2 BaKorinto 3

1A laà m̀bə aa mə bì'i bǔ mbeentə nɨ̂ yi'i bumbɔŋ aa ɛ? Bì'ì laà ŋ̀kɨɨ nlɔɔ nɨ̂ àŋwà'ànə̀ tsǒ bə̀ bi mɔ'ɔ, jii mə ɨ lo a mbo bu kɨ̀ mə bɨ ŋwa'anə a mbo bù m̀beentə nɨ̂ ɨ̀fà'â yi'i aa ɛ? 2Bù bumbɔŋ nɨ̀ bə aa ɨ̀jaŋ ŋŋwà'ànə̀ ma jya a mbo bì'ì. Bɨ ŋwà'ànə̀ a mum mɨ̀ntɨɨ bì'ì mə tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m zi ŋkɨɨ ntɨgə ntwoŋə. 3Nɨ̀ dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə â lɛ ŋŋwà'ànə Krito yumbɔŋ ŋŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ ma yû ǹtɨgə ntoo yi'i nɨ yu. Kaa bɨ sɨ̀ aa nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋəŋwà'ànə ŋwà'ànə̀, bɨ ŋwa'anə aa nɨ̂ Àzwì Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà; kaa wa'a aa a atu ŋgɔ̀'ɔ̀ kɨ ŋwa'anə, mbaŋnə ŋwà'ànə aa bə a mum mɨ̀ntɨɨ bə̀. 4Bì'i swoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋə abìintɨɨ yìi mə bì'i tswe nɨ yu a nu Nwì ǹtsya a njɨ̌m Kristo aà. 5Kaa bì'ì sɨ swoŋ aa mə bì'ì bumbɔŋ tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à a ŋghɨ̀rə annǔ tsu. Mɨ̀dà'à mɨtsɨ̀m mìi mə bì'ì tswe nɨ mu mɨ lò aa a mbo Nwì; 6àa tsi'ì Nwì mə à ghɨ̀rə mə tâ bì'ì tswe nɨ mɨ̀dà'à a mbə ŋgǎŋafà'à fàa a mum àkàà yî fiì, yìi mə kaa a sɨ aa bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bìi mə bɨ ŋwa'anə aa bə̂. A bə aa bə̂ ànnǔ Azwì Nwì. Bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ zì aa nɨ̀ nɨ̀wô, lâ Àzwì Nwî a bâŋnə̀ m̀fa aa ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 7M̀bə a bə mə àkàà ya yìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə a atû ŋ̀gɔ̀'ɔ̀, a zî nɨ nɨ̀wo aa, a lɛ sɨ naŋsə ŋweenə tsi'ì ŋwèènə̀, kaa baIsrael wa'ǎ nlèntə̂ ǹsi Moses bû ǹzi nloŋ mə ɨ lɛ sɨ ta si'i si'i, ka mə ɨ lɛ sɨ bù ŋ̀kɛntə nɨ̂ ǹta aa, 8bəə boŋ mbə nɨgha'a nɨ àkàà ya yìi mə à nɨ afà'a Azwì Nwî aa, nɨ ka wa'à bàŋnə̀ ŋ̀weenə ntsyǎ mbo aa ɛ? 9Mbə a bə mə ɨfà'a akàà ya yìi mə a nɨŋ ɨsa'a a nu bə̀ aa, ɨ lɛ ntswe nɨ nɨ̀gha'a bəə boŋ ɨ̀fà'a akàà ya yìi mə a ghɨ̀rə̀ mɨ̀nnù bə̂ mɨ tsinə aa, boŋ ɨ sɨ̀ bâŋnə̀ ǹtswe nɨ̀ nɨ̀gha'a nìi nɨ tsyatə aa ɛ? 10M̀bə bì'inə̀ tɨgə̀ ǹswoŋ mə nɨ̀gha'a nì wè nû mə bì'inə̀ tswe nɨ nu tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa nɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ mə tâ nɨ̀gha'a nî m̀bìì nya tɨgə ayoo adàŋə̀ àdàŋə̀. 11M̀bə a bə mə ayoo ya yìi mə a lɛ sɨ kwì'ìnə̀ aa a lɛ ntswe nɨ nɨ̀gha'a bəə boŋ àyoo ya yìi mə a tswe nɨ̂ŋkoŋ aa a baŋnə ntswe nɨ̀ nɨ̀gha'a nì ghà'àtə̀. 12Tsi'ì tsǒ mə a nɨ̂ ànnù yìi mə bì'inə̀ nɨŋ ǹtɨɨ yi'inə ghu aa, bì'inə̀ zî àjàŋ mə bì'inə ka kɨ swoŋ ma yû ànnù nɨ mɨ̀dà'à. 13Kaa bì'inə̀ sɨ̀ aa tsi'ì tsǒ Moses bə̂, a ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ àtsə̀'ə̀ m̀bɔɔntə nɨ̂ ǹsî yi ghu mə tâ baIsrael tsuu mmɛ̌ nɨgha'a nya nìi mə nɨ lɛ ntswe ghu ŋkwi'inə nii aa lǒ yə aà. 14Maa ajàŋ bɨ lɛ mfɨ̀ɨ ɨtû jyaa, ɨ zi ywe'e sii, bɨ yi tɨ twoŋə àkàà yî lwèn ya aa, ma yaa atsə'ə a burə̀ ka kɨ bɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mɨ̀tsyɛ̂ myaa, ǹloŋ mə bɨ kɨɨ mfurə atsə̀'ə̀ ma ya a mɨtsyɛ̌ ŋù ǹtsya aa tsi'ǐ a njɨm Kristo. 15Ɨ̀ɨ̀ŋə, ǹzi nywe'e sii, bɨ yi tɨ twoŋə nɔ̂ŋsə̀ Moses wa aa, àtsə̀'ə̀ a bɔɔ̀ntə̀ mɨ̀tsyɛ̂ myaa. 16Lâ nòò yìi mə ŋù à bə̀ŋkə yi nzi a mbɛ̀ɛ Mmà'àmbi aa, bɨ furə̀ àtsə̀'ə̀ ya nlɔ̀'ɔ̀sə̀. 17Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, M̀mà'àmbi yìi mə bì'inə̀ swoŋə aa, à bə aa Azwì. Àdɨ̀gə̀ yìi mə Àzwǐ Mmà'àmbi a tswe ghu aa kaa ànnǔ abù'ù a wa'à ghu bû ǹtswê. 18Bì'inə̀ bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ fùrə̀ mə atsə̀'ə̀ ya nlɔ̀'ɔ̀sə̀ a mi'i bi'inə̀ aa, nɨ̀gha'a nɨ Mmà'àmbi nɨ tɨgə nta nɨ a mɨ̂nsi bì'inə̀, bì'inə̀ lìì nɨ nɨ̀gha'a nɨ Mmà'àmbi nya, nɨ bəŋkə̀ nɨ̂ yi'inə̀, bì'inə̀ tɨgə̀ ŋ̀kwensə, ŋkwi ŋkɔ'ɔ nɨ a mum nɨ̀gha'a mà nya, ǹtɨgə mbə tsǒ yu. Ma yû ànnù a lò aa tsi'ǐ a mbô M̀mà'àbì yìi mə à nɨ Azwì aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\