2 BaKorinto 2

1Tsǒ mə a bə maa ajàŋ aa, mə̀ kà'a a ntɨɨ mə̀ mə kaa mə̀ ka wa'ǎ bù zi ŋghantə ghuu a ŋkù'ùsə ŋghɨrə mə tâ nɨ̀ ka njəŋnə 2ǹloŋ mə mbə mə̀ ghɨrə nɨ̀ ka njəŋnə boŋ wò à ka tɨgə ghɨ̀rə tâ mə̀ ka ndorɨtə aa ɛ? Boŋ à ka kɨɨ bǔ bə tsi'ì bə̀ bya mə mə̀ ghɨrə mə bo yu'u nyaŋə aà. 3A bə nji'ì ànnù ya yìi mə mə̀ lɛ ŋŋwà'ànə̀ letter wa a mbo bù aa- kaa mə̀ lɛ kɨ'ɨ̀ kɔ̀ŋə̀ mə mə zǐ a mbo bù, ɨ zǐ tâ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ghɨ̀rə tâ mə̀ ka ndorɨtə aa, tâ bo baŋnə ghɨ̀rə tâ mə̀ ka njəŋnə. Ǹloŋ mə mə̀ zi a laa mə, nòò yìi mə dorɨtə aa, bù bɨtsɨ̀m kɨɨ ndorətə. 4Mə̀ lɛ ŋwa'anə aŋwa'anə ya a mbo bù aa nɨ ŋgɨ'ɨ yì ŋ̀wè a ntɨɨ mə̀ bo bɨ̀ nɨ mɨ̀làà a mi'i mə̀. Kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ ŋ̀wà'ànə̀ aa a ŋghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ ka njəŋnə. Mə̀ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀wa'anə aa a nghɨrə mə tâ nɨ̀ zǐ ajàŋ mə mə̀ kɔ̀ŋə ghuu bɨtsɨ̀mə̀. 5M̀bə a bə yìi mə ŋù tsù à ghɨ̀rə mə tâ ŋù mɔ̀'ɔ ka njəŋnə boŋ kaa à sɨ aa a nu mə̀ ghɨrə̀, à bàŋnə ŋghɨ̀rə̀ aa a nù bù bɨtsɨ̀mə̀, ka mə mbə a mɔɔntə̀ ghuu tsi'ǐ muntsìrə̂ aà. (Mə swoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə kaa mə sɨ kɔ̀ŋə mə mə tsə'ə ghu nu si'i). 6Ǹjò ya yìi mə bù bî ghà'àtə̀ nɨ̀ nɨ̀ŋ mə̂ ghu nu ma muù mânjì aa, ɨ̀ kù'ùnə̀ mə̂. 7Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ tâ nɨ̀ li'inə ɨfansə ɨnnǔ ji mbu ndɨ̀ɨ̀ntə̀ yi, tâ ghɨ̀rə tâ wa'à lò ǹtɨgə jəŋnə si'i, m̀me'e ɨbɨɨnû yi. 8Mə̀ tɨgə̀ m̀bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bù mə tâ nɨ̀ ghɨrə mə tâ à zi mə nɨ̀ naŋsə ŋkɔ̀ŋə̀ yi. 9A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ lɛ ŋŋwà'ànə̀ letter wa a mbo bù aà. Mə̀ lɛ ŋwà'ànə̀ aa a nzwe'etə bù, a nzi mə kə̀ nɨ̀ laà ǹyu'unə ɨ̀nnù jìi mə mə dɨ'ɨtə ghuu ghu aa ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m lɛ. 10Nɨ̀ bə lì'ìnə annù yìi mə ŋù à fànsə a nu bù aa, boŋ mə̀ ka kɨɨ lì'ìnə̀. Ǹloŋ mə mə̀ yǐ lì'ìnə̀ aa- mə mbə a bə mə mə̀ tɛ'ɛ ntswe nɨ̂ ànnù yî tsu a lì'ìnə, mə̀ ghɨrə̀ maa ajàŋ a nsi Kristo nloŋ ŋgaà yùù. 11Ta ghɨrə mə tâ Satan a tsuu mɨtsyɛ̌ mi'inə̀ lǒ tsya nloŋ mə bì'inə̀ zi mɨnàŋ yì. 12Nòò yìi mə mə̀ lɛ ŋkuu a ala'a Troas a ŋka nswoŋ ǹtoo yì ǹsɨ̀gɨ̀nə̀ ya mbɨ'ɨ Kristo ghu aa, mə̀ lɛ nyə mə Mmà'àmbi à ŋa'a mânjì nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi mə ɨ lɛ ntswe ghu aa. 13Lâ nû yà ɨ̀ lɛ naŋsə mbɨ'ɨ ǹloŋ mə kaa mə lɛ ŋwa'ǎ ndɨm ghà Titus yə aà. Mə̀ tɨgə̀ m̀fa fɨlo fɨ bə̂ bìi mə bɨ lɛ tswe ghu aa, nlo ghɛ̀ɛ a ala'a Macedonià. 14Lâ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə, ǹtsya a njɨm Kristo a ghɨrə mə tâ bì'inə̀ tswe nɨ̂ àbwarə a jàŋ mə Kristo à tsyâ ntsò aà, ntɨgə ntsya a njǐm bì'inə̀, nsɛɛnsə nɨ̂ ǹtoo ya mbɨ̀'ɨ̀ Kristo, a ɨdɨgə tsɨ̀m tsi'ì tsò a yoo yì lùmtə̀ yî sɨgɨnə̀. 15Ǹloŋ mə bì'inə̀ bə aa àlùmtə̀ yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mə Kristo a fa a mbo Nwì, a tɨgə̀ ǹsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bɨ yweenə aa bo bɨ̀ bìi bɨ bwɛɛ aà. 16A mbo bə̀ bìi mə bɨ bwɛɛ aa, a bə̂ ǹtɨ̀ɨ̀ àyà'à yìi mə a zwitə, lâ a mbo bə̀ bìi mə bɨ yweenə aa, a bə̂ àlùmtə̀ yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mə a zì nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀. Tsǒ mə a bə laà aa, mbə̂ wò a ku'ùnə̀ a nɨ̂ m̀buu ɨfà'à ma ghû aa ɛ? 17Kaa bì'ì sɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi bɨ lɔ̀gə̀ nɨghàà nɨ Nwî a nɨ̂ àyoo mɨtaa yìi bɨ fèè aà, lâ ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntoo yi'i aa, bì'ì swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a nsi mi'i yu tsi'ì tsǒ ŋgàŋəfà'à Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\