Ɨ̀fà'à 1

1Taà Theophilus, a nɨ àŋwà'ànə̀ yî ǹtsyà m̀bìì ya mə mə̀ kɨ̀ lɛ ŋwà'ànə̀ a mbo wò aa, mə̀ lɛ nswoŋə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ŋ̀kɨ ndɨ'ɨ, ǹlɔgɨnə a noò yìi mə à lɛ mbè'ènə̀ àfà'â yi ghu aa, 2ŋ̀kɔ'ɔ ywe'e a noò yìi mə Nwì à lɛ lɔ̀gə̀ yi ŋ̀kɔ'ɔ ghɛɛ nɨ ghu a aburə aà. M̀bɔŋ tâ Yesu tâ à kɔ'ɔ ŋghɛɛ a aburə, à lɛ ndɨ'ɨtə ŋgǎŋtoò ji jya mə à lɛ ntsɔ'ɔ aa nɨ̂ Azwì Nwî. 3Nòò wa mə bɨ lɛ ndɨ̌ ŋgɨ'ɨ ghu nu, a kwo mbù nyweenə nɨ nɨ̀wo aa, à lɛ mbù ǹtswe fàa atu nsyɛ njwi mɨ̀ghum mi nɨkwà, ǹdɨ'ɨ ɨbɨ̀ɨ nû yì a mbo bo ŋgaa jî ghà'àtə̀ nɨ mânjì yìi mə kaa m̀bə bɨ wa'à manə mə yu lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀. Bo lɛ nyə yi a nɨ̂ ŋgàà jî ghà'àtə̀ ma jû aa, a swoŋə̂ nɨ̂ ɨ̀nnù a mbo bo nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî. 4Ma mùu noò yìi mə bo bo lɛ ntswe aa, a swoŋ a mbo bo ŋ̀kwɛntə mə, “Tâ nɨ̀ tsuu Yeresalem lo m̀mà'àtə̀ bə̂. Nɨ̀ tswe ghu ŋka nyu'utə nɨ̂ àyoo ya yìi mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bu mə Taà à lɛ ŋkà'à mə yu ka fa a mbo bu aà. 5Jɔn à lɛ sɨ murə nɨ̂ bə̂ aa a mûm ŋ̀kì, lâ a njɨ̌m njwi jì tsu, Nwì à ka bàŋnə murə ghu aa bə a mûm Àzwì Nwî. 6Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoò ji jya le mbòòntə̀ ǹtswe a adɨgə yî fùùrə̀. Bo bo tswè mə̂ aa, bo betə ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî à ka yǐ bə aa ma mùu noò m̀bɔŋ tâ ò bu mbensə annù nɨfɔ̀ baIsrael a mbo bo ta tâ bo ka nsa'a nɨ̂ m̀bi yù aa ɛ?” 7Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Kaa à sɨ adɨgə yuu bə̂ a nzi noò kə̌ njwi yìi mə a lə̀ə bə Taà ghà nɨ̂ àdà'ǎ yi aà.” 8Lâ nɨ̀ ka kwɛrə mɨda'a a noo yìi mə Àzwì Nwî a sɨgə ŋkuu a nu bù aà. Tâ nɨ̀ tɨgə bə bɨ̂yəfə ba a Yeresalem, nɨ a abù'ù Yudea tsɨ̀m bo bɨ a Samaria, nlo ghu ŋ̀ghɛɛ a mbî ǹtsɨ̀mə̀.” 9Yesu à swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ, Nwì a ghɨrə̂ a tɨgə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ghɛɛ nii a aburə, ŋ̀gǎŋntoò ji jya təə ntɨgə nlii, m̀bà'à ɨ tɨgə̀ nlogə yi a ghɛ̀ɛ̀ mbwɛ a mi'i bo. 10Bo tɨgə̀ ǹtəə wa adɨgə ǹtɨgə nlii nɨ aburə, a ajaŋ yìi mə a kɔ'ɔ ghɛɛ aà. Bo kà mə̂ aa nlii aa, bə̀ bî mɔ'ɔ bi baa bɨ zî ǹtəə a mbɛ̀ɛ̀ bo ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù, 11m̀bètə waa mə “Bə̀ bɨ Galilea, nɨ̀ təə faà ǹlii nɨ̂ àburə aa a ya aa ɛ? Yesu ma ghû mə bɨ lɔgə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a aburə aa, a ka yi bu bɨ̀ɨ̀ tsi'ì ma mùu ajàŋ mə nɨ̀ nyə a kɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀ a aburə aà. 12Bo lɛ ntɨgə nlo wa nta'a Olives m̀bu mbɨ̀ɨ̀ fu a Yeresalem, a nlo ghu ŋghɛɛ nywe'e a Yeresalem a bə tsǒ kilo metre yî m̀fùùrə̀. 13Bo bɨ̀ɨ̀ mə̂ ŋ̀kuu a Yeresalem, ŋ̀kɔ'ɔ ghɛɛ wa nja'à ǹdâ nɨ̀kàŋ a ǹdəŋ wa adɨgə yìi mə bo lɛ sɨ tswe ghu aà. Bo ma bu lɛ mbə aa Peta nɨ Jɔn nɨ Jɛms nɨ Andrea, Philip nɨ Thomas, Bartolomeo nɨ Mateo, Jɛms mu Alfeus nɨ Simon yìi mə bɨ lɛ sɨ kɨɨ ntwoŋə nɨ Zealot aa, nɨ Judas mu Jɛms. 14Bo ma bu bɨ tsɨ̀m bo lɛ mbòònsə̀ waa mbii bɨtsɨ̀m mə bo ka kɨ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî kaa wa'à Kaà, bo bo nɨ baŋgyɛ̀ bya mə bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ njɨ̀m Yesu aa, a bɔ̀'ɔ Mary, ǹdè bɨ̀ Yesu, nɨ bɔɔ bɨ ma bɨ Yesu bî m̀bàŋnə̀. 15Ma mùu noò ŋ̀gǎŋbii Kristo tsǒ ŋ̀khɨ̀ nɨ mɨ̀ghum mimbaa, bo lɛ ŋghotə waa ntswe a adɨgə yî fùùrə̀, bo ghòtə̀ mə̂ waa ntswe aa, Peta a təə̀ a ǹdəŋ ǹswoŋ mə, 16“Bɔɔ bɨ maà, ànnù yìi mə àŋwà'ànə̀nwî a swoŋə aa, a lɛ ntswe nɨ̂ m̀fɛ̀'ɛ mbòòntə̂ tsi'ì a ajaŋ yìi mə Àzwì Nwî a lɛ nswoŋ, m̀bɔŋ tâ à fɛ'ɛ, a mbo David mə tâ à swoŋ ǹloŋ Judas Iskariot yìi mə à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹdɨ'ɨ Yesu a mbo bə̀ bya mə bɨ lɛ ntswa yi aà. 17Judas yu mbɔŋ à lɛ mbə ŋù yì mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀, ǹloŋ mə bɨ lɛ ntsɔ'ɔ yi mə tâ bi'inə nɨ̀ bo ka mfa'a aà. 18(Judas à lɛ nlɔ̀gə ŋkabə ya yìi mə à lɛ ŋkwɛrə nloŋə annù yî bɨ yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ǹyuu adɨgə nsyɛ ghu. À lɛ wò nɨ mɨ̀tumfu'u ma mùu adɨgə, àtò'ô yi a bwinə̀ a tɨ̂tɨ̀ɨ̀, mɨ̀tô mi mɨ̂tsɨ̀m mɨ zwu mfɛ̀'ɛ̀kə̀. 19Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe a Yeresalem aà bɨ lɛ nyu'u annù ma yû, ǹtɨ̀gə mfa ɨkum adɨgə ma ya nɨ nɨ̀ghàà nɨ alà'à nyaa nɨ Akeldama, ma la bə mə, Àdɨ̀gənsyɛ̌ Àlə̀ə). 20A fɛ'ɛ̀ ma mùu ajaŋ aa nloŋ mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ a mum àŋwà'ànə̀ bɨ̂ Psalms mə, ‘Tâ ǹdùgə̂ yì tâ ɨ̀ təə ŋɛ'ɛ, tâ ŋù tsù tâ tsuu ghu yǐ lǒ kɨ tswe bə̂,’ Bɨ kɨ̂ m̀bu ŋŋwà'ànə̀ ghu mə, ‘Là'à mə tâ ŋù dàŋə̀ tâ à lɔgə adɨgə afà'â yi.’ 21Ma mùu ajàŋ, a ku'unə mə tâ bì'inə̀ tsɔ'ɔ ŋù yì mɔ'ɔ yìi mə à kɨ̀ tswe bi'inə̀ nɨ̀ bò a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m mə M̀mà'àmbi Yesu à kɨ̀ sɨ fɛ̀'ɛ̀ ŋ̀karə ŋghɛɛ mbù mbɨɨ nɨ̂ àtɨtɨ̀ɨ bì'inə̀ faa atu nsyɛ aa, 22ǹlɔgɨnə nɨ nòò wa mə Jɔn à lɛ sɨ murə nɨ̂ bə̂ a ŋkì aa, ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ noò wa yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ Yesu ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a aburə aà. Ŋù ma ghû à ka kɨɨ bə àyəfə, tsǒ bì'inə̀, kɨ swoŋ nɨ a mbo bə̀ ajàŋ yìi mə Yesu à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aà.” 23Bo lɛ ndɨ̀'ɨ̀ bə̂ bi baa, Joseph yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Barsabas, ɨ̀kǔm yi yî mɔ'ɔ ɨ kɨ̂ m̀bə Justus aa, bo Matias. 24Bo lɛ ntɨgə tsa'atə Nwî nswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, wò yìi mə ò zi mɨ̂ntɨɨ mə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m aa, tɨgə mfɨ̀gɨ̀tə̀ ŋû yìi mə ò tsɔ̀'ɔ aa, fàa tɨtɨ̀ɨ bə̀ bua bi baa 25mə tâ à lɔgə adɨgə afà'a ŋgǎŋntoo Kristo, yìi mə Judas à lɛ mmà'àtə̀ a ŋghɛɛ a adɨgə yìi mə yu kɔŋə aa.” 26Bo tsà'àtə̀ mə̂ Nwɨ̀ laa, ntɨgə mma'a ɨbìrə̀ a ntsɔ'ɔ ŋù yìi mə à nɨ ghu aa, wa a atɨtɨ̀ɨ bə̀ bya bi baà. Ŋù yìi mə bɨ lɛ ntsɔ'ɔ aa à lɛ mbə Matias. Bɨ tɨgə lɔgə yi nɨŋ mə tâ à tɨgə bə ŋù yî mɔ'ɔ wa a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋntoo jya nɨ̀ghûm ǹtsò baà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\