2 Pita 2

1Tsǒ mə ŋgǎŋntoo Nwî m̀bwe'esə ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ byâ, tsi'ì maa àjàŋ bɨ̀dɨ̀'ɨ̀ bɨ annǔ mbwe'esə̀ ka kɨɨ fɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù aà. Bo ka kɨɨ ŋŋe'esə zì nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ ka ta ŋgɨ'ɨ a nu bù, ɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnǔ ɨbaŋnənnù ɨ kɨɨ tuu a Ta wa yìi mə à lɛ nyuu waa. Àjàŋ yìi mə bo ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa, tâ à ghɨrə mə tâ bɨ waŋsə nta ŋgɨ'ɨ a nu bo. 2Bə̀ bì ghà'àtə̀ ka yǐ yòŋ bɨ̂ mânjì bɨ ɨbuurə ɨnnù jyaa jî swèrə̀ ǹswerə jya, tâ bɨ̀ tɨgə mbəgɨtə nɨ mânjì ànnù nɨ̂ŋkoŋ wâ. 3Àjàŋ mə bo kɔ̌ŋ ŋghotə̂ ǹjoo aa, bɨ̀dɨ̀'ɨ̀ bɨnnù bɨ mbwe'esə̀ ma bû ka yǐ fù'ù waa a nu bù, ajàŋ yìi mə bɨ ka yǐ kɨ swoŋə mɨghàà mɨ mbwe'esə̀ a mbo bù. Lâ bɨ tàŋtə̀ mə̂ a ŋû ǹsa'a waa ǹlɔgɨnə a ŋgu'u, kaa ŋù yìi mə à ka ta ŋgɨ'ɨ a nu bo aa, kaa a wa'à kɨ̀ɨ̀ m̀bwii. 4Kaa Nwì à lɛ ŋkɨ'ɨ baangel bìi bɨ lɛ mfànsənnù aa lɨŋə̀ m̀baŋnə ntii waa mma'a a mûm àtsùmə mɔ'ɔ, ŋkoo waa a nɨ̂ àtsaŋ a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ bo yu'utə̀ nɨ̂ ǹjwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a yâ. 5Kaa Nwì à lɛ ŋkɨ'ɨ atu mbi yì m̀bìì lɨŋə̀, à lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə ŋkì mɨyaa ɨ bwɛsə m̀bî bɨ̀ tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî ya, a bâŋnə̀ ǹyweensə aa tsi'ì a Noa yìi mə à lɛ sɨ swoŋə annù yìi mə a tsinə, bo bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ bi sàmbaà. 6Nwì à lɛ mbəŋ ǹjɔ̀'ɔ̀ ala'à Sodom bo Gomora a nɨ̂ àbù ajàŋ yìi mə à lɛ nɨŋ ɨsa'a a nu bo mburə ntsɨgə waa mbwɛsə aa mə tâ bo bə alènsə̀ a mbo bɨ̀tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî. 7Lâ à lɛ yweensə a Lot yìi mə ǹtɨɨ̀ yi ɨ lɛ sɨ bɨ'ɨ nloŋ ɨbuurənnǔ ŋgǎŋabɨ̀'ɨ ntɨɨ, bə̀ bɨ̀ tɨ̀ bɔ'ɔ̀ nɔ̂ŋsə̀ bya 8(nloŋ mə ɨ̀nnù jìi mə ŋù ma ghû mə ɨ̀nnû ji ɨ lɛ ntsinə aa à lɛ sɨ yu'u ajàŋ à lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bo aa, ɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə mə tâ ǹtɨɨ̀ yi yìi ɨ lɛ ntsinə aa ka ntsə'ə a atû ǹjwi a atû ǹjwi nloŋ mɨghɨ̀rə̀nə̀ mɨ ɨnnù myaa mi tɨbɔ'ɔ̀ nɔ̂ŋsə̀.) 9Àjàŋ muù a dɨ'ɨ̀ nɨ mə Mmà'àmbî à zî àjàŋ yìi mə mbə yu yweensə̀ bə̀ bìi mə bɨ bɔ'ɔ Nwî a nɨ̂ ɨ̀kwà'ànə̀ jìi ɨ tsi'i waa laa, ŋkɨ nzi ajàŋ mə mbə yu nɨŋ njò a nu bə̀ bìi mə ɨ̀nnû jyaa ɨ sɨ̀ tsinə̀ aa, nləə waa ghu mum ɨ yǐ nywe'e wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'à; 10ǹnaŋsə nɨŋ aa a nu bə̀ bya mə bɨ yòŋə ɨdɔtə ɨnnǔ nsɨŋ jìi mə jyǎnû yaa ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, mbaŋnə ntsa'a nɨ̂ bə̀ bìi tswê nɨ̂ àdà'à a atu bo aà. Bɨ̀dɨ̀'ɨ̀bɨnnù bɨ mbwe'esə̀ ma bû bo naŋsə̀ ŋ̀kwɛɛ nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa kaa wa'à bɔ'ɔtə nɨ a ŋka mbəgɨtə nɨ̂ baburə bya mə ŋwèènə̀ aà. 11Tsi'ì baangel bìi mə bo tɨɨ, ŋkɨ ntswe nɨ mɨ̀dà'à ǹtsya ŋgǎŋdɨ̀'ɨnnǔ mbwe'esə̀ ma jû aa kaa mbə bɨ kɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ a mbə̀gɨ̀tə bo ghu a nsî M̀mà'àmbi swoŋə̀. 12Lâ bə̀ ma bû mə bɨ bə tsi'ì tsǒ nàà mɨtsɛ'ɛ mə bɨ jwe mə mbə bɨ ghɛ̂sə̀ ŋ̀ko nzwitə aa, ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù tɨ mɨ̀tsyɛ̀ aa, bo burə̀ m̀ma'a nɨ mɨ̀ghàà mɨ mbə̀gɨ̀tə̀ a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə kaa ɨtû jyaa sɨ̀ ghu laà. Baa ghɛ̀sə tswa waa, ɨ kɨɨ tsə ŋgɨ'ɨ a nu bo. 13Bɨ ka yǐ tu waa a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ tsi'ì tsô àjàŋ mə bo kɨɨ ŋghɨrə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ yə nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ aà. Bo jɨ mbî yàà a si'inə, ŋghɨrə bə̂ ɨnnù jìi mə ɨ so'otə a atu bo. Bo zì mboonsə bubo a noò yìi mə nɨ jɨ mûm ŋ̀ghotə aa, mbə ɨlɔ'ɔ jî bɨ, ǹdɨrɨsə nɨ̂ àtû bə̂. 14Bo kɨɨ ŋkɔŋə aa tsi'ì ànnǔ ntɛ'ɛ̀ mi'ì myaa a nu bàŋgyɛ̀ bɨ ajɨrə̀, kaa mbə bo kɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ yurə̀. Bo tswètə̀ nɨ bə̀ bìi mə bɨ burə tɨ kwi aa, ŋghɨ̀rə nɨ mə tâ bo wo. Bo mɨrɨ̀sə̀ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a ŋka ŋkotə njoò. Ǹdɔ̀ɔ̀ Nwì ɨ̀ tswe a atu bo. 15Bo mà'àtə̀ mə̂ mânjì yìi mə à tsìnə aa, ntɨgə mbwɛ mânjì wàà, bo yòŋ mə̂ mânjì yìi mə Balam mu Boer à lɛ nyòŋə̀, yu wa yìi mə à lɛ ŋkɔ̌ŋ mə yu tswe nɨ̂ àbìì a mûm ɨ̀nnù jî bɨ aà. 16Bɨ lɛ ŋghààntə̀ yi nloŋ ɨbɨ̂ yi. Jàkâsì yì à lɛ ŋghàà nɨ̂ ǹjì ŋù, ŋ̀kɨŋ annù yìi mə ŋgàŋntoò Nwì wa yìi à lɛ ŋghə̀ə yu burə baanə tsi'ì bàànə ghɨ̀rə̀ aà. 17Bə̀ ma bû bɨ bə aa tsi'ì tsǒ bɨ̀naŋəbɨrə̀ bìi mə bɨ yòòŋkə̀ mə̂, ŋ̀kɨ mbə tsi'ì tsǒ m̀bà'à yìi mə àfìsə̀ a tii ŋghɛɛ nɨ yu. Nwì à lə̀ə̀ mə adɨgə a mbo bo wa a mûm àtaa yì fìì ya mə a tso ntso aà. 18Bo ghàà mɨghàà mɨ kɨ̂ ǹtə̀rə̀ mi ajɨ̀ŋtə̀, ǹlɔgə nɨ̂ ɨ̀nnǔ atsùùrə̀ jìi mə njyǎnû jyaa ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, ntswetə nɨ̂ bə̂ ghu ŋko, bə̀ bìi mə bɨ ghɛnsə nlɔ̀gɨ̀nə ŋkhə mfɛ̀'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bɨ tswe a mûm ɨ̀fansənnù aa. 19Bo ka'à nɨ mə bo ka kɛ̀tə̀ mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ a nu bo, lâ bo bɨ̂mbɔŋ bɨ burə̀ ka kwerə waa nɨ mɨ̀ŋkɨ̀rə mɨ aghubə; nloŋ mə ànnù yìi mə kaa mbə ŋù a wa'a ɨbɨɨ nû yi ghu mbo kwɛrə aa, a tɨgə ŋghɨ̀rə̀ yi aa a nɨ̂ àbù'û yi. 20Ǹloŋ mə àjàŋ yìi mə bo lɛ ŋkhə annǔ nsɨŋ mbi jù, ŋyoŋ a njɨ̌m ajàŋ mə bo lɛ nzi Mmà'à mbî yi'inə̀ mə nɨ Ŋgàŋyweensə̂ yi'inə̀ Yesu Kristo aa, m̀bə bo bû ŋ̀ghɛɛ nnɨŋ ɨbɨɨ nû waa ghu ŋkwerə, ɨ kɨɨ̀ ǹtɨgə ntɨɨ ntsyà nɨ̂ waa aa, ma la a bə mə àtɨɨ nlwì'ì njɨ̀m ma yû a bù mə̂ m̀bɨ'ɨ ntsya yi ntsyàmbìì ya a mbo bo. 21Ǹloŋ mə a lɛ mbaa mbɔ̀ŋtə̀ a mbo bo mə boŋ kaa bo lɛ ŋkɨ'ɨ̀ a mânjì yî ǹtsìnə̀ wa zî. Ǹtsyatə ajàŋə mə mbə bo zi ŋkɨ mbu mbəŋkə waa mma'atə ndɨ'ɨ jì làà jya mə bɨ lɛ mfa a mbo bo aà. 22A fɛ'ɛ a nu bo laà aa nloŋ aa ajàŋ mə nɨ̀ghàà nî nanaa ni annù nɨ̂ŋkoŋ nya nɨ swoŋ mə, “M̀bu ya ɨ̀ bù mə̂ ŋ̀ghɛɛ njɨ afikə̀ yi ya fu.” “Kwiŋyàm wa mə bɨ si'i aa, à bù mə̂ ŋ̀ghɛɛ mbɨŋkə yi wa a mûm àtsɨtsa'a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\