2 Timoti 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Paul, ŋ̀gàŋntoò Kristo Yesu nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə Nwì yìi mə à lɛ ntwoŋə gha mə mə̀ ka nswoŋ annù a àjàŋə mə à lɛ ŋkà'à mə yu ka fa ǹtswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bə̀ a mum Kristo Yesu aa, 2ŋghɛɛ nɨ a mbo Timoti mû ghà yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa. Tâ Taà Nwì bo bɨ̀ Kristo Yesu, Mmà'àmbî yì'inə̀, tâ à fa ɨbɔ̌ŋ yi nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ bo bɨ̀ m̀bɔɔnə a mbo wò. 3Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə mə fà'à ghu mbo nɨ̂ àlaa ntɨɨ aa, tsi'ì tsǒ mə bɨ̀taà lɛ sɨ ŋkɨɨ mfa'a aa, a noò yìi mə mə wa'atə noo a ŋgaa ŋgaa a nɨtugə nɨ a asinə a mûm àtsà'àtə̀ Nwî aà. 4Àjàŋ yìi mə mə̀ yi ŋwa'atə mɨlàâ mo aa, mə̀ yə'ə̀tə̀ mə mə yə ghô tǎ tâ ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ nɨ̀dorə̀. 5Àbìintɨɨ̀ yi annù nɨ̂ŋkoŋ ya a zì nɨ atu mə̀, mbə abìitɨɨ ya mə a lɛ mfòò ǹtswe a nu maà ghò Lois, mə a kɨ ntswe a nû ǹdè ghò Eunice tsɨtsɔ̀ŋə̀ aa, mə̀ zi a laa mə a kɨ ntswe a nu wò. 6Mə̀ tɨgə̀ m̀bu ŋwa'atə nɨ a mbo wò mə ò ku'usə mbɨ̀ɨ̀nsə̀ mɨtəŋnə mɨ Nwî mya mə mɨ tswe a nu wò ǹyoŋ a ajàŋ mə mə̀ lɛ nnɔ̀ŋsə mbô ma a atu wò aà. 7Ǹloŋ mə kaa Nwì à lɛ ŋkɨ'ɨ aa Àzwǐ atsɨ̀gɨ̀nə mɨbɛ̀ a mbo bì'inə̀ fâ, à lɛ mbàŋnə̀ m̀fa aa Àzwì mɨda'a nɨ yǐ akɔ̀ŋnə̀, nɨ yǐ ntswâ ɨ̀bɨ̀ɨnû. 8Tsuu kɨ bɔ'ɔ a ŋka nswoŋ annù ǹloŋ Mmà'àmbî yì'inə̀, kə̀ ǹloŋ ŋgaà yà, ŋ̀gàŋàtsaŋ yì bə̂. Bàŋnə nyə mə ò tswe nɨ̀ àbwarə a ŋkɨɨ nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ nloŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî, 9yu wa yìi mə à lɛ nyweensə yi'inə̀ ǹtwoŋə yi'inə̀ mə tâ àkòrə̀ nɨzî yi'inə̀ ghu nsi tâ à tsinə ŋkɨ laa aa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ twoŋ nloŋə aa bə̂ ɨ̀fà'â yì'inə̀ yî tsu bə, mbaŋnə nloŋ aa bə àtaŋtə̀ yi yumbɔŋ, bo bɨ̀ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî wa yìi mə à lɛ mfa a mbo bì'inə̀ a mum Kristo Yesu a ŋgu'u ŋgu'u aà. 10Tsɨ̂tsɔ̀ŋ à fɛ̀'ɛ̀sə̀ mə ɨbɔ̀ŋə̂ yi wa ɨ yɛntə nyoŋ a ajàŋə mə Ŋgàŋnyèènsə̂ yì'inə̀ Kristo Yesu à zì mə̂ aà, yu wa yìi mə à bwɛ̀sə̀ mə̂ nɨwo, ǹtɨgə nzi nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀, nɨ̂ ànnù tɨ kwo a mûm ŋ̀kà'à, ǹtsya a njɨ̌m ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya aà. 11Nwì à lɛ ntsɔ'ɔ gha mə mə̀ bə ŋgàŋntoo ŋka nswoŋə ŋkɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ma yû. 12A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə yə ŋgɨ'ɨ fàa ajàŋ laa, lâ kaa mə̀ sɨ atu dɨ̀rə̀ ǹloŋ mə mə̀ zi ŋû yìi mə̀ nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ gha ghu nu aà. Mə̀ kɨ nzi a laa mə à zî àjàŋ yìi mə mbə yu bɛ annù ya mə à lɛ nnɨŋ a mûm ǹtərɨ̀nə̌bo mə̀ aa, ɨ ghɛɛ ywe'e wa Njwî. 13Ka nyòŋə mânjì mɨ̀ghàà mî tsìnə̀ mya mə ò lɛ nyu'u a mbo mə̀ a mûm àbìintɨɨ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ ya yìi mə a tswe a mum Kristo Yesu aà. 14Ka mbɛ annù nɨ̂ŋkoŋ yì sɨgɨ̀nə̀ ya yìi mə Àzwi Nwî yìi a tswe a mûm nu bì'inə̀ aa, a nɨŋ a mûm ǹtərɨ̀nə̌bo wò aà. 15Ò zi mə bə̀ bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ tswe a mbù'u Asia aa, bɨ mà'àtə̀ mə̂ ghâ tsi'ì bɨ̀tsɨ̀mə̀, Phygelus nɨ Hermogenes bɨ kɨ̀ mə̂ m̀ma'atə. 16Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ Onesiphorus ǹloŋ mə a gha'asə ŋghɨrə ntɨɨ̀ gha ɨ fwɛtə̀ aà. Kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ̌ atu ŋka ndɨrə nloŋ atsaŋ yìi bɨ koo gha ghu aà. 17Lâ nòò yìi mə à lɛ nzì ŋ̀ku'u a ala'a baRoma aa à lɛ nnaŋsə nlɔɔ gha tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹyə ghâ. 18Tâ M̀mà'àmbi â ghɨrə tâ à yi nyə ŋkomɨ̀lɨ̀nə̀ M̀mà'àmbi wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'à. Ò kɨ nnaŋsə nzi mbuu mɨfà'à mìi à lɛ sɨ fà'à a ala'a Ephesus aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\