2 Timoti 4

1Timoti, mə̀ swòŋə a mbo wò ŋ̀kwantə nɨ a nsi mi'i Nwì nɨ Kristo Yesu yìi mə à ka yǐ sa'a bə̂ bɨ̀tɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀ bɨ̀ku bɨ bə̂, nɨ̂ àjàŋ yìi mə à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ fàa mbi bo bɨ̀ ànnù nɨfɔ̂ yi aa, mə 2tâ ò ka nswoŋ ntoo ya ŋka ntswa'atə, a noò yìi mə à kù'ùnə, bo a noò yìi kaa à sɨ̀ ku'unə̀, ŋ̀ka ŋghɨrə tâ bə̀ yə mbii, ŋ̀ghaantə nɨ̂ waa, ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨtə nɨ̂ waa, ǹtsuu lǒ kɨ bɔrɨkə a ntswâ ǹtɨɨ ajàŋ mə o dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ǹtoo yâ. 3Wa nòò a zǐ mə kaa bə̀ ka wa'à bù ŋ̀ka ŋkwɛrə ɨnnù yǐ sɨgɨ̀nə̀ ya mə bì'inə̀ dɨ̀'ɨ̀ aa, lâ ɨ̀tôŋnə̀ jyaa ɨ ka bàŋnə kɨ tsugɨ̀tə tâ bo ka ŋkɔŋə ŋhòtə bɨ̀dɨ̀'ɨ̀ bɨnnù bìi mə baa kɨ swoŋə bə̂ ànnù yìi bo kɔ̀ŋə̀ aà; 4ɨ bàŋnə mmà'àtə a ŋka nyu'utə annù nɨ̂ŋkoŋ ɨ bàŋnə ɨ ghɛɛ kuu a mûm ǹjyàlà'à. 5Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ wò, tswe nɨ̂ àlaa atu a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m, m̀bii nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ, mfa'a nɨ̂ ɨ̀fà'à evangelio wa, ta tâ àtu afà'â yo tâ à luu. 6Ǹloŋ mə a ŋghɛ̀ɛ a nɨ mə̀, nòò à kù'ù mə̂ mə bɨ̀ fa gha mmà'à Nwî ghu, nòò ǹlô ghà fàa atu nsyɛ à zì mə̂. 7Wa mə̀ tò mə̂ fɨkɔ̀rə̀ fî sɨgɨ̀nə̀ fyâ, mə̀ màŋsə̀ mə̂ nɨkhə̀ nyâ, mə̀ lə̀ə̂ àbìintɨɨ yâ. 8Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, wa bɨ tàŋtə̀ mə atsə̀'ətu nɨfɔ̌ bə̂ bìi ànnù yaa a tsinə aa, yìi mə Mmà'àmbî, yu wa yìi mə a tsɔ'ɔtə mɨsa'a a nɨ mâŋjì yìi à tsìnə aa, à ka yǐ tsɔ'ɔ ɨfà'â gha ghu wa Njwî. Kaa wa'ǎ aa tsi'ì ɨ̀ gha mə̀ mə̀ bə̂, à ka yǐ kɨɨ tsɔ'ɔ yî bə̂ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə̀,ŋ̀kɨɨ mbɛ nɨ̂ noò wa yìi à ka yǐ fɛ̀'ɛ zì ghu aà. 9Gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mo ŋwàŋsə nzǐ nyə ghâ 10ǹloŋ mə Demas yìi mə à tɨ̀gə ŋkɔ̀ŋ bə yulà m̀bi aa, à mè'è mə̂ gha ŋghɛ̀ɛ̀ yi a ala'a Thessalonika; Crescens à ghɛ̀ɛ̀ mə a Galatia, Titus a ghɛɛ̀ a ala'a Dalmatia. 11A tɨ̀gə ntswe tsi'ì bì'i Lukas. Ò tɨ zǐ ò lɔgə̀ a Mark bǔ yu zî, ǹloŋ mə à zî àjàŋ mə mbə yu naŋsə̀ m̀fa'a mbo mə̀. 12Wa mə̀ tòo Tychicus a ala'a Ephesus. 13Ò tɨ zǐ, ò lɔgə̀ akutə̀ ya mə mə̀ lɛ mmà'àtə̀ a mbo Carpus a ala'a Troas, bo bɨ̀ ŋ̀ŋwà'ànə̀ jyâ; ǹtsuu ŋŋwà'ànə̀ jya mə bɨ ŋwa'anə nɨ̂ ŋgùù aa lǒ lì'ìnə̀. 14Alexander ŋù ǹtwî àlàà wa à kɨ̀ nàŋsə nləənsə ghâ, wâ M̀mà'àmbi à ka yǐ tu yi nɨ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnû mi. 15Kɨ ŋka ntsyɛ̀sə̀ bu yu, ǹloŋ mə a burə nto ntoò yi'inə̀ yu tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀. 16Àjàŋ yìi mə mə̀ kɨ̀ kɔ̀'ɔ a ŋgɔ̀'ɔ̀ kɔrə̀ ŋ̀ghaa ghu a ŋgaa yî ǹtsyàmbìì aa, kaa ŋù tsù à kɨ̀ wa'à gha dɨ̀ɨ̀ntə̀; bə̀ bɨ̀tsɨ̀m kɨ̀ mè'e a ghâ. Tâ Nwì à tsuu ma yaa annù tsô ànnù yî bɨ̂ yaa yǐ mɔ'ɔ ɨ lɔ̀gə̀. 17Lâ M̀mà'àmbî à kɨ̀ təə bì'iyu, m̀fa mɨda'a a mbo mə̀ mə mə̀ naŋsə nswoŋ ntoo ya ghu ɨ̀ luu, mə mbə bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨtsɨ̀m bɨ̀ yu'ù. Maa ajàŋ à kɨ̀ fì'ìsə a gha a ntsǔ nnààŋgwyɛ̀. 18M̀mà'àmbi àa fi'isə gha a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀bɨ̂ tsɨ̀m, ɨ yweensə gha mə tâ mə̀ kuu a mûm ànnù nɨfɔ̂ yi yi aburə. Tâ nɨ̀ghà'à nì wè tswe ghu mbo, ǹlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen. 19Tsà'àtə̀ Prisca bo Aquila, bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ Onesiphorus. 20Erastus à kɨ̀ bu ntswe yi fu a ala'a Korinto; mə̀ lɛ mmà'àtə Trophimus a Miletus nɨ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀. 21Naŋsə ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mo nzǐ mbɔŋ tâ nòò m̀fə'ə à ku'u. Wa Eubulus a tsà'àtə̀ nòô. Pudens nɨ Linus, nɨ Claudia bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bɨtsɨ̀m kɨɨ ntsa'atə nòô. 22Tâ M̀mà'àmbi a tswe bo bɨ̀ àzwî yo, tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ̀ tswe bu yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\