2 Timoti 3

1A bɔŋ mə tâ ò zi mə nòò ǹlwì'î m̀bi à ka yǐ kɨ kù'u aa, tâ à bə ŋgù'û m̀bi yìi mə ɨ̀ dɨ̀rə si'i. 2Bə̀ ka yǐ tɨgə kɔ̀ŋə̀ aa bə mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa, ɨ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ŋ̀kabə, ɨ tə̀rə̀ nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀, ɨ ŋee nɨ̂ nû, ɨ bəgɨtə̀ nɨ̂ bə̀, ɨ tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ atu a mbo bɨ̀taà byaa bo bɨ̀maà byaa, kaa wa'à nɨ mɨyà fâ, ka wa'à nɨ̀ ɨnnù jìi mə Nwì à lɔ̀ɔ̀ aa ghɨ̀rə̀; 3kaa wa'à nɨ bə̀ lêntə̀ tsǒ bə̀ a ŋkɔ̀ŋə̂ waa. kaa wa'à biì nɨ̀ màŋsə̂ ɨ̀sa'à bo bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ, nta nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a ɨkum bə̀, mbə ŋgǎŋjɨ̂ m̀bî, ǹtsə'ə, mbaa nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, 4m̀fee nɨ̂ ɨtû bə̂, mbu'unə ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù, m̀fo'o nɨ kɨ̀ntə̀rə̀, ŋ̀kɔŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi njyǎ nû jyaa ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa ntsyà Nwî, 5ŋ̀kɨrə tsǒ bo biì ànnù Nwî la mbàŋnə̀ ǹtuu nɨ̂ àdà'à ya mə a tswe ghu aà. Ka ŋkhə ɨjàŋ bə̂ ma jyâ. 6Ɨ̀jàŋ bə̂ ma jya ji mɔ'ɔ ɨ bàŋkə̀ ŋ̀kuu nɨ a ndùgə bə̀, ntswa nɨ bàŋgyɛ̀ bìi bɨ bɔrə aa nswùŋə̀ ǹyoŋtə nɨ bu a mbɛ̀ɛ bo, tsi'ì bàŋgyɛ̀ bìi mə m̀buu ɨbɨ ɨbəŋ ɨbəŋ ɨ luu a nu bo, bo yə'ə̀tə̀ nɨ ɨbɨ tsi'ǐ ɨbəŋ ɨbəŋ aà. 7Bàŋgyɛ̀ ma bù bɨ yəgə̀ nɨ̀ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bɨ dɨ̀'ɨ a mbo bo aa, la kaa wa'à bàŋnə̀ ǹzi nɨ̂ ànnù Nwî yìi mə à nɨ annù nɨ̂ŋkoŋ aa. 8Tsǒ àjàŋ mə Jannes bo Jambres lɛ ntuu annù Moses aa, àâ àjàŋ yìi mə ɨ̀jàŋ bə̀ ma bû kɨɨ ntuu nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ya, nloŋ mə bo nɨ bə̀ bìi mə àtû ya a bùrə̀ mə̂, àbìintɨɨ̀ yaa a kɨ̂ m̀bə yǐ mbwe'esə̀ aà. 9Lâ kaa bo ka wa'à ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì nɨ̂ ànnù ma yû tâ àgha'a a sa'atə, nloŋ mə àjɨ̀ŋtə̂ yaa ya a ka fɛ̀'ɛ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yə a ajàŋ mə bɨ lɛ ŋkɨ yə a yî bə̂ bû bi baa aà. 10Lâ wò Timoti, ò nàŋsə̀ mə̂ ǹyəgə ɨnnù jya jìi mə̀ kɨ̀ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aa, àkòrə̀ nɨtəə̀ ya, ǹji'ì ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yà, àbìintɨɨ̀ ya, àtàŋəntɨɨ̀ ya, àkɔ̀ŋnə̂ ya, ajaŋ mə mə̀ lɛ sɨ tswa ntɨɨ̀ gha a nɨ nòò ŋ̀gɨ'ɨ aa, 11àjàŋ mə bɨ lɛ sɨ tsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ ya aa, ŋgɨ'ɨ̀ jâ ɨ̀ tsɨ̀m, ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a nu mə a ala'a Antioch aa, a ala'a Iconium, bo bɨ a ala'a Lystra, àjàŋə mə mə̀ lɛ mbii mbuu bɨ̂mânjì bìi mə bɨ lɛ sɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ ya ghu aà; lâ M̀mà'àmbi à lɛ fi'isə gha a nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû tsi'ì tsɨ̀mə̀. 12À nɨ̂ ànnù nɨ̂koŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɔ̀ɔ a ŋka bɔ'ɔ Nwì a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yàà bo bɨ̀ Kristo Yesu aa, bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ka ntsɔ'ɔ akòrə̂ yaa; 13tâ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋmbwe'esə̀, tâ ɨ̀bɨ̂ waa ɨ̀ ka ghɛɛ tsi'ì nɨ̀ m̀bìì tâ bo bwe'esə nɨ̂ bə̀ bî mɔ'ɔ ŋkɨɨ mbwe'esə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa. 14Lâ a nɨ yòo ŋgaa, ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a nɨ̂ ɨ̀nnù jya mə ò lɛ nyəgə ŋkɨ naŋsə mbii aà, ǹzi nɨ̂ bə̂ bìi mə ò lɛ nyəgə a mbo bo aa, 15bo bɨ̀ àjàŋ yìi mə, ǹlɔgɨnə a mûŋkhə, ò lɛ nzi nɨghàà nɨ Nwì nya nìi bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwî yî làà aà, nìi mə nɨ dɨ'ɨtə nɨ̂ gho, tâ ò tsyɛsə a ajàŋ yìi mə mbə ò yweenə̀ ǹtsya a njɨ̌mə̂ àbìintɨɨ a nu Kristo Yesu aà. 16Nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ tsɨ̀m nɨ lo aa a mbo Nwì, a fə'ə nɨ̀ Àzwî yi, bɨ lɔgə̀ ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ghu a mbo bə̀, nsa'a nɨ bə̀ ǹloŋ ɨnnù jìi kaa ɨ sɨ̀ ku'ùnə̀, ǹtsisə nɨ̂ ɨ̀fansənnù, ŋkɨ mmɨrɨsə nɨ̂ bə̀ a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aa, 17mə tâ ŋù yìi mə a fà'a a mbo Nwì aa, tâ à zi ɨnnù maŋsə, ŋkɨ ntswe nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə mbə a kâ ŋghɨrə ɨnnù tsɨ̀m jìi ɨ bɔŋ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\