'i ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m aa tsi'ì nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 9Ǹloŋ mə bì'i dorɨtə a noò yìi mə bì'ì bɔrə nɨ̀ bâŋnə̀ ǹtɨɨ aà. Ànnù yìi mə bì'i lɔɔ a mbo Nwì aa à nɨ mə tâ nɨ̀ ka ŋkwi ŋkwensə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. 10Mə ŋwà'ànə̀ lalà mə mə̀ tswe a adɨgə dàŋə̀ aa mə mbə mə̀ yǐ nzì, mə̀ tsuu kɨ tsə'ə nɨ àdà'à yìi mə Mmà'àmbi à fa a mbo mə̀ aa, a bə àdà'à mə mə̀ ka ŋko'o ghuu ghu tâ nɨ̀ kwe, kaa ŋkɨ'ɨ̀ aa mɨ̀dà'à mɨ nsɨgɨsə̀ bù a nsyɛ bə̂. 11A nlwì'ìsə̂ bɨlɨ̂m bâ, fɨ̀lô fuu. Kwensə̂ nɨ̀ bɨ̀mânjî buu, yu'ù nɨ̀ ànnù yìi mə mə swoŋə aà. Nɨ̀ ka mbiinə bu nɨ bù. Ŋ̀ka ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə̂, boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à nɨ Nwî àkɔ̀ŋnə̀ ŋ̀kɨ mbə yǐ mbɔɔnə aa, à ka tswe bu bo. 12Tâ nɨ̀ tsa'atə ghuu bu nɨ bù ǹnɔŋ mɨghə̀gə̂ muu nɨ̂ àlàa ntɨɨ̀. 13Bə̀ bɨ Nwî bɨtsɨ̀m bɨ tsà'àtə̀ ghuu. 14Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ M̀mà'àmbî Yesu Kristo nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ, nɨ̂ Àzwì Nwî yìi mə a boonsə yi'inə̀ aa tâ à tswe a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\