2 BaKorinto 7

1Tsi'ì tsǒ mə ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m mə Nwì à kà'a ɨ tswe aa a mbo bì'inə̀ aa bɨlɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, tâ bì'inə̀ si'i mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'inə̀ tâ mɨ̀ laa a nɨ̂ ǹsɨ̌ŋ tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̌ŋ ɨbɨɨ nû yi'inə̀ nɨ̂ àzwì yi'inə̀ aa, ǹyə mə bì'inə̀ laa màŋsə̀ a ajàŋ mə bì'inə̀ bɔ'ɔ Nwî aà. 2Nɨ̀ ŋa'a mɨ̂ntɨɨ̀ muu mfa a mbo bì'ì, kaa bì'ì sɨ̌ annù a mbo ŋù tsù wô; kaa bì'ì sɨ ŋû tsù ləənsə̀; kaa bì'ì sɨ̀ ŋû tsù nɨ'ɨ̀. 3Kaa mə̀ sɨ annù ma yû swoŋ aa a mfâ ɨ̀fɨ̀rə̂ ghuu ǹloŋ mə mə̀ tɛ̀'ɛ̂ m̀bàa nswoŋ a mbo bù mə nɨ̀ tswe a ntɨɨ bì'i a ajàŋ mə kaa mbə ayoò tsu a wa'à yi'inə̀ faàtə̀, kə̀ bə̂ bə ntswêntɨ̀ɨ̀ kə̀ nɨ̀wô. 4Mə̀ nàŋsə nzi ghuu, mə nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹtɨɨ yì sɨgɨ̀nə̀, mə̀ kɨ̂ ntswe nɨ kɨ̀ntə̀rə̀ yî ŋ̀wè ǹloŋ ŋgaà yùu. Ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ̀ m̀bɔɔnə̂. A mûm ŋ̀gɨ'ɨ̀ yì'i ntsɨ̀m, mə̀ burə ka tswe nɨ nɨ̀dorə nì wè. 5Tsi'ǐ a ajàŋ mə bì'ì lɛ nzi ŋkuu a ala'a Macedonia aa, kaa ɨbɨɨ nû yi'i ɨ lɛɛ̀ ŋ̀wa'à mmɨ̀ɨ̀ntə̀, ŋ̀gɨ'ɨ ɨ zî nɨ a nu bì'i a mbɛ̀ɛ mbɛ̀ɛ̀. Bì'ì tô bi'i bɨ̀ bə̀ a abɛɛ, ŋkɨɨ nto bi'i bɨ̀ nɨ̀bɔ'ɔ a mûm ǹtɨɨ bì'ì. 6Lâ, Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə a lə'ətə mɨ̂ntɨɨ mɨ bə̂ bìi bɨ jəŋnə aa, à lɛ lə'ətə mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i a ajàŋ mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ Titus a zî aà; 7kaa wa'à bə aa tsi'ǐ ajàŋ mə à lɛ nzì aa bə̂, bo bɨ̌ ajàŋ mə nɨ̀ lɛ mbɔɔrɨsə ntɨɨ̀ yi aà. À lɛ nswoŋ a mbo bì'ì ajàŋ mə nɨ yə̀'ə̀tə̀, njəŋnə, ntɨɨ nɨ̂ ànnû ya laà. Ma yû a lɛ ŋghɨ̀rə mə mə̀ ku'usə ndorɨtə. 8Ka mə mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨ̀ jəŋnə̀ a nɨ̂ àŋwà'ànə̀ ya mə mə̀ lɛ ntoo a mbo bù aa, kaa nû yà ɨ̀ sɨ̀ ghu bâŋnə̀ m̀bɨ'ɨ (ka mə ɨ̀ lɛ mbɨ'ɨtə ghu aà). Mə̀ yə àŋwà'ànə̀ ma ya a lɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨ̀ jəŋnə̀, ka mə nɨ̀ lɛ njəŋnə tsi'ì a nɨ mûtɨɨ noò aà. 9Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə dorɨtə, kaa ŋkɨ'ɨ̀ dorɨtə̀ aa bə mə nû yùù ɨ̀ lɛ mbɨ'ɨ aa bə̂, ǹloŋ mə, àjàŋ mə nû yùù ɨ̀ bɨ̀'ɨ aa, a ghɨrə mə tâ nɨ̀ kwensə bɨ̂mânjî buu, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ ghuu a nɨ̂ àjəŋnə̀ ma yâ. La a bə mə kaa bì'ì lɛ ŋwa'ǎ annù yî bɨ a nu bù ghɨrə̀. 10Ǹloŋ mə àjəŋnə̀ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a fà'à nɨ yu aa, a kwensə mɨ̂ntɨɨ, ŋkɨɨ ŋghɨrə bə̀ yweenə̀. Kaa mbə bì'inə̀ wa'à ma yaà àjəŋnə̀ baà. Lâ àjəŋnə̀ yìi mə à nɨ yî ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ aa, a zì nɨ nɨ̀wô. 11Tâ nɨ̀ yə ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ghɨ̀rə nɨ̂ àjəŋnə̀ yuu ma yû aà. Nɨ̀ yə̂ àjàŋ mə a kɨ̀ ghɨ̀rə nɨ̀ tɨgə̀ ǹyə'ətə nɨ mə nɨ ghɨrə tâ bɨ̀ zi mə kaa nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ àbo ghu tswê, ǹyə a ajàŋ mə a kɨ̀ ghɨ̀rə mɨ̀ntɔ̀ŋə̂ muu mɨ lwînə̀, yə nɨ̂ nɨ bɔ'ɔ nìi nɨ̀ kə tswe nɨ nu, nyə a ajàŋə mə a kɨ̀ ghɨrə nɨ̀ fa mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu ŋkɨ naŋsə ntaŋtə nɨ a nnɨŋ ǹjò a nu bə̀ bìi mə bɨ ghɨrə̀ ɨ̀nnù jî bɨ aà. Nɨ̀ nàŋsə̀ mə̂ ǹdɨ'ɨ mə kaa àbô yùù kaa â sɨ̀ nɨ ma yû ànnù tswê. 12Ka mə mə̀ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ghuu aa, kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ ŋ̀wà'ànə̀ m̀bɨ'ɨ aa ŋgaa ŋù wa mə à lɛ ŋghɨ̀rə ɨbɨ aa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ kɨ̀ ŋ̀wa'anə aa mbɨ'ɨ ŋgaa ŋù wa mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə ɨbɨ wa ghu nû aà. Mə̀ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀wa'anə aa mə mə ghɨ̀rə tâ à laa a atu bù a nsi mi'i Nwì ajàŋ mə nɨ̀ fa ɨbɨɨ nû ghuu a mbo bì'ì aà. 13Maa ajàŋ, bì'ì lɛ ntɨgə ndorɨtə, kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ aa tsi'ì ni'i nɨdorə bə̂, bì'ì lɛ mbù naŋsə ndorə a nyə ajàŋ mə Titus à lɛ sɨ ndorɨtə aà. Bù bɨtsɨ̀m lɛ ŋghɨ̀rə̀ ǹtɨɨ yi ɨ nɔ̂ŋ nɨ̂ m̀bɔɔnə ajàŋ mə nɨ lɛ naŋsə ŋkwɛrə yi aà. 14Mbə a bə yìi mə mə̀ lɛ ntɛ'ɛ ŋka ŋkwɛɛ ntɨɨ̀ gha ghu mbo mbɨ̀'ɨ ŋgaa yùù, bəə boŋ kaa nɨ̀ kɨ̀ wa'ǎ atû ya dɨ̀rə̀sə̀. Àjàŋ mə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bì'ì lɛ sɨ swoŋ a mbo bù à lɛ mbə annù nɨ̂koŋə aa, ajàŋ mə bì'ì lɛ sɨ kɨɨ ntərə a nsi Titus nloŋ ŋgaa yùù aa, a kɨ̂ m̀bə annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 15Maa ajàŋ, àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə à tswe nɨ yu a nu bù aa, a ku'ùsə̀ ŋ̀kwi ntɨnsə, ajaŋ mə a wa'atə nɨ̂ àjàŋ yìi mə nɨ̀ kɨ̀ sɨ yu'unə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi à kɨ̀ sɨ dɨ̀'ɨ a mbo bù aà; a ajàŋ mə nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə yi, ntsɨgɨnə nɨ nɨ̀bɔ'ɔ aà. 16Mə̀ nàŋsə nluu nɨ nɨ̀dorə mə mbə mə̀ naŋsə̀ ǹyəgɨtə a nu bù a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\