2 BaKorinto 6

1Bì'i fà'à aa bì'i bɨ̀ Nwì, mbu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bù mə tâ nɨ̀ tsuu ghɨ̀rə mə ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî wa a mbo bù ɨ̀ tsya a adàŋə̀ àdàŋə̀. 2Ǹloŋ mə Nwì à swoŋ mə, “Mə̀ lɛ nyu'u ànnù yìi mə nɨ̀ lɛ sɨ twoŋə nàa nswoŋ aa a noò mə a l̀ɛ ŋkù'ù mə mə̀ kwɛtə ghuu aà, ŋ̀kwɛtə ghuu a noò ǹywèènsə bù.” Yu'utə̂ nɨ̀! Àa nòò yìi mə à kù'ùnə a mbo Nwì a ŋkwɛtə bù ghu aa à ghulà! Àâ ǹjwi yìi mə Nwì à ka yweensə ghuu ghu aa ɨ̀ yulà! 3Kaa bì'ì sɨ yi'i annù yìi mə mbə ŋù kwântə̀ ghu ŋwo aa ghɨ̀rə̀, mə tâ ŋù tsee àfɨ̀rə̂ yi'i lǒ kɨ fa nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi mə bì'i fà'à aà. 4Bì'i dɨ̀'ɨ a nɨ̂ ɨ̀fà'a tsɨ̀m yìi mə bì'i fà'a aa mə bì'ì bə aà ŋ̀gǎŋfà'à Nwî: a ajàŋə mə bì'i tswa nɨ̂ mɨ̀ntɨɨ̀ mi'i a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̂nòo bɨtsɨ̀m, ǹyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ, ɨ̀nnù ɨ tsyâ nɨ̂ yi'i a nsyɛ, ɨ̀nnù jî bɨ jì wè jî wè ɨ yə̂ nɨ̂ yi'i, 5bɨ lɛ ŋghɔ̀ɔ̀ nɨ̂ yi'i, nnɨŋə nɨ̂ a ndâtsaŋ, bə̀ ju'ù m̀burə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ǹloŋ ŋgaà yì'ì; bì'ì nwugə̀ nɨ̂ ɨ̀bɨɨ̀ nû yi'i nɨ̂ ɨ̀fà'à, ǹlɛ tɨ bwiì ŋ̀kɨɨ nlɛ nɨ̂ ǹjì. 6Ɨ̀nnù jûlà ɨ kɨɨ̀ m̀bu ndɨ̀'ɨ̀ nɨ a mbo bə̀ mə bì'ì bə aa ŋgǎŋfà'à Nwî: a ajàŋə mə nɔ̀ŋsə̀ yì'ì à lɛ nlaa maŋsə aa, bì'ì kɨ̂ ǹzi annù nɨ̂ŋkoŋ ya mə a tswe nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya, ǹtswa nɨ̂ mɨ̀ntɨɨ̀ mi'i, ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a nu bə̀ aa, Àzwì Nwì bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a lɛ mbə yi annù nɨ̂ŋkoŋ aa, 7àjàŋ mə bì'i swoŋə nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aa, nɨ̂ mɨ̀dà'à mɨ Nwɨ̂ŋgɔ̀ŋ, ǹtugɨtə nɨ̂ ǹjoo ntsò jya jìi mə à nɨ annù yî tsìnə̀ aa a abô mà'à nɨ̂ a abô ŋ̀kwàbə̀ ǹto nɨ̀ jù. 8Bə̀ gha'asə nɨ̂ yi'i, bî mɔ'ɔ tsa'à nɨ̀ yi'i, ǹswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ a atu bì'ì, ŋkɨɨ nswoŋə nɨ jì sɨgɨ̀nə̀. Bɨ lentə nɨ̂ yi'i tso ŋgǎŋabaŋnənnù, lâ bì'i bâŋnə̀ nswoŋə nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 9ǹlentə nɨ̂ yi'i tsǒ bə̀ bìi mə bɨ sɨ̀ waa zi aa, la bə̀ bɨ̀tsɨ̀m zî yi'i; bì'ì bə tsǒ bɨ̀ku bɨ bə̂, lâ nɨ̀ yə̂ nɨ̂ yi'i bì'ì kɨ̂ ǹtswe bɨ̂tɨ̀ɨ̀; ka mə bɨ nɨŋə nɨ̂ ŋgɨ'ɨ a nu bì'ì aa kaa bɨ sɨ̀ yi'i zwitə̀. 10bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ bì'ì jəŋnə̀ bɨ̂nòò bî mɔ'ɔ, lâ bì'ì dorɨtə̀ tsi'ì bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀; bì'ì bə tsǒ ŋgǎŋə̂fum, lâ ŋ̀ghɨrə bə̀ bî ghà'àtə̀ tswə̂ nɨ̂ àfù'ù; bì'ì bə̂ tsǒ bə̀ bìi mə bɨ sɨ̀ nɨ̂ àyoo tswê, lâ m̀baŋnə ntswe nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀mə̀. 11Ɨ̀kà'â ji'i baKorinto, wa bì'ì nàŋsə̀ mə̂ ŋ̀ghaa a mbo bù nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi, ŋkɨ ŋa'à mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i mfa a mbo bù. 12Kaa bi'i sɨ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i a mbo bù kɨɨ, a bàŋnə ŋkɨɨ bə bù ŋ̀kɨɨ nɨ mɨ̂ntɨɨ̀ muu. 13Mə tɨgə ŋghaa a mbo bù tsɨtsɔ̀ŋ aa tsǒ ŋù a ghàà a mbo bɔɔ̀ bi, nɨ̀ kɨ ŋŋa'a mɨ̂ntɨɨ̀ muu mfa a mbo bì'ì. 14Nɨ̀ tsuu kɨ bòònsə̀ fà'à bo bɨ̀ bɨ̀tɨ̀biì Nwî. M̀bə ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ bô ànnù yî bɨ boònsə̀ aa mə akə aa ɛ? M̀bə̂ ǹlaa ɨdɨ̀gə̀ bô m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ tswê àdɨ̀gə̀ yî fùùrə̀ aa mə akə aa ɛ? 15M̀bə̂ Kristo bo Devil biinə̀ aa mə akə lɛ? Ŋù yìi mə à bìi Kristo à tswe aa nɨ̀ yuu annù mə mbə a kâ ŋ̀ghɨrə bo ŋù yìi kaa à sɨ Kristo bii aa ɛ? 16M̀bə̂ ǹdâmà'anwì tswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bo bɨ̀ mɨ̀ŋkobə aa ɛ? Bì'inə̀ laa mbə ndâmà'anwì yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà! A ajàŋ yìi mə Nwì yumbɔŋ à swoŋ mə, “Mə̀ ka ghurə ndùgə̂ yà bi'i bɨ̀ bə̀ bâ, ɨ kɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bo; mə̀ ka bə Nwîŋgɔ̀ŋ wàà, tâ bo bə bə̂ bâ.” 17Maa ajàŋ M̀mà'àmbi a swoŋ mə, “Nɨ̀ fɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bo, m̀fi'isə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu a tɨtɨ̀ɨ bo. Ǹtsee nɨ̂ ànnù tsu a ŋghɨrə bu bɨ̀ àyoo yìi mə kaa a sɨ̀ laa aa tswe, bəə boŋ mə̀ ka kwɛrə ghuu. 18Mə̀ ka tɨgə bə Taà ghùù, tâ bù tɨgə ŋkɨ mbə bɔɔ̀ ba bǐ mbâŋnə̀ bo bì bâŋgyɛ̀, a swǒŋ Mmà'àmbî M̀bu'utə̀mbî.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\