2 Pita 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Simon Peta, ŋ̀gàŋàfà'à bo bɨ̀ ŋ̀gàŋntoò Yesu Kristo, ŋ̀ghɛɛ a nɨ mbo bə̀ bìi mə Nwì à kɨ mfa abìintɨɨ yǐ atɨ̀ndùù a mbo bù tsi'ì tsô àyi'i a njɨ̌m annù yî àtsìnə̌ Nwìŋgɔ̀ŋ nɨ Ŋ̀gàŋywèènsə yì'inə̀ Yesu Kristo aà: 2Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî nɨ mbɔɔnə̂ yì ŋ̀wè tâ ɨ̀ tswe a mbo bù ŋ̀gha'atə ŋghɛɛ a ajàŋə mə nɨ zi annù ǹloŋ ŋgaa Nwì nɨ Yesu Mmà'àmbî yì'inə̀. 3Mɨ̀dà'à mɨ Kristo mìi Nwì à fa ghu mbo aa mɨ fà mə̂ yi'inə̀ nɨ ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ ɨ lɔ̀ɔ̀ aa, bo bɨ̀ a ŋka mbɔ'ɔ Nwìŋgɔ̀ŋ, ǹtsya a njɨ̌m ajàŋə mə bì'inə̀ zi annù m̀bɨ'ɨ ŋgaà yì, yu wa yìi mə à lɛ ntwoŋə yi'inə̀ a mum nɨ̀gha'a yu bo bɨ̀ a mûm ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi aà. 4Ma mùu mânjì, a fâ ŋ̀kà'â yì yî ŋ̀wè bo yì àtɨ̀ndùù ya, mə mbə bì'inə̀ tsyâ ghu ŋkhə njoo mbi jìi bə̌ yə̀'ə̀tə ɨ tâ nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bo aa, mbaŋnə ntɨgə ntswe nɨ̂ àbwarə a mum màrə̀ Nwì. 5Ǹloŋ ma yû ànnù, nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu, a ŋkù'ùsə ànnǔ ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a atû àbìintɨɨ̀, a atu ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, tâ nɨ̀ ku'usə annǔ nzi Nwì, 6a atû ànnǔ nzi Nwì nɨ̀ ku'usə ànnǔ ntswâ ɨbɨɨ nu, a atu annǔ ntswâ ɨ̀bɨɨ nu, nɨ̀ ku'usə atàŋəntɨɨ, a atu àtàŋəntɨɨ, nɨ ku'usə annǔ ŋka mbɔ'ɔ Nwî, 7a atu annǔ a ŋka mbɔ'ɔ Nwî, nɨ ku'usə annǔ ŋka ŋkɔ̀ŋ bɨlɨ̂m buu, a atu annǔ ŋka ŋkɔ̀ŋ bɨlɨ̂m buu, nɨ̀ ku'usə akɔ̀ŋnə̀. 8Ǹloŋ mə mbə nɨ̀ ka ŋghɨrə ma jû ɨ̀nnù ma mùu ajàŋ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì bəə boŋ nɨ̀ ka kɨ fà'a sɨgɨ̀nə̀ ɨ kɨɨ koonə nɨ mɨ̂ntà a mûm ànnǔ a ajàŋə mə nɨ̀ zi Yesu Kristo Mmà'àmbî yì'inə̀ aà. 9Ǹloŋ mə ŋù yìi mə ma jû ɨ̀nnù ɨ boŋ ghu mbo aa, à nɨ̂ m̀fə̀'ə̀nə̀, kaa a kɨ'ɨ̀ nɨ̀ mbìì yə̂, boŋ à lɛɛ̀ ŋ̀kɨ li'inə mə bɨ lɛ mbaa nsì'ì yi a nɨ̂ ɨ̀nnù jì bɨ̂ ji jî lwènə̀. 10Tsǒ mə a bə laa, bɨlɨ̂m bâ, tâ nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu, a naŋsə mbii ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à twòŋə ghuu ŋkɨ ntsɔ'ɔ ghuu aa, ǹloŋ mə nɨ̀ bə kɨ ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ boŋ kaa mbə nɨ̀ wa'à wò. 11Ma mùu ajàŋ boŋ bɨ ka naŋsə ŋŋa'a mânjì yìi à tsyâmbo aa a mbo bù a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̌ tɨ mɛ̌ Mmà'àmbi nɨ̀ Ŋ̀gàŋnyweensə̀ yi'inə̀ Yesu Kristo. 12Tsǒ mə a bə laa, mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ŋka ŋwa'atə bù nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû, ka mə nɨ̀ tɛ'ɛ nzi, ɨ kɨ̂ ǹtɨnsə a mûm ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu aà. 13Mə̀ wà'àtə mə a ku'unə mə, àjàŋ yìi mə mə̀ bùrə ntswe fàa mum ghulà ɨ̀bɨ̀ɨ nu aa, tâ mə̀ ka ntsɨgɨtə ghuu, ajàŋə mə mə wa'atə ma jû ɨ̀nnǔ a a mbo bù aà. 14Tsǒ mə mə̀ zi a laa mə nòò yìi mə̀ ka mà'àtə yulà ǹjyǎnu aa à tɨ̀gə a bo aa, a ajàŋə mə Mmà'àmbî yì'inə Yesu Kristo à dɨ̀'ɨ̀ mə a mbo mə̀ aà. 15Mə kɨɨ nlɔɔ mə mə yə mə, nòò yìi mə mə̀ mà'àtə̀ mə̂ ghuu aa, tâ nɨ̀ zi ajàŋ mə mbə nɨ̀ bû ŋ̀ka ŋwa'atə ma jû ɨ̀nnù a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀ tsɨ̀mə̀. 16Kaa bì'ì lɛ ŋkɨ'ɨ lɔ̀gə̀ aa njyàlà'à jìi mə a wa'atə mɨ̀tsyɛ̀ mɨ bə̂ aa a ntɔ'ɔtə mɨ̀dà'à mɨ Mmà'àmbî yi'inə̀ Yesu Kristo bo bɨ̀ àjàŋ mə à lɛ nzì aà. Bì'ì bumbɔŋ, bì'ì lɛ nyə nɨgha'â ni nɨ mɨ̀dà'â mi. 17Ǹloŋ mə nòò wa yìi à lɛ ŋkwɛrə nɨgha'a bo bɨ̀ àghu'usə̀ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà aa, ǹjì ya ɨ kɨ̂ ǹzi ghu mbo, a nɨ nɨ̀gha'a nɨ nɨfɔ̀ ǹswoŋə nɨ mə, “Àâ Mû ghà ghu aà, yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə yi, ŋka naŋsə ndorɨtə nloŋ ŋgaà yì.” 18Bì'ì bumbɔŋ lɛ nyu'u njì ma yû a ajàŋ mə ɨ̀ lɛ ŋghàà a aburə aà. Ǹloŋ bì'ibo lɛ ntswe wa atu nta'a mə ɨ laa màŋsə̀ aà. 19Ma mùu ajàŋ bì'ì naŋsə mbù m̀beentə ntoo ya yìi mə ŋ̀gǎŋntoo Nwî ɨ lɛ nswoŋə aà. À ka bə annù yî sɨgɨ̀nə̀ a mbo bù a ntɛ'ɛ atû yuu a nɨ ma yû ànnù, tsi'ì tsǒ ŋ̀kà'à yìi mə ɨ ta a nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yî fìì aa, ɨ ywe'e a noò yìi mə abɛ̀ɛ̀ a ka fu'u, ta tâ fɨ̀njɔ̀ŋ fɨ atùtugə tâ fɨ̀ fɛ'ɛ a mum mɨ̀ntɨɨ bù. 20A nɨ annǔ ntsyà m̀bìì, a ku'unə tâ nɨ̀ zi tâ à laa mə, kaa annù yìi mə ŋgǎŋntoo Nwî ɨ swoŋ a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî aa, kaa à sɨ̀ aa annǔ amɔ̀ɔ̀ntə ŋû bə̂. 21Ǹloŋ mə kaa ànnǔ tsu yìi mə ŋgǎŋntoo Nwî ɨ swoŋ aa, lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ aa a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bə̌ mɔ̀ɔ̀ntə̀ ǹswoŋə lò. Ɨ bàŋnə̀ ǹlo aa a mbo bə̀ bìi mə Àzwì Nwî a tintə a waa, bo kwɛrə a mbo Nwì ǹswoŋə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\