2 BaTesalonika 2

1Ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ àjàŋ yìi mə Mmà'àmbi Yesu à ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ tâ bì'inə̀ ghotə a mboo yi aa, bì'i bu'u mbo a mbo bù mbâ bɨlɨ̂m bi'i, 2nɨ̀ tsuu mmà'àtə mə tâ ɨ̀zwi ji mɔ'ɔ kə̀ nɨghàà nî tsu mə nɨ̀ kwɛrə, kə̀ àŋwà'ànə̀ yìi mə bɨ swoŋ mə a lo a mbo bì'ì ǹswoŋ nɨ mə Ǹjwî M̀mà'àmbi ya ɨ̀ zì mə̂ aa, tâ à waŋsə mbùrə̀ mɨtsyɛ̀ muu, kə̀ ŋkɨɨ ntsɨgə mɨ̂ntɨɨ̀ muu bə̂. 3Nɨ̀ tsuu mà'àtə mə tâ ŋù a bwe'esə ghuu a nɨ mânjì yî tsù; ǹloŋ mə kaa Ǹjwî M̀mà'àmbi ya kaa mbə ɨ wa'à zì tɨghə̂ nòò atɨ̀ɨ atu wa mə bə̀ ka kɨ tuu Nwî aa, à fòò mə̂ ǹzi. Tâ ŋu wa yìi à sɨ nɔ̂ŋsə̀ Nwì ləə aa, yu wa yìi a tɨgə ŋghɛɛ a mbwɛ aa, tâ à kɨ mfɛ'ɛ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî. Yu wa yìi mə Nwì à kà'à mə̂ mə yu ka yǐ tsə ŋgɨ'ɨ ghu nu aà. 4A nɨ yu wa yìi mə à ka yǐ kɨ to nɨ̂ Nwî ɨ tɨgə ŋŋɛɛ nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yì mə yu tsyatə ǹjoò tsɨ̀m jìi mə bɨ twoŋə nɨ bɨ̀nwì, kə̀ mə bɨ mii aà. A ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa, a bâŋnə̀ ǹtɨgə nlɨgə aləŋə̂ yi a ndâmà'a Nwì ǹtɨgə nswoŋə nɨ mə yu bə aa Nwì. 5Nɨ̀ sɨ wa'atə̀ mə à nɨ annù yìi mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù wa noò mə bì'inə̀ lɛ ntswe aa ɛ? 6Tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ zî ànnù yìi mə a tswa nɨ̂ ŋ̀gàŋkɨ̀bàa Nwì ghû mə tâ à tsuu zì aà. A yu'utə aa nòò yìi mə Nwì à kà'à mə̂ ǹləə mə tâ à fɛ'ɛ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi aà. 7Wa Ɨ̀fà'a ŋû àtɨ̀ɨ atu ma ghû, ɨ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹlɔgɨnə nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀sə̀. À kɨ mbə tsi'ì yu wa mə a kɨ̀ŋə̀ yi aa mə a ghɨ̀rə mə tâ à tsuu fɛ̀'ɛ̀ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî ɨ ywe'e a noò yì mə yumbɔŋ à ka yǐ lò yi aà. 8Maa noò mə à ka yǐ tɨgə fɛ'ɛ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi aa, tâ Mmà'àmbî Yesu Kristo à zwitə yi nɨ̂ àzwǐ ntsù yi, ɨ tsə ŋgɨ'ɨ ghu nu nɨ nɨ̀gha'à ni wa noò mə à ka yi fɛ'ɛ aà. 9Nòò ǹzǐ ŋgàŋàtɨ̀ɨ atu mà ghû à ka yǐ kù'ù aa, tâ mɨ̀fà'à mɨ Satan tâ mɨ̀ ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mî wè, tâ ɨ̀lènsə̌ mbwe'esə̀ bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə mbwe'esə̀ ɨ̀ ka mfɛ'ɛ. 10Ɨ̀nnǔ jî bɨ ɨ ka yǐ kɨ fɛ̀'ɛ bwe'esə aa bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̀ m̀bwɛ aà, ǹloŋ mə bo lɛ ntuu a ŋkɔ̀ŋə̂ ànnù nɨ̂koŋ ta yweenə aà. 11Ma mùu ajàŋ, Nwìŋgɔ̀ŋ a toò nɨ̂ àfə̀sə̀ yî tɨ̀ɨ̀ mə tâ bo ka mbii nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə à nɨ àbaŋnənnù. 12A ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa mə tâ bə̀ bìi mə bɨ sɨ annù nɨ̂ŋkoŋ bii, mbaŋnə ŋkɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jìi mə kaa ɨ̀ sɨ̀ tsinə̀ aa, tâ bɨ̀ yǐ ŋkuu ɨsa'à. 13La bì'ì tswe nɨ̀ ŋka mfa mɨyà a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m ǹloŋə ghuu, bɨlɨ̂m bì'i bìi mə Mmà'àmbi à kɔ̀ŋə aà, nloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntsɔ'ɔ ghuu nlɔgɨnə aa tsi'ǐ a nlɔ̀gɨ̀nə̂, mə tâ nɨ̀ yi nyweenə, ntsya nɨ ajàŋ yìi mə Àzwì Nwî a si'i ghuu mə nɨ̀ laa, bo bɨ̀ àjàŋ yìi mə nɨ bii nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. 14À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yì mə à lɛ ntwoŋə ghu ǹtsya aa a njɨ̌m ǹtoò yì'ì yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ya, mə tâ nɨ̀ yǐ ŋkwɛrə nɨgha'a nɨ Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo. 15M̀bɛ̀ɛ mə a bə ma mùu ajàŋ aa mba bɨlɨ̂m m̀bâ, nɨ̀ təə ntɨɨ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bì'ì lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bù ǹloŋə Kristo, jìi mə bì'ì lɛ nswoŋ bə nɨ̀ ǹtsù, kə̀ ŋ̀wa'anə bə̂ ŋ̀wà'ànə̀ aà. 16Tâ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo, nɨ Taà yì'inə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ ǹtsya a njɨ̌m àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yi ndɨɨntə nɨ̂ ghuu a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m, ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ mə tâ nɨ̀ ŋka mbɛ nɨ̂ ɨ̀lòŋ yìi mə ɨ ka yǐ zì aa, 17tâ à tɨgə nlə'ətə nɨ̂ mɨ̀ntɨɨ̀ muu, ŋka ŋghɨrə nɨ mə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu ka mfi'isə nɨ mɨ̀ghàà mî sɨgɨ̀nə̀ ŋkɨɨ mfa'a nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\