2 BaTesalonika 3

1A lwì'ìsə a bɨlɨ̂m bi'i, nɨ̀ ka ntsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi'i, mə̂ m̀bə̂ ǹtoò M̀mà'àmbi ya ɨ kâ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka nsɛɛnə nɨ̂tɨ̀ɨ̀, ŋka ŋkwɛrə nɨ̂ nɨ̀gha'a a ajàŋ yìi mə ɨ̀ lɛ ŋkɨ ŋkwɛrə a tɨtɨ̀ɨ bù aà. 2Nɨ̀ kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî mə tâ à kwɛrə yi'i a mbô ŋ̀gǎŋ abɨ̀'ɨ ntɨɨ bo bɨ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂, ǹloŋ mə kaa ŋù ntsɨ̀m kaa à burətɨ ntoo ya bii aà. 3Lâ M̀mà'àmbi a lə̀ə ŋkà'â yì, à ka nɨŋ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ a nu bù ɨ kɨɨ bɛ ghuu a mbo Ŋù yî m̀bɨ wâ. 4M̀mà'àmbi a ghɨ̀rə̀ bì'ì naŋsə̀ ǹzi a laa mə nɨ ghɨ̀rə̀ ŋ̀kɨɨ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a ghɨ̀rə ɨ̀nnù jìi mə bì'i swoŋə a mbo bù aà. 5Tâ M̀mà'àmbi tâ à tsyasə ghuu tâ nɨ̀ ku'usə nzi àkɔ̀ŋnə̀ Nwî bo bɨ̀ àtàŋəntɨɨ Kristo. 6Bɨ̀lə̂m bi'i, bì'ì swoŋ a mbo bù nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu Kristo mə nɨ̀ ka ntsu'utə bɨlɨ̂m bi'inə̀ bìi mə à nɨ bɨ̂bwɛ̀rə kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ ɨ̀nnù jya mə bì'ì lɛ ndɨ̀'ɨ̀ mbo bo aa yòŋə̀ aà. 7Bùbɨmbɔŋ nɨ̀ zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ka ŋghɨ̀rə̀ ɨ̀nnù juu aà tsi'ì ajaŋ yìi bì'ì lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà. Nòò wa mə bì'inə̀ lɛ ntswe aa, kaa bì'ì lɛ ŋkɨ'ɨ̀ bɨ̂bwɛ̀rə bə̂. 8Kaa bì'ì lɛ ŋkɨ'ɨ̌ ayoò tsu a mbo ŋù kwɛrə tɨ̀ tû. Bì'ì lɛ sɨ bàŋnə̀ m̀fa'a ŋkɨɨ nwugɨnə, m̀fa'a nɨ asi'inə bo bɨ̌ a nɨ̂tugə, mə mbə bì'ì tsuu lǒ bə abè'è a nu ŋù nɨ̀bǔ ghùù. 9Bì'ì lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ kaa kɨ'ɨ̀ bə aa mə kaa bì'ì lɛ ŋwa'à nɨ̂ àdà'à tswə̂ a mbetə mə tâ nɨ̀ dɨɨntə yi'i. Bì'ì lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ aa tâ à bə alènsə a mbo bù mə tâ nɨ̀ ka nyoŋə. 10Nòò wa mə bì'inə̀ lɛ ntswe aa, bì'ì lɛ sɨ swoŋ a mbo bù mə, “Ŋù yìi mə à tùû m̀fà'a aa, tâ à tsuu kɨɨ kɨ jɨ.” 11Bì'i swoŋ laà aa nloŋ mə bì'ì yu'u mə bɨ̀bwɛ̀rə bɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ ànnǔ tsu fa'à ǹtsyatə ŋka ŋghaa nnɨŋə nɨ̂ mɨ̀ntsû myaa a nɨ̂ ɨ̀nnù bə̂. 12Nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu Kristo, bì'ì swoŋ a mbo bə̀ ma bû, ŋ̀wa'asə nɨ̂ waa mə tâ bo ka mfa'a ɨfà'â waa nɨ̂ m̀bɔɔnə, ŋka mfa'a tâ kɨ kwɛrə ayoo yìi mə bo ka kɨ jɨ aà. 13Lâ, a mbo bù, bɨlɨ̂m bi'i, nɨ̀ tsuu lǒ kaa a ŋghɨ̀rə ànnù yìi mə a ku'unə aa bə̂. 14M̀bə ŋù yì mɔ'ɔ a tswe ghu a tɨtɨ̀ɨ bù mə kaa à sɨ ntoo yù mə bì'i too fàa a mûm àŋwà'ànə̀ yulà aa yu'unə̀, m̀bə a bə maa ajàŋ, nɨ̀ lênsə̀ yi, ǹtsuu nɨ̂ ànnù a ŋghɨ̀rə bu bo lǒ tswe, ta tâ àtû yi â dɨrə. 15Lâ tâ nɨ̀ tsuu yi lɔ̀gə tsǒ ŋ̀gàŋkɨ̀bàâ ghùù bə̂. Tâ nɨ̀ baŋnə ŋwà'àsə̀ yi tsô ǹdɨ̂m ghùù. 16Tâ M̀mà'àmbi mbɔɔnə yumbɔŋ à fa mbɔɔnə a mbo bù a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, a nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀mə̀. Tâ M̀mà'àmbi tâ à tswe a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀. 17Tsi'ì nɨ̀ àbô ya mə̀mbɔŋ, a ŋwà'ànə̀ mə̀ ŋ̀ŋwa'anə ma mulà mɨghàà ntsà'àtə nɨ̂ ghuu ghu. À nɨ̂ àjàŋ mə mə san ɨ̀ŋwà'ànə̀ tsɨ̀m aà, ŋkɨ mbə ajàŋ mə mə ŋwà'ànə̀ aà. 18Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî Yesu Kristo tâ ɨ̀ tswe a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\