2 BaKorinto 5

1Ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə, ǹtàŋ yî fàa nsyɛ ghu mə bì'inə̀ tswe ghu aa, bɨ bə yǐ sà'à boŋ bì'inə̀ tswe nɨ̀ ǹda a aburə yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka fa, a bə ǹda yìi mə bɨ sɨ aa nɨ̂ m̀bô ghurə, ɨ tswê a aburə nlwì'i nɨ̂ŋkoŋə̀. 2Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bì'inə̀ tsaa nɨ̂ tswegə̀, ǹlɔɔ nɨ mə boŋ bɨ wɛ'ɛ ǹdùgə̀ yi'inə̀ yî àbùrə̀ ya, a nu bì'inə̀, 3ta bɨ wɛ'ɛ bì'inə̀ tsuu nswèrè ǹswèrə tswe. 4Àjàŋ mə bì'inə̀ burə fàa a mûm ǹtàŋ ghuà, bì'inə tsaa tsegə̀ kaa a wa'ǎ bə aa mə bì'inə lɔ̀ɔ aa mə tâ bɨ̀ tsɔ'ɔ ma juù ɨ̀tsə̀'ə̀ a nu bì'inə̀, bì'inə̀ bàŋnə̀ lɔɔ mə tâ bɨ̀ wɛ'ɛ ji aburə jya ghu atu, tâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ɨ̀ baŋnə ntɨgə jɨ ayoo ya yìi mə a kwo aà. 5A tàŋtə Nwì ǹtaŋtə yi'inə̀ a nɨ kwensə ma ghû, ŋ̀kɨ mfa Azwi yi a mbo bì'inə̀ a nɨ̂ àwenə̀ mə kwensə wa a zì. 6Tsǒ mə a bə laa, bì'inə̀ tɨgə̀ ntswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀mə̀. Bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ bə naŋsə tswe a ndùgə̀ fàa nɨ yulà ǹjyǎnu boŋ bì'inə̀ tswe a ndìsyà bi'inə̀ bɨ̀ M̀mà'àmbî, 7ǹloŋ mə bì'inə zǐ akòrə̀ nɨzî yi'inə̀ aa a mûm àbìintɨɨ̀, kaa à sɨ̌ annǔ nyə bə̂. 8Bì'inə̌ taŋ ntɨɨ, nyə̀'ə̀tə̀ mə boŋ bì'inə̀ laa mmà'àtə m̀bɨ̀ɨ̀nu yù m̀baŋnə ŋghɛɛ ntswe a ndùgə̀ bi'inə̀ bɨ̀ M̀mà'àmbî. 9Lâ kə̀ bì'inə̀ tswê a ndùgə̀, kə̀ bì'inə̀ tswê a adɨgə dàŋ, atu annû yi'inə̀ tâ à bə a ŋka ŋghɨ̀rə tâ Nwì à ka ndorətə. 10Ǹloŋ mə bì'inə̀ bɨtsɨ̀m ka yǐ təə a nsi ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ kɔrə̀ Kristo, ta tâ bɨ̀ tsɔ'ɔ ɨfà'à ŋû ǹtsɨ̀m kwɛrə ɨbɔ̀ŋ kə̌ ɨbɨ, ǹyoŋə a njɨ̀mə̂ ànnù yìi mə à lɛ mfà'à fàa mûm ǹjyǎnû aà. 11Tsǒ mə bì'inə̀ zî ànnù yìi mə a tswe ghu a ŋka mbɔ'ɔ Mmà'àmbî aa, bì'inə̀ ghɨrə tâ bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ̀ zi. Nwìŋgɔ̀ŋ à naŋsə nzi yi'i, mə̀ kɨ̂ ŋ̀wa'atə mə a mûm ǹtɨɨ bù nɨ̀ kɨ naŋsə nzi yi'i;. 12Kaa bì'ì sɨ bù ŋ̀kɔŋə a ŋghù'ùsə̂ yi'i bûmbɔŋ a mbo bù, bì'i bàŋnə̀ ǹlɔɔ a ndɨ̀'ɨ tâ nɨ̀ zi mə mbə nɨ̀ kâ ŋ̀kwɛɛ mɨ̂ntɨɨ̀ muu nloŋ ŋgaà yì'ì; ta zi nɨ̂ àjàŋ yìi mə nɨ̀ kwi'i nɨ̀ghàà a mbo bə̀ bya bìi mə bɨ kwɛ̀ɛ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa nyoŋə bə̂ ŋ̀kə̀rə̂ ŋù, m̀baŋnə mmà'àtə akòrə̀ nɨzì yaa laà. 13Bì'i baanə aa bàànə̀ aa ɛ? Boŋ bì'i baanə aa mbɨ̀'ɨ ŋgaa Nwì. Lâ, m̀bə a bə mə kaa bì'ì sɨ aa bàànə̀ baanə, boŋ ma mùu ajàŋ a bə aa nloŋ ŋgaà yùù. 14Ǹloŋ mə a yi'i laa a tsisə akɔ̀ŋnə̀ Kristo; bì'inə̀ zi a laa mə ŋù yì fùùrə̀ à lɛ ŋkwo mbɨ'ɨ ŋkwitu bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀, a tɨgə̀ m̀bə mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ kwô. 15À lɛ ŋkwo a atu bə̀ bɨ̀tɨ̀mə̀ aa mə bə̀ bìi mə bɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa tâ bɨ̀ tsuu aa bə mbɨ̀'ɨ̀ ŋ̀gàâ yàà ɨ tswe, tâ bo baŋnə tswe nloŋ aa yu wa yìi à lɛ ŋkwo a atu bo bɨ bû ǹyweensə yi nɨ nɨ̀wo aà. 16Ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ kaa bì'inə̀ sɨ ŋû bu nlentə aa tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mbi yù ɨ lèntə̀ aà. Ka mə à lɛ mbə noò yì mɔ̀'ɔ bì'inə̀ lêntə̀ nɨ̂ Kristo tsi'ì tsǒ ŋùmɨsɔ̀ŋ aa, kaa bì'inə̀ sɨ nii maa ajàŋ bu nyə. 17Tsǒ mə a bə laa, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à tswe a mum Kristo aa, à tɨgə mbə aa ŋù yî m̀fiì. Lɛ boŋ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì yî ǹlwèn ɨ̀ ghɛ̀ɛ̀ mə̂, yì mfii ɨ tɨgə̀ ǹzi. 18Ma juù ɨ̀nnù ɨ lo aa a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ, yìi mə, ǹtsya a njɨ̌m Yesu Kristo, a lɛ mbù ǹlɔgə yi'inə̀ m̀boonsə a nu yu, ntɨgə mfa ɨfà'à a mbo bì'inə̀ mə bì'inə̀ ka mboonsə bə̂. 19Ma la a bə mə ǹtsya a njɨ̌m Kristo, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ lɔ̀gə mbî m̀bù mboonsə fu a nu yu, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ ɨ̀nnù jî bɨ̂ jyaa bû ǹlii, mbaŋnə ntɨgə mfa ɨfà'a mbòònsə bə̀ a mbo bì'inə̀. 20A bə mə bì'ì tɨgə mbə aa bɨ̀tsùsə̀ bɨ atu bɨ Kristo, Nwìŋgɔ̀ŋ a tɨgə̀ ǹtsya nɨ nu bì'ì ŋ̀ghaa nɨ a mbo bə̀. Bì'ì tɨgə̀ m̀bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bə̀ nɨ̂ Ɨ̀kùm Kristo, mə tâ bo bu mbòònsə̀ waa bo bɨ̀ Nwì. 21Ǹloŋ ŋkwitû yi'inə̀ Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨ̀rə̀ yi a tɨgə̀ m̀bə ɨnnù jî bɨ̂, a yu wa yìi kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ zi aa, ta tâ bì'inə̀ tɨgə ntsya ghu nu, mbə ɨtsinənnù Nwî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\