2 Timoti 2

1Wò, mû ghà, tɨ̀nsə̀ a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ wa yìi bì'inə̀ tswe ghu a mum Kristo Yesu aà. 2Ɨ̀nnù jya tsɨ̀m mə ò lɛ yu'u mə̀ swoŋə̀ a nsi bɨ̀yəfə bî ghà'àtə̀ aa, nɨŋ a mûm ntərɨ̀nə̌bo bə̀ bìi mə ò zi, m̀bii mə mbə bɨ kɨ̂ ŋ̀ka ndɨ'ɨ a mbo bǐ mɔ'ɔ aà. 3Yə mə ò kɨ ntswe nɨ̂ àbwarə a mbii ŋ̀gɨ'ɨ tsi'ì tsǒ ŋùsogyɛ̀ Kristo Yesu yî ǹsɨgɨ̀nə̀. 4Kaa mbə ŋùsogyɛ̀ a wa'ǎ adɨgə ɨfà'à tswê m̀bu ŋka nɨŋə nɨ̂ àbô yi a nɨ ànnu badàŋə̀ dàŋə, ǹloŋ mə à zi mə àtu annù yìi yu tswe ghu aa, à nɨ̂ ŋ̀ka ghɨ̀rə̂ ànnù ya yìi mə ŋù yìi mə à lɔ̀gə yi a afà'à a lɔ̀ɔ̀ aa. 5A kɨ mbə ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ mə kaa mbə bɨ kɨ'ɨ ŋgù'u ŋù nɨ̀khə̀ yarə̀ tɨ ghə̀ mə à màŋsə nɨ̀khə̀ nya nyoŋ a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀ 6A kɨ mbə ŋû ǹlɨgə mɨ̀nsòò wa yìi mə a fà'à nɨ̂tɨ̀ɨ̀ aa mə mbə a jɨ mɨ̀jɨ mìi mə bɨ foo m̀mù'ù a nsoo aà. 7Ka naŋsə ŋwa'atə atu nɨ ɨnnù juà mə mə swoŋə aà. Ǹloŋ mə Mmà'àmbi à ka ghɨ̀rə tâ ò naŋsə nzi ɨnnù tsɨ̀m tâ àtu yo laa ghu. 8Ka ŋwa'atə Yesu Kristo mə à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aà, m̀bə ŋû àtsə David, a ajàŋ yìi mə mə̀ lɛ sɨ swoŋə a mûm ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yà ya aa, 9ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə mə yə ŋgɨ'ɨ ghu bɨ koò ghà nɨ̀ mɨ̀ka'a tsi'ì tso ŋ̀gàŋàfànə̀ aà. Lâ kaa bɨ sɨ̀ nɨghàà nɨ Nwî bâŋnə̀ ŋ̀koo. 10Tsǒ mə a bə laa, mə kwɛrə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m nɨ̂ àtàŋəntɨɨ nloŋ ŋkwi atu bə̀ bìi mə Nwì à tsɔ'ɔ aa mə mbə bo yî ŋ̀kɨ nyweenə, ŋkwɛrə nɨgha'à ni nìi nɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀ aà. 11Nɨ̀ghàà nulà nɨ təə ŋkù'ùnə̀ a mbiì: Mbə bì'inə̀ kwo bi'inə̀ nɨ̀bo, boŋ bì'inə̀ àa yǐ kɨ tswe bɨ̀tɨ̀ɨ̀ bi'inə̀ nɨbò. 12M̀bə bì'inə̀ taŋ ntɨɨ, boŋ bì'inə̀ àa yǐ kɨɨ kɨ bu'utə mbi bì'inə̀ nɨ̀bò. M̀bə bì'inə̀ tuu yi, boŋ àa yǐ kɨɨ tuu yi'inə̀. 13M̀bə bì'inə̀ tsuu ŋkà'â yi'inə̀ bǔ kɨ lə̀ə̀ a ajàŋ mə bì'i nə̀ lɛ mbii yi aa, bəə boŋ àa ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ɨ kɨ lə̀ə ŋkà'â yi- ǹloŋ mə kaa mbə a kɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yi tuu aà. 14Ka ŋwa'atə ɨnnù ma jû a mbo bo, ǹswoŋ a mbo bo a nsî M̀mà'àmbi mə tâ bo ka ŋkhə a annǔ ŋka nswùŋnə nloŋ mɨghàà mə kaa à sɨ nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ yî tsu zi, mbaŋnə nta nɨ̀ bə̂ ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bìi mə bɨ yu'u aà. 15Ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mo a nzǐ nɨ̀ ɨ̀bɨɨnû gho a nsi Nwì tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə a beentə, tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋàfà'à yìi kaa à sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ ndɨ̀rə àtu tswê. Ǹtswa nɨ nɨ̀ghàà nɨ annù nɨ̂ŋkoŋ nya a nɨ mânjì yìi à kù'ùnə aà. 16Ka ŋkhə̀ mɨghàà mɨ ajɨ̀ŋtə̀ mìi mə kaa mɨ sɨ annǔ mbɔ'ɔ Nwì swoŋ aa ǹloŋ mə mbuu mɨghàà ma jya ɨ bàŋnə̀ m̀furə nɨ̂ bə̀ mə bɨ̀ ka ŋkhə Nwî ŋ̀ghɛntə nɨ̂ ghɛ̀ntə̀. 17M̀buu mɨghàà ma jya mɨ bə aa tsi'ì tsǒ àbwɛ̀ yìi mə a kurə njyǎnû aà. Bə̀ bìi mə bɨ kùù mə̂ a nɨ̂ àjàŋə annù ma yû àa Hymenaeus bo Philetus, 18mə bô mà'àtə̀ mə̂ a mânjì ànnù nɨ̂ŋkoŋ wa, ǹta nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ̂ àbìintɨɨ bɔɔ bɨ Kristo bî mɔ'ɔ a jàŋ mə bo bàŋnə̀ ǹtɨgə nswoŋə nàa mə ànnǔ ajàŋ mə bì'inə̀ àa yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aa â tsyà mə̂. 19Lâ àtsənda Nwî yî tɨ̀ɨ̀ ya a təə̀, ǹtswe nɨ̂ àwen yûlà mə, “M̀mà'àmbi à zi bə̀ bìi mə à nɨ bi aà.” ŋ̀kɨ mbə mə, “Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a twoŋ ɨkum M̀mà'àmbi aa tâ à ma'atə a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ̂.” 20A nɨ̂ ǹda yì ŋ̀wè, kaa njoo jìi bɨ nɨŋ njoo ghu aa kaa bɨ sɨ̀ aa tsi'ì nɨ̀ àtɨ̀ɨ̀ gold kə̀ àtɨ̀ɨ̀ silver ghɨrə̀. Bɨ baŋnə ŋkɔɔ jî mɔ'ɔ nɨ̂ àtì ŋ̀kɨ mbɔɔ jî mɔ'ɔ nɨ̀ àbɔ̀ɔ̀. Jǐ mɔ'ɔ bɨ fa'à nɨ ju nɨ̂ àba'atə̀, jǐ mɔ'ɔ kaa bɨ wa'à nɨ ju ba'atə̀. 21M̀bə̂ ŋù tsù a si'i nû yì ɨ laa a nɨ̂ ɨ̀nnù tɨ aba'atə̀ boŋ à ka tɨgə bə ayoo yìi mə mbə bɨ kâ m̀fa'a nɨ yu nɨ̂ àba'atə̀, tâ bɨ̀ yarə nlə̀ə̀ mə mbə̂ m̀bɔ̂ŋ nda wa a fà'à nɨ yu, ǹtaŋtə tâ à tswe a mfà'â ɨ̀fà'à yî sɨgɨ̀nə̀. 22Tâ bu bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ twoŋ ɨkum Mmà'àmbi a nɨ̂ ǹtɨɨ yìi ɨ laa, tâ bǔ bo ka ŋkhə ɨnnù jìi mə njyǎnû bɔɔŋgwa'a ɨ yə̀'ə̀tə̀ aà, ǹtɛ'ɛ atû yuu bə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aà, nɨ̂ àbìintɨɨ, nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ bô m̀bɔɔnə̂. 23Tsùù nɨ̂ ànnû tsu tswe nɨ àjɨ̀ŋtə aswùŋnə̀ tɨ mɨ̀tsyɛ̀ ǹloŋ mə ò zi mə a zì aa nɨ̀ àyɔ̀ŋə̀ aà. 24Kaa mbə ŋgàŋàfà'â M̀mà'àmbi a wa'à ŋû àyɔŋ bə̂. À bàŋnə ntswe aa nɨ̀ ŋ̀ka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a mbo ŋù ǹtsɨ̀m, m̀bə ndɨ̀'ɨ̀nnù yî ǹsɨgɨ̀nə̀, ǹtswa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi, 25ǹtsisə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ lɨ̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ ànnù yi aa nɨ̂ àbɔnə̀. Nòò tsù Nwì à ka yǐ ghɨ̀rə tâ bo bəŋkə waa mbu nzì ǹzi annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 26Maa ajàŋ tâ bo tɨgə ŋkhə ŋkɨ̀rə̀ Devil, yìi mə a tɨ bə aa lɛ à tɛ̀'ɛ̂ ŋ̀ko waa mə tâ bo ka ŋghɨrə annù yìi mə à kɔ̀ŋə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\