2 BaKorinto 4

1Ma mùu ajàŋ tsǒ mə Nwì a njɨ̌m àbɔŋətɨɨ̀ yi à fà mə̂ ɨ̀fà'à ma ghû a mbo bì'ì aa, kaa nû ji'i si bɔrə. .cm test and see which is more natural: kaa bì'ì sɨ bù m̀bɔ'ɔ. 2Bì'ì tuu ɨ̀nnǔ adɨrə atû tsɨ̀m jìi mə bɨ ghɨrə a ɨdɨgə alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa kaa bì'ì sɨ ɨnnǔ mbwe'esə̀ ghɨrə; kaa bì'ì sɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî kwensə. Bì'i bàŋnə̀ swoŋə aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ ya nɨ̀ ǹsi nɨ̀ ǹsi a mɔɔntə̀ nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ bə̂, bɨ tɨgə̀ m̀bii nɨ̂ ànnû yi'i a nsi mi'i Nwì. 3M̀bə̂ ǹtoo yìi mə bì'i swoŋə aa ɨ bu ntswe a alɔ̀'ɔ̀sə̀ a mbo ŋù, boŋ ɨ̀ tswe aa a mbo bə̀ bya mə bɨ bwɛ ŋghɛɛ nɨ̂ waa aà. 4Ǹloŋ mə a mbo bo, nwì m̀bi ghù à mà'à mə afə̀'ə̀ a mi'i bo bìi bɨ sɨ ntoo ya bii aà. Kaa bo wa'à nɨ̀ ŋ̀kà'à wa mə ɨ ta a nu bo aa yə̂. Ŋ̀kà'à ma ghû ɨ bə aa yǐ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya nloŋ nɨgha'a nɨ Kristo, yìi mə à tswe nɨ̀ màrə̀ Nwì yumbɔŋ aà. 5A nɨ̂ ǹtoo yìi bì'i swoŋə aa, kaa bì'ì sɨ annù aa nloŋ mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'i swoŋə, bì'i swoŋ aa mə Yesu Kristo à nɨ̂ M̀mà'àmbî, bì'ì bə̂ ŋ̀gǎŋəfà'â juu nloŋə ŋkwitu Yesu. 6Ǹloŋ mə à nɨ Nwì wa mə à lɛ nswoŋ mə, “Tâ ŋ̀kà'à ɨ̀ ta a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ aa!” mə à ghɨ̀rə̀ mə̂ ŋ̀kà'â yi ɨ ta a mûm ǹtɨɨ bì'ì, a mfâ ŋ̀kà'à yìi mə ɨ ghɨ̀rə mə tâ bì'ì zi nɨgha'a nɨ Nwî nya mə nɨ ta a nsi Krito aà. 7Lâ bì'ì bìi mə bì'ì tswe nɨ àfù'ù ma yû aa, bì'i bə aa tsǒ bàntɔ̀ɔ̀ bɨ nsyɛ̂, tǎ dɨ̀'ɨ mə àdà'à yî wè ya mə tswe a nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya aa, kaa sɨ̀ aa à yi'i bə̂, a lo aa a mbo Nwì. 8Bɨ dɨ mbuu ŋgɨ'ɨ tsi'ì tsɨ̀m a nu bì'ì, kaa ma yû a wa'à ghɨ̀rə̀ mə bì'ì kɛntə, bɨ ghɨrə̂ àtû yi'i a buurə̀ la kaa ma yû a wa'à yi'i kɨŋə̀; 9bɨ tsɔ'ɔ nɨ̀ àkòrə̂ yi'i la kaa Nwì a wa'à yi'i mi'ì; mfuu nɨ̂ yi'i mma'a nɨ a nsyɛ la kaa wa'ǎ bàŋnə̀ nzwitə. 10Ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, bì'ì bè'è nɨ̀ nɨ̀wo nɨ Kristo a nu bì'ì. Bɨ tɨgə̀ m̀baŋnə nyə nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ Kristo a nu bì'ì. 11Maa ajàŋ, àjàŋ yìi mə bì'ì tswe bɨtɨ̀ɨ̀ aa, bì'ì kɨɨ ntswe aa tsi'ǐ a ntsu nɨwo ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m ǹloŋ ŋgaa Krito, ma mùu ajàŋ bɨ bâŋnə̀ ntɨgə nyə nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ Yesu fàa mûm nû yì'ì yìi mə kwo aà. 12Tsǒ mə a bə laa, bì'ì tɨgə̀ ǹtswe nɨ a ntsu nɨ̀wo nɨ̀ baŋnə̀ ǹtswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 13Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî mə, “Mə̀ lɛ mbii Nwî, maa ajàŋ mə̀ kɨɨ̀ ǹtɨgə nswoŋə.” A ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ, bì'ì kɨ ntswe aa nɨ̂ àjàŋə abìintɨɨ mà ya, ŋkɨɨ ntɨgə swoŋə nɨ̂ ɨ̀ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yâ. 14Bì'i zi mə, Nwì wa mə à lɛ nyweensə Mmà'àmbî Yesu nɨwo aa, à ka yǐ kɨɨ yweensə yi'inə̀ tsǒ mə à lɛ ŋkɨ nyweensə Yesu aa, ɨ lɔ̀gə̀ yi'inə̀ tâ bì'inə̀ zi ntswe a nsi mi'i yu. 15Ma jû ɨnnù tsɨ̀m ɨ fɛ'ɛ̀ aa nloŋ ŋgaà yùù, mə tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ ka nsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ nɨ a mbo bə̀ bî ghà'àtə̀, tâ ànnǔ mfâ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì tâ à ka ŋgha'atə, ŋkɨɨ nzi nɨ nɨ̀gha'a a mbo Nwì. 16Tsǒ mə a bə laà aa, kaa mbə bì'ì wa'ǎ akòrə̂ yi'i bû ǹswuŋtə mbɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ǹjɨ̀mə̀. Ka mə njyǎ nû yì'inə̀ ɨ bɔrə ŋkwo ŋghɛɛ aa, Nwî bàŋnə̀ m̀fa nɨ̂ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mî fii a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m a nɨ̂ àzwî yi'inə̀. mûm Àzwì. 17Mûntsìrə̂ ŋ̀gɨ'ɨ yù yìi mə bì'inə̌ yə aa, kaa ɨ̀ ka wa'à si'i tɨgə̀, ɨ̀ ka yǐ zǐ nɨ nɨ̀gha'a nìi mə nɨ luu ŋkɨ ntswe nɨ̂ŋkoŋ aa a noò yìi mə bì'inə̀ tswe a nsi mi'i Nwì aà. 18Ma mùu ajàŋ, kaa bì'inə̀ sɨ aa ɨ̀nnù jìi mə bì'inə yə nɨ mi'i aa lìì, lâ m̀baŋnə ntɛ'ɛ nɨ̂ àtû yi'inə̀ aa bə a nɨ ɨ̀nnù jya jìi mə kaa bì'inə̀ sɨ yə aà. Ɨ̀nnù jìi mə bì'inə̌ yə nɨ mi'i aa ɨ tswe aa tsi'ì nɨ mû àtɨɨ noò. Lâ ɨ̀nnù jìi bì'inə̀ sɨ yə aa ɨ lwi'ì nɨ̂ŋkoŋə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\