2 Pita 3

1Bɨ̀lɨ̂m bâ bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, àâ ŋ̀wà'ànə̀ jìi ɨ ywe'e ji baa juà mə mə ŋwà'ànə a mbo bù. A mûm ɨ̀ŋwà'ànə̀ ma jû mə lɔ̀ɔ̀ aa ŋwà'àtə a mbo bù, ɨ kɨɨ tsɨ̀gɨ̀tə̀ mɨ̂ntɨɨ̀ muu bo bɨ̀ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ juu mə nɨ̀ ka ŋwa'atə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ ku'unə̂ aà. 2Mə̀ ŋwà'ànə aa mə tâ nɨ̀ wa'atə mɨ̀ghàà mya mə ŋgǎŋntoo Nwî jìi ɨ laa màŋsə̀ ji annù nɨ̂ŋkoŋ jǐ ŋgu'u lɛ nswoŋə aa, bo bɨ̀ ǹdɨ'ɨ Mmà'àmbî Ŋ̀gàŋnywèènsə̂ yì'inə̀ yìi mə ŋ̀gǎŋntoò ji bɨ lɛ mfa a mbo bù aà. 3Ànnù yi ntsyàmbìì yìi mə mə lɔ̀ɔ̀ mə nɨ̀ zi aa a bə mə, àa yǐ bə wa ngù'û m̀bi yì ǹlwì'ì ǹjɨ̀mə̀ aa tâ bə̀ bî mɔ'ɔ fɛ'ɛ ŋka ŋwyɛ nɨ̂ ànnù Nwî, ŋ̀ghɨrə bə̂ ɨ̀nnù jìi njyǎnû yàà ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa 4m̀betə nɨ mə, “Yesu wa mə à lɛ ŋkà'a mə yu ka yìi bǔ bɨ̀ɨ̀ aa à fə̀ lɛ? Mə ǹlɔgɨnə a nsi bɨ̀taà bì'i bìi bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kwokə aa, ǹlɔgɨnə a noò yìi bɨ lɛ nnaŋsə mbi yù aa, kaa ànnû tsu kaa a bùrə tɨ̀ kwensə̀ aà!” 5Bo tuù ŋ̀wà'àtə mə a ŋgu'u, Nwì a lɛ ŋghàa aa ghàà àbùrə̀ a fɛ'ɛ̀, ŋkɨ mbu ŋghàà ǹsyɛ ɨ fɛ̀'ɛ̂ a mûm ŋ̀kì, a lɔ̀gə̀ aa ŋkì naŋsə nsyɛ ghu; 6àâ ŋ̀kì ma ghû mə ɨ lɛ mbu ŋkɔ'ɔ nlwensə nsyɛ yìi ɨ̀ lɛ ntswe maa ŋgù'ù aa mbwɛsə. 7À kɨ bə aa tsi'ì nɨ̀ghàâ ni ma nû mə nɨ ləə aburə bô ǹsyɛ yìi mə tswe tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa mə tâ mɔ'ɔ yi ntɔ̀ɔ̀, ǹləə nyu'utə aà ǹjwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a, ǹjwi ya mə bɨ ka yǐ tsə ŋgɨ'ɨ a nû ŋ̀gàŋtɨbɔ'ɔ̀ Nwî. 8Lâ bɨ̀lɨ̂m bâ, nɨ̀ tsee mâ ànnù ghuà lǒ lì'ìnə̀, mə a mbo Nwì, ǹjwi yì m̀fùùrə̀ à bə aa tsi'ì tsǒ ɨ̀lòo ntsù'ù, ɨ̀lòo ntsù'ù ɨ kɨ̂ m̀bə aa tsi'ì tso njwi yì m̀fùùrə 9Kaa à sɨ̀ bə aa mə Mmà'àmbi a wɛ̀'ɛ̀ a nlə̀ə̂ ŋ̀kà'â yì, tsi'ì tsǒ bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ aa. A bàŋnə̀ ǹtswa aa ntɨɨ̀ yi ǹloŋ mə kaa sɨ lɔ̀ɔ̀ mə ŋù yì m̀fùùrə̀ à yi mbwɛ, a lɔ̀ɔ̀ aa bə mə tâ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, ma'àtə ɨbɨ̂ waa. 10Lâ ǹjwî m̀mà'àmbi ya ɨ̀ ka yǐ zì aa tsǒ nyə̀rə̂. À ka yǐ bə maa njwi aa, tâ àbùrə̀ à ju'u nɨ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ ŋghɛɛ mbwɛ, tâ ǹjoo jìi ɨ tswe a aburə aa tsi'ì tsǒ mɨ̀njɔ̀ŋ nɨ sàŋ nɨ nɨ̀nòò, tâ ɨ̀ kɨ ŋkhɨ ntso, tâ ǹsyɛ nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe ghu aa tâ mɔ'ɔ tɔɔ tâ ɨ̀ khɨ tsɨ̀mə̀. 11Tsǒ mə njoo tsɨ̀m ɨ ka yǐ bwɛ ma mùu ajàŋ aa, bì'inə ntɨgə tswe nɨ̀ mbə aa ajàŋə mbuu bə̂ ghuu aa ɛ? A bɔŋ mə tâ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù muu laa, tâ nɨ̀ ka mbɔ'ɔ nɨ̂ Nwì, 12tǎ tɨgə bɛ ɨ kɨɨ ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ ǹjwî Nwì ya tâ ɨ̀ waŋsə nzì- là'a njwi ya mə àbùrə̀ a ka yǐ khɨ ɨ tso, tâ ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe a aburə aa tâ mɔ'ɔ ɨ̀ tɔɔ tâ ɨ̀ saŋnə. 13Lâ a ajàŋə mə Nwì à kà'a aa, bì'inə̌ yu'utə nɨ̂ àbùrə̀ yî fii bo bɨ̀ ǹsyɛ yì m̀fii yìi mə ɨ̀ ka yǐ luu nɨ̂ ɨ̀nnu jìi ɨ tsinə aà. 14Maa ajàŋ, a bɨlɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, tsǒ mə nɨ bɛ ɨnnù ma jû aa, nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu mə tâ nɨ̀ yǐ tsee nɨ̂ àbà kə̀ àlɔ̀'ɔ̀ a nsi Nwì tswe, m̀baŋnə yì ǹtswe bə nɨ̀ m̀bɔɔnə bu bo. 15Nɨ̀ yə mə ǹji'ì ànnù yìi mə Mmà'àmbi à sɨ waŋsə̀ nzi aa, bə̀ aa abwarə mə a fa a mbo bù mə nɨ̀ yǐ nyweenə. Àâ àjàŋ yìi mə mumaà yì'inə̀ Paul, yìi bì'inə̀ kɔŋə aa, à lɛ ŋkɨ ŋwa'anə, a mbo bù, a nyoŋə a njɨ̌m mɨ̀tsyɛ̀ mìi mə Nwì à lɛ mfa ghu mbo aà. 16A ŋwa'ànə̀ ǹloŋ ma jû ɨ̀nnù, a nɨ̂ ɨ̀ŋwà'ànə̂ ji tsɨ̀m. Ɨ̀nnù jî mɔ̀'ɔ ɨ tswê ma mùu a mûm ɨ̀ŋwà'ànə̀, jìi mə ɨ tsyanə a nzi tâ à laa, bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə kaa bɨ sɨ̀ nɨ mɨ̀tsyɛ̀ tswe kaa mburə tɨ ŋkɨ ŋkwi aa, bɨ lɔgə̀ ǹtwɛɛ a nɨ̂ wàa mânjì, tsi'ì ajàŋə mə bo kɨ ntwɛɛ nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə ɨŋwà'ànə̀ Nwî jî mɔ'ɔ aà. Ŋ̀ghɨrə ma mùu ajàŋ, ǹtsə aa ŋgɨ'ɨ a nu bo bombɔŋə̀. 17Lâ a mbo bù bɔɔ bɨmaà, nɨ̀ fòò mə̂ ǹszi ɨnnù ma jû. Mə tɨgə nswoŋ a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsyɛsə ghuu, tâ bə̀ ma bû mə bɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì aa, tâ bɨ̀ tsee ghuu gaansə tâ nɨ̀ yoŋ ɨfansənnù bə̂ bìi mə bɨ sɨ nɔ̂ŋsə̀ ləə aa, mbwɛ mânjì wa yìi nɨ̀ təə ghuu àkòrə̂ yuu a tɨnsə̀ aà. 18Nɨ̀ baŋnə ŋka ŋkwi a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî bɔ bɨ̀ ànnǔ ajàŋ mə nɨ kù'ùsə̀ ǹzi nɨ Mmà'àmbi yìi mə à nɨ Ŋ̀gàŋywèènsə̂ yi'inə̀ Yesu Kristo. Tâ nɨ̀gha'a tâ nɨ̀ tswe ghu mbo, ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ ŋ̀ghɛɛ nywe'e a nlwì'î m̀bî. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\