2 BaTesalonika 1

1Àŋwà'ànə̀ yìi mə a lo a mbo Paul nɨ Silas nɨ Timoti ŋ̀ghɛɛ nɨ mbo bə̀ bɨ Nwî Taà yìinə̀ nɨ Mmà'àmbî Yesu Kristo mə bɨ tswe a ndânwì a Thessanica aà; 2Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ nɨ̂ m̀bɔɔnə̀ yìi mə ɨ lo mbo Taà yì'inə̀ Nwì bo bɨ̀ M̀mà'àmbî kristo aa, tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 3Bɨ̀lɨ̂m bâ, a ku'unə boŋ bi'i fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m ǹloŋ ŋkwitû ghuu, ŋ̀loŋ mə àbìintɨɨ̀ yuu a naŋsə ŋkwi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə nɨ kɔ̀ŋnə̀ ghuu bu nɨ bù ghu aa, a kɨɨ̀ ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. 4Ma mùu ajàŋ, bì'i tɨgə ntərə nɨ̂ yi'i nloŋ ŋgaa yùù a mbô ŋ̀ghòtə Nwî jî mɔ'ɔ nloŋ mə nɨ̀ tswâ àbìintɨɨ̀ yuu a tɨɨ̀, ǹtswe a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə nɨ yə, bo bɨ̀ ajàŋ yìi mə bɨ tsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̀ yuu aà. 5Ma yû a dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə ajàŋ yìi mə Nwì a tsɔ'ɔtə mɨsa'a aa, a tsinə̂, ma mùu ajàŋ, nɨ̀ ka yǐ kɨɨ kù'ùnə a ŋkuuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî yìi mə nɨ yə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ghu aà. 6À nɨ aa tsi'ì ànnù yìi mə a ku'unə a ŋghɨ̀rə aà, ajàŋ mə Nwì à kà'a mə yu ka yǐ nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̀ yə̂ nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ aà, 7ɨ bàŋnə ghɨrə tâ bù bìi nɨ yə ŋgɨ'ɨ aa, nɨ bì'ì, tâ bì'inə̀ fwɛtə wâ noò mə Mmà'àmbə̂ Yesu à ka yǐ lǒ aburə ɨ sɨgə bo bɨ̀ baangel bi bɨ̂ wè a mûm ǹjwà mɔ'ɔ tâ bɨ̀ yə aà. 8À ka yǐ sɨgə aa, aŋkwi'inə̂ annu, a ŋnɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bya mə kaa bɨ sɨ̀ Nwî zi, bo bɨ̀ a nu bya bìi kaa bɨ sɨ ntoò M̀mà'àmbî Yesu ya yu'unə aà. 9Ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə Nwì à ka yǐ nɨŋ a nu bo aa, ɨ̀ ka yǐ bə aa ajàŋ mə à ka yǐ bwɛsə waa ŋgaa yî mɔ̀'ɔ, ɨ kɨ̀ŋə̀ waa mə tâ bɨ yi ŋwa'a a mbɛɛ Mmà'àmbi bo bɨ̀ a mum nɨ̀gha'à ni nî wè koòntə̀, 10wa njwi mə à ka yǐ zǐ a ŋkwɛrə nɨ̀gha'à ni bo bɨ̀ àghu'usə̀ a mbo bə̀ bi, a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ bii yi aà. Nɨ̀ ka yǐ kɨɨ bə bə̂ bî mɔ'ɔ a tɨ̀ɨ bo maa njwî nloŋ mə nɨ̀ lɛ mbii ntoò ya mə bì'i lɛ nzi nɨ yu a mbo bù aà. 11A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bì'i tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m ŋ̀wa'atə nɨ̂ ghuu ghu aà, mə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ yi'inə̀ à ghɨrə ghuu tâ nɨ̀ ku'unə nɨ bə̀ bìi mə à twǒŋ aa, ŋkɨ ŋghɨrə mə ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə nɨ̀ kà'a mə nɨ ka kɨ ghɨ̀rə a mûm àbìintɨɨ̀ aa, tâ à fa a mbo bù a njɨm mɨ̀dà'a mi. 12Ma mùu ajàŋ ta ghɨ̀rə mə tâ Ɨ̀kum Yesu Kristo tâ ɨ̀ tswe nɨ nɨ̀gha'a a mbo bù, tâ nɨ̀ kɨ ŋkwɛrə nɨgha'a ghu mbo, a njɨm àbɔ̀ŋəntɨɨ Nwîŋgɔ̀ŋ yì'inə abɔ̀'ɔ Mmà'àmbî Yesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\