2 Jɔn 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì, ŋghɛɛ nɨ a mbo wǒ Ndè yìi mə Nwì à tsɔ'ɔ aa bo bɨ̀ a mbo bɔɔ̀ bo bìi mə mə̀ kɔ̌ŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ aa, kaa a ghuu aà à sɨ̀ tsi'ì mə̀ kɔ̂ŋ, a kɔ̀ŋ bì'i bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ zi annù nɨ̂ŋkoŋ aà, 2ǹloŋ mə annù nɨ̂ŋkoŋ ma ya a lwi'i a mûm ǹtɨɨ bì'i ɨ kɨɨ tswe bi'i bo nɨ̂ŋkoŋ aà. 3Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ, nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, nɨ̂ m̀bɔɔnə yìi mə ɨ̀ lǒ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà, bo bɨ̀ a mbo Yesu Kristo Mû Tà aa, ɨ̀ ka tswe a mbo bì'inə̀ a mûm annù nɨ̂ŋkoŋ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀. 4Mə lɛ naŋsə ndorɨtə a nyə mə bɔɔ̀ bo bǐ mɔ'ɔ bɨ yòŋə annù nɨ̂ŋkoŋ ya, tsi'ì wa ajàŋ mə Taà à lɛ ndɨ'ɨ a mbo bì'inə̀ aà. 5Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo wǒ ǹdè, mə: bì'inə̌ aa ŋkɔŋnə bi'inə̀ nɨ bì'inə̀; kaa mə̀ sɨ aa ndɨ̀'ɨ yì m̀fii ŋwà'ànə̀, mə kwatə ya yìi mə̀ lɛɛ̀ m̀foo mfa a mbo bì'inə̀ a mbìì aà. 6Àkɔ̀ŋnə̀ a bə aa mə, bì'inə̀ ka nyu'u ndɨ'ɨ Nwî; àa ndɨ'ɨ ya mə nɨ̀ lɛ mfòò yu'u a nlɔ̀gɨ̀nə, ɨ bə aa mə nɨ̀ ka ntswe a mûm àkɔ̀ŋnə̀. 7Wa ŋgǎŋmbwe'esə̀ jî ghà'àtə̀ ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə a mbi, mbə bə̂ bìi mə kaa bɨ sɨ̀ bii mə Yesu Krito à lɛ mfɛ̀'ɛ a mbi aa nɨ̂ ǹjyǎnu ŋù mɨ̀sɔ̀ŋə̀; wa àjàŋə̀ ŋû ma yû à bə̀ aa ŋù m̀bwe'esə̀ ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋnto Kristo wâ. 8Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghu ta tsùu lǒ bwɛ annù yìi nɨ̀ fà'à mə̂ ǹtswe nɨ yu aà, ta yǐ bàŋnə kwɛrə mɨtsɔ'ɔnə̀ mɨ afà'à a nɨ lunə. 9Nɨ̀ zi mə ŋù yìi mə à ghɛ̀ɛ nɨ̂ m̀bìì kaa wa'à nɨ̀ ɨ̀nnù jya mə Kristo à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aa yòŋə̀ aa kaa à sɨ̀ nɨ Nwì tswê. Ŋù yìi mə à lwi'i a mum ɨ̀nnù jya jìi mə Kristo à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aa, ma waà ŋû à tswe nɨ̀ Nwìŋgɔ̀ŋ Tà bo Mû yì. 10Maa ajàŋ mbə ŋù tsù a zi a mbo bù ŋ̀kaa wa'a aa ma yû ànnù ka ndɨ'ɨ nɨ̀ tsee lǒ bii tâ à kuu a nda bù, kə̌ bii tsà'àtə̀ yi; 11ǹloŋ mə ŋù yìi mə à tsà'àtə yi aa a tɨgə mboonsə aa yi mə tâ bo yu ka ŋghɨrə ɨnnù jî bɨ jya mə a ghɨ̀rə̀ aà. 12Mə̀ tswe nɨ̀ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ a nswoŋ a mbo bù, la kaa mə̀ aa wa'à ŋ̀wà'ànə a nɨ paper nɨ ink, mə̀ wà'àtə mə boŋ mə̀ yǐ mbàŋnə̀ ǹzi nyə ghuu bì'inə̀ ghaànə̀ nɨ̂ ǹtsù. Ma mùu ajàŋ tâ nɨ̀dorə̀ ni'inə̀ tâ nɨ̀ luu. 13Bɔɔ bɨ mu maà ghùù yî màŋgyɛ̀ wa yìi mə Nwì à tsɔ'ɔ aa, bɨ too àtsà'àtə̀ a mbo bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\