2 BaKorinto 8

1Bɨ̀lɨ̂m bâ bì'i lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zǐ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì yìi mə à ghɨ̀rə a nɨ̂ ŋ̀ghòtə jìi mə ɨ tswe a Macedonia aà. 2Bo kɨ tswe nɨ̀ ɨ̀kwà'ànə̀ jì ghà'àtə̀ ŋ̀yoŋə a nɨ ŋgɨ'ɨ yìi mə ɨ̀ kɨ̀ kuu a nu bo aa, lâ nɨ̀dorə kɨ̀ bàŋnə nluu a ntɨɨ bo ŋghɨrə mə bo tɨgə mfa tɨ gɨtə̀ àbo ka mə bo fum fum aà. 3Mə̀ tse bə ayəfə a nswoŋ mə bo kɨ̀ sɨ naŋsə mfa nyoŋə a njɨ̌m ayoo yìi bo kɨ̀ tswe nɨ yu aà. Bo kɨ̀ sɨ tɛ'ɛ mfa nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̀ yàà ǹtsyatə ajàŋ mə bo tswe nɨ yu aà. 4Bo kɨ̀ sɨ bu'u mbo a mbo bì'ì mə bo tswe nɨ̂ àbwarə a ndɨ̀ɨ̀ntə bə̀ bɨ Nwî bìi mə bɨ tswe a Yudea aà. 5A kɨ̀ burə̀ ǹtsyàtə ajàŋ mə bì'ì kɨ̀ sɨ tɛ'ɛ wa'atə aà. Lâ bo lɛ ntsyǎ mbìì m̀foo mfa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a mbo Mmà'àmbi mbɔŋ kɨɨ tɨgə fa mɨ̂bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a mbo bì'ì, a ajàŋ mə Nwì à lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ aà. 6Bì'ì tɨgə̀ m̀bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo Titus mə, àjàŋ mə à lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ nlɔgɨnə afà'à yu aa, tâ à maŋsə ɨfà'a abɔ̀ŋəntɨɨ mà yû a tɨtɨ̀ɨ bù. 7Tsɨ̂tsɔ̀ŋ tsǒ mə nɨ tsya mbìì a nɨ̂ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m aa- a nɨ̂ àbìintɨɨ, a ajàŋ mə nɨ swoŋə annù Nwì aa, a nɨ àjàŋə mə nɨ̀ zǐ annù nɨ̂ŋkoŋ aa, a nɨ̂ ǹyə̀'ə̀tə a ŋkwɛtə, bo bɨ̀ nɨ̂ àjàŋ mə nɨ̀ kɔŋə a yi'i aa, mə̀ tɨgə̀ ǹlɔɔ mə tâ nɨ̀ kɨ ntsyambìì a nɨ̂ àfà'a àkɔ̀ŋnə̀ ma yû nyoŋə ajàŋə mə nɨ naŋsə mfa a ŋkwɛtə bə̀ bɨ Nwî aà. 8Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa mfâ ǹdɨ'ɨ yî tsù a mbo bù bə̂, mə bàŋnə̀ ǹlɔɔ aa nswǒŋ mə mbə nɨ̀ tsyǎ njɨ̌m ajàŋ mə nɨ̀ yə bə̀ bî mɔ̀'ɔ bɨ yə̀'ə̀tə a ŋkwɛtə aa, ntɨgə ŋkɨ dɨ'ɨ ajàŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ yuu a naŋsə mbə yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. 9Nɨ̀ zî ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî yi'inə̀ Yesu Kristo, ka mə à lɛ mbə ŋgàŋàfù'ù aa, à lɛ ŋghɨrə ɨbɨɨ nû yi a nɨ̂ ŋ̀gàŋàfum mbɨ'ɨ ŋkwitû ghuu mə nɨ̀ tsyâ a njɨm afùmə̂ yi ya mbàŋnə̀ m̀bə ŋgàŋafù'ù. 10Àmɔ̀ɔ̀ntə̂ ya a nɨ mə: a bɔŋ mə nɨ̀ maŋsə ànnù ya mə nɨ̀ kɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə fìi alòò aa tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀. Nɨ̀ lɛ mbə bɨtsyà bɨ mbìì, kaa ŋkɨ'ɨ aa tsi'ǎ a mfà'a bə̂, à lɛ ŋkɨ mbə aa a nlɔ̀ɔ a mfà'â. 11Nɨ̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì la mmàŋsə afà'à wâ. Tâ àjàŋ mə nɨ yə̀'ə̀tə̀ ŋ̀kɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ m̀fà'à aa, tâ à fɛ'ɛ mbòòntə̀ nɨ̂ àjàŋ yìi mə nɨ̀ fà'a màŋsə̀ aà, ǹyoŋ aa a nɨ̂ àyoo yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu aà. 12Nɨ̀ bə kɨ dorɨtə a mfa boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à ka beentə ayoo yìi mə nɨ̀ fa aa, ɨ yoŋə aa a njɨ̌m ayoo yìi nɨ̀ tswe nɨ yu aà, kaa ŋkɨ'ɨ betə mə nɨ̀ fa aa ayoo yìi mə nɨ̀ sɨ̀ yu tswe aà. 13Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa mə akwɛtə̀ yìi mə nɨ fa a mbo bə̀ bi dàŋ aa tâ à bə abè'è mə bɨ bè'èsə̀ ghuu ghu bə̂. 14Lâ àjàŋ yìi nɨ̀ tswe nɨ yu tsɨ̂tsɔ̀ŋ a gha'atə̀ aa, a bɔŋ ŋkɨ ŋku'unə mə tâ nɨ̀ kwɛtə bə̂ bìi mə bɨ sɨ̀ nɨ̂ àyaa tswê aà. Tâ a yi mbə a noò yìi nɨ̀ boŋ, bo baŋnə ǹtswe nɨ yu a gha'atə̀ aa, bo kɨ̂ ŋ̀kwɛtə ghuu. Ma mùu ajàŋ a bə mə nɨ lèntə̀ ghuu bu nɨ̀ bù aa ŋ̀gɨgɨ̀ŋə̀. 15A ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “Ŋù yìi mə à lɛ ŋghotə mɨ gha'atə̀ aa, kaa à lɛ ŋwa'à nɨ mu tswê mɨ̀ tsyatə. Ŋù yìi mə à ghòtə mɨ kə'ətə̀ aa, kaa a wa'à kɨ̀ m̀boŋə.” 16Bì'i fa mɨya a mbo Nwì mə à ghɨ̀rə mə tâ Titus à ka ndorɨtə nɨ a ŋkwɛtə bù tsi'ǐ ajàŋ mə bì'i kɨ ndorɨtə aà. 17Kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ bii aa tsi'ǐ ajàŋ mə bì'ì swoŋ mə tâ à fa'a aà, à lɛ sɨ dorɨtə tsi'ǐ annù a a ŋkwɛtə̂, àjàŋ mə a zi a mbo bù aa, wa a zì aa nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yì. 18Bì'i too nii, nɨ̂ ǹdɨmə̂ yì'inə̀ yìi mə ŋghòtə jî ghà'àtə̀ naŋsə ŋkɔ̀ŋtə̀ ɨfà'â yi ajàŋ mə a swoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ aà. 19Kaa sɨ̀ tsi'ì ma yû bə̂, ŋ̀ghòtə̂ ɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹtsɔ'ɔ yi ntoo yi mə̂ tâ bì'ibo ghɛɛ akòrə̀ nɨtəə mà yû a mfà'a ɨfà'a àkɔ̀ŋnə̀ ma ghû a ŋgha'asə Mmà'ambi tǎ kɨɨ dɨ̀'ɨ mə bì'i kɔ̌ŋə ŋkwɛtə̂. 20Bì'i tsyɛ̀sə̀ nɨ̂ yi'i mə bì'i wa'à lə̀ ghɨrə tâ bə̀ ka nnurəkə a nɨ mânjì yìi mə bì'i fà'à nɨ̂ ǹjoo jìi mə bə̀ naŋsə mfa nɨ̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ aà. 21Bì'i lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀ghɨ̀rə̂ ànnù yìi mə a tsinə a nsi Mmà'àmbi bo bɨ̀ a nsi mi'i bə̀. 22Bì'i too mumaà yì'ì bo bo. Bì'ì ywè'ètə̀ mə̂ yi a ŋgaa jî ghà'àtə̀ ǹyə mə a dorɨtə a ŋkwɛtə̂. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ a jàŋ mə à nàŋsə nnɨŋ ntɨɨ̀ yì a nu bù aa, a kù'ùsə̀ naŋsə ndorɨtə a ŋkwɛtə̂. 23A ŋghɛ̀ɛ nɨ Titus, à laa mbə ŋû àkòrə̀ ghâ mə a fà'à bi'i yu a ŋkwɛtə bù. Ŋ̀ghɛɛ nɨ bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bya mə bɨ ghɛ̀ɛ̀ bo bo aa, bo tswe aa nɨ tsùsə̀ àtû ŋ̀ghòtə̂, ǹzi nɨ nɨ̀gha'a a mbo Kristo. 24Nɨ̀ dɨ'ɨ akɔ̀ŋnə̀ a mbo bo, ta tâ ŋ̀ghòtə jyâ tsɨ̀m tâ ɨ̀ yə tâ à laa, tâ bo bii mə bì'ì kɨ̀ sɨ kwɛ̀ɛ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'i nloŋ ŋgaà yùù aa tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\