2 BaKorinto 9

1Kaa ǹji'ì ànnù a mbo mə̀ a mbǔ ŋka ŋŋwà'ànə̀ a mbo bù ǹloŋə akwɛtə yìi mə bɨ fa a mbo bə̀ bɨ Nwî a Yudea aa kaa à sɨ̀ bə̂. 2Ǹloŋ mə mə̀ zi mə nɨ̌ dorətə a ŋkwɛtə̂. Mə̀ kɨ̀ sɨ kɨɨ ntərə nloŋ ŋgaà yùù a mbo bə̀ bɨ Macedonià, ǹswoŋə nɨ mə bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ a ala'a Achaia bɨ kɨ taŋtə nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa yǐ lòò. Àjàŋ yìi mə nɨ̌ naŋsə ndorɨtə a ŋkwɛtə aa, a kɨ tìntə waa bî ghà'àtə̀. 3Lâ mə too bɨ̂lɨ̂m bì'inə̀ bû aa mə tâ àjàŋ mə bì'ì kɨ̀ sɨ tə̀rə̀ ǹloŋ ŋgaà yùù aa tâ à tsuu bə mə bì'ì kɨ̀ sɨ ghàà aa bə̂ ǹtsù bə̂. Tsǒ ajàŋ mə mə̀ kɨ̀ swǒŋ aa tâ nɨ̀ taŋtə ghùu kwɛtə wâ. 4Lâ m̀bə a bə yìi mə bə̀ bya a Macedonia zi bì'ibo, nɨ̀ baŋnə mburə tɨ taŋtə̀, boŋ à ka bə adɨ̀rətu a mbo bì'ì ɨ kɨɨ bə adɨ̀rətu yì wè a mbo bù. Ǹloŋ mə bì'ì kɨ̀ nàŋsə nzi mə nɨ̀ ka kwɛtə. 5A bə̂ ànnù yìi mə mə̀ wà'àtə mə a ku'unə a ntoo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bû mə̀ bɨ̀ tsya mbìì yà aà; ta taŋtə juu njoo jya mə nɨ̀ kɨ̀ kà'a aà. Maa ajàŋ boŋ ɨ ka tɨgə tswe mbɔŋ tâ mə̀ zi nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yùù, kaa ŋkɨ'ɨ̀ a ŋgaansə bə̂. 6Ànnù yìi mə swoŋ aa a nɨ aa mə, ŋù yìi a bè mɨjɨ nlɨŋə aa, à ka yǐ kɨɨ fù'ù mɨjɨ̀ mɨ̀ kə'ətə. Ŋù yìi a bə̀ tɨ lɨŋə̀ aa tâ fu'u mə̀ gha'a. 7Tâ ŋù ǹtsɨ̀mə̀ à fa nyoŋə ajàŋ yìi mə à kà'a a ntɨɨ yu aa, ntsuu kɨ nurəkə, kə̀ tâ tsuu bə bɨ gaa nii gaa. Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a kɔ̀ŋə aa ŋû yìi mə a fa nɨ nɨ̀dorə aà. 8Nwìŋgɔ̀ŋ à zî àjàŋə mə mbə a fâ àfù'ù yî wè a mbo bù mə tâ nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹjoo jìi ɨ naŋsə ŋgha'a aa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m a mfà'a ŋgɔ̀ŋ mbuu mɨfà'à mî sɨgɨ̀nə̀ mɨtsɨ̀m ghu. 9A ajàŋə mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “A fa tɨ lɨ̀ŋə̀ a mbo ŋ̀gàŋə̂mfum, ànnû yì a tsinə̀ ǹlwi'ì nɨ̂ŋkoŋə̀.” 10Yu wa yìi mə a fa njoo ŋgwɛ̀'ɛ̀ a mbo ŋù yìi mə a bə̀ aa à ka ŋkɨɨ mfa nɨ̂ mɨ̀jɨ mìi mə bɨ jɨ aa, à ka fa a mbo bù nɨ jì wè, ɨ kɨɨ ghɨ̀rə̂ nɨ̀ fu'u nɨ mì wè ta ku'usə mɨ̂tà mìi nɨ koonə a nɨ̂ ɨ̀nnǔ juu jìi ɨ tsìnə̀ aà. 11À ka kɨɨ ghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ ka mbə ŋgǎŋafù'ù a nɨ̂ a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m mə mbə nɨ̀ kâ m̀fa ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m, ta tâ bə̀ bì ghà'àtə̀ ka mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋ njoo jya mə nɨ̀ fa bo kwɛrə̀ nɨ a mbo bì'ì aà. 12Ǹloŋ mə ɨ̀fà'à ma ghû mə nɨ̌ fà'à aa, kaa ɨ̀ sɨ aa tsi'ì bə̀ bɨ Nwî bya kwɛtə, ɨ kɨɨ ŋghɨrə bə̀ bî ghà'àtə̀ ka naŋsə mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwî. 13Ǹyoŋə a njɨ̌mə ajàŋ mə bɨ yə nɨ̀ fâ ɨ̀bɨɨnû ghu a nɨ̂ ɨ̀fà'â ghuu aa, bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ ka kɨ gha'asə nɨ̂ Nwî, a ajàŋ mə nɨ fà'à nɨ̂ ǹtoò Kristo ya mə nɨ̀ bii aà, bo bɨ ajàŋ mə nɨ yàtə njoo tɨ̀ lɨ̀ŋə̂ a mbo bo bɨ̀ a mbo bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ̀tsɨ̀m aà. 14Tsǒ mə a bə la aa, nɨ̀ ka tswe a ntɨɨ bo, tâ bo ka tɨgə tsà'àtə̀ Nwî nɨ̂tɨ̀ɨ̀ ǹloŋ ŋgaà yùù, ǹloŋə ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yî wè yìi mə a dɨ̀'ɨ a mbo bù aà. 15Tâ bì'inə̀ fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋə mɨtɨŋnə mɨ tɨ swoŋ mìi mə à fa a mbo bì'inə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\