Ɨ̀fà'à 10

1Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a ala'a Kaisaria ɨ̀kǔm yi ɨ bə Cornelius, m̀bə atu ndâmânjɔ̀ŋ bɨ̀sogyɛ̀ (tsǒ 100) bìi mə bɨ lɛ nlo ala'a Italia aà. 2À lɛ sɨ gha'asə nɨ̂ Nwî ŋ̀kɨɨ mbɔ'ɔ nìi bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì, ŋ̀kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m; m̀fa nɨ̂ ǹjoo jì ghà'àtə ŋ̀kwɛtə nɨ̂ baYuda bìi mə bə lɛ mbə ŋgàŋâfumə aà. 3À lɛɛ̀ m̀bə nɨ bɨ̀nòò bi tarə a njwi yì mɔ'ɔ, ǹjə̀ə̀ təətəə ɨ lɛ̂ yi a yə̂ angel Nwì a zî ǹtwoŋtə yi mə, “Cornelius!” 4A tɛ'ɛ mi'ì mi a nu angel wa, mbɔ'ɔ, ǹswoŋ mə, “Taà, à nɨ̂ à kə̀?” Angel wa a kwi'i mə, “Wa Nwì à bèèntə̀ mə tsà'àtə̀ yo yâ bo bɨ̀ ǹjoo jìi mə o fa nɨ a mbo ŋ̀gàŋǎmfumə aà, ǹtɨgə ŋwa'atə a gho nlɔɔ nɨ̂ m̀fâ àkwi'ì. 5Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, too bə̂ a ala'a Joppa a nu ŋù yì mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀kǔm yi nɨ Simon Peta aà. 6À nɨ̂ ŋ̀gɨ̀ɨ̀ a nda Simon, ŋù nùgə ŋ̀gùù yìi mə ndùgə̂ yì ɨ̀ tswe a aghəŋə mɨyaa aà.” 7Angel wa mə à lɛ ŋghàà gho mbo aa à lò mə̂, Cornelius a twoŋ ŋ̀gǎŋafà'â ji ji baa bo ŋù sogyɛ̀ yìi mə à lɛ sɨ bɛ nii aa, ŋ̀kɨ mbə ŋû yìi à lɛ sɨ bɔ'ɔ Nwî yii ŋgaa, 8ǹswoŋ ɨnnù tsɨ̀m a mbo bo, ǹtɨgə ntoo wa a Joppa. 9Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ aa, bo ghɛɛ̀, ŋ̀ghɛɛ ŋka nywe'e a Joppa, Peta a ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atunda a noò nsi'i noò a ntsà'àtə Nwì. 10À kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋghɛɛ ŋka ntsa'atə Nwî aa, ǹji ka nyaŋə nii, a ka nlɔɔ ayoo a njɨ̂. Lâ nòò yìi mə bɨ kà mə̂ aa laa mɨjɨ mya aa, ǹjə̀ə̀ təətəə ɨ kâ ǹlɛ nii. 11A yə̂ àbùrə̀ a ŋa'anə̀, a yə̂ àyoo yìi mə a lɛ sɨ kɨrə tsi'ì tsǒ àbà'a atsə̀'ə̀, bɨ ntswa mɨbuù mi mi nɨkwà aa, a sɨgə̀ nɨ atu nsyɛ ghu nsî. 12M̀buu naà ŋ̀gɛ̀ɛ tsɨ̀m bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ ŋàŋnə̀ a nsyɛ aa, nɨ bɨ̀sɨŋ bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ darə nɨkàŋ aa, ɨ lɛ ntswe wa nɨ àbà'a atsə̀'ə. 13Ǹjì ŋù yî mɔ'ɔ ɨ ghaà ǹswoŋ mə, “Peta, bɨ̀ɨ̀nə nzwitə ŋkurə̀.” 14Peta a swoŋ mə, “Ŋ̀ŋyâ gha Mmà'àmbî! Kaa mə̀ lɛɛ̀ wa'à ayoo adàŋə̀ yî tsu kə̀ ǹjoo jì fwɛ̀ ma jû jî tsu mɨ sɨ̀ laa aa kurə̀.” 15Ǹjì ya ɨ ku'ùsə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Kaa a sɨ̀ bɔ̂ŋ mə tâ ò ka ntwoŋ njoo jìi mə Nwì à nàŋsə ŋghɨ̀rə̀ ɨ laa aa nɨ̂ ǹjoo jì fwɛ̀ bə̂.” 16Àjàŋ annù ma yû a lɛ ŋkwatə ŋghɨrə ŋgaa ji tarə, bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə abà'a atsə̀'ə̀ ya ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ yu a aburə nɨ̂ ŋ̀koŋə̀. 17Peta à kà mə̂ aa ŋkwa'atə nɨ̂ àtu yi nloŋ nji'ì ǹjə̀ə̀ ma yû aa, boŋ bə̀ bya mə Cornelius à lɛ ntoo aa, bɨ̂ lɔ̀ɔ̀ mə ndâ Simon ya ǹzì ǹtɨgə ntəə a ntsǔ ŋkyâ. 18Ǹtwoŋ nɨ̂ tɨ̀ɨ̀, m̀betə mə, “Ngɨ̀ɨ̀ yî tsù à tswe fàa ndùgə̀ yìi mə ɨ̀kǔm yi à nɨ Simon Peta aa ɛ?” 19À lɛ mbə ma mùu noò aa, Peta a burə̀ kɨ kwà'atə atû yi nloŋ nji'ì ǹjə̀ə̀ təətəə yâ. Àzwì Nwî a swoŋ ghu mbo mə, “Yə̂, bə̀ bi tarə bɨ təə a ntsǔbù'ù ǹlɔɔ nɨ̂ ghô. 20Bɨɨnə la, ǹtsuu noò ɨ ghɛ̀nsə̀, ǹyoŋə waa tâ bǔ bo ghɛɛ, ǹloŋ mə a waà a tòo mə̂.” 21Peta a bɨɨ̀nə̀ m̀fɛ'ɛ ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kwɛtə bə̂ bya nswoŋ a mbo mə, “À nɨ mə̀ ŋù wa mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aà. Nɨ̀ zì aa a ya ɛ?” 22Bɨ kwi'i ghu mbo mə, “A too tamânjɔ̀ŋ bɨ̀sogyɛ̀ wa yìi ɨ̀kǔm yi ɨ nɨ Cornelius aa ntoo yi'i a mbo wò. Tamânjɔ̀ŋ ma ghû a nɨ ŋù yìi mə ɨnnû ji ɨ tsinə a kɨɨ̀ mbɔ'ɔ nɨ̂ Nwî. BaYuda bɨtsɨ̀m kɨɨ̀ m̀beentə nii tsi'ì a annùnɨ̂koŋə̀. Angel Nwì yìi à laa màŋsə̀ aa à swoŋ ghu mbo mə tâ à twoŋə gho tâ ò zi a nda yu, tâ à yu'u ànnù yìi mə ò tswe nɨ̂ ǹswòŋə̀ aà.” 23Peta a lɔgə̀ bə̀ bya bo bo kuu a nda yu ntɨgə nlɛ ghu. Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, a taŋtə̀ nû yì bo bo tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ. Bɔɔ bɨ Kristo bî mɔ'ɔ a Joppa bɨ lɛ nyòŋə̀ waa bo bo ghɛɛ̀. 24Bɨ lɔgə̀ ǹjwi yì m̀fùùrə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋkù'ù a Kaiseria, a adɨgə yìi mə Cornelius bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì nɨ ɨ̀kà'â ji jìi mə à lɛ twoŋ aa, bɨ lɛ ntswe ghu nyu'utə aà. 25Àjàŋ yìi mə Peta à lɛ nzi ghə mə yu kuu aa, Cornelius a fɛ̀'ɛ̀ mboo yi, ŋ̀wo ghu mɨkòrə̀ a kùu kuu mmii yi. 26Lâ Peta a ŋɛɛ̀ yi mbɨɨnsə swoŋ ghu mbo mə, “Təə a ndəŋə, mə̀mbɔŋ mə̀ laa ŋkɨ mbə tsi'ì ŋùmɨ̀sɔ̀ŋə̀.” 27Peta a lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə ŋghaa a mbo Cornelius a ajàŋ yìi mə bo yu tɨgə̀ ŋ̀kuu ŋghɛɛ wa a nda, nyə mə bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ ŋghotə ghu. 28À kùù mə aa, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ zî sɨgɨ̀nə̀ mə, ǹyoŋə nɨ̂ ànnù Nwî baYuda, kaa mbə ŋù BaYuda a wa'à bɨ̂tɨ̀zî Nwì ka ŋghantə kə̀ ka mboonsə ntswe a adɨgə yî fùùrə̀ bo bo. Lâ Nwìŋgɔ̀ŋ à dɨ̀'ɨ̀ mə a mbo mə̀ mə tâ mə̀ tsùu ŋù tsù ɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ ŋù àdàŋə̀ àdàŋə̀, kə̀ nɨ ŋù yìi à sɨ̀ laa aa bə̂. 29À nɨ̂ ǹji'i ànnù yìi mə ò ghɨrə ntoo mə bɨ̀ twòŋə gha mə̀ wâŋsə̀ ǹzi kaa wa'à dɨ̀ŋkə̀ bə aà. Mə tɨgə nlɔɔ aà m̀bètə wò mə ò tɛ'ɛ ntwoŋ gha aa a ya ɛ?” 30Cornelius a swoŋ ghu mbo mə, “Tsɨ̀tɔ̀ŋ à nɨ njwi ji tarə a nɨ̂ àjàŋ noò yula mə mə̀ lɛ sɨ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî a mûm ǹda mə̀, nɨ bɨ̀nòò bi tarə a si'inə. Mə̀ wì'ìkə̀ mə̂ ghəə kɨ yə, ŋù a təə a nsi mə̀ ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî ŋwèènə̀ 31ǹswoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Cornelius! Nwìŋgɔ̀ŋ à yù'ù mə atsà'àtə̀ yô, ŋ̀kɨɨ nyə nɨ̂ àfà'â gho ajàŋə mə mə o fa nɨ̂ ǹjoo ŋkwɛtə bə̀ bìi mə bɨ lɔ̀ɔ njoo aà. 32Too ŋû tâ à ghɛɛ a Joppa ǹlɔɔ Simon yìi bɨ twoŋə nɨ Peta aà Simon Peta ma ghû à nɨ̂ ŋ̀gɨ̀ɨ̀ ǹtswe a nda Simon yìi mə a nwugə ŋgùù, ǹdâ yì ɨ tswê a aghəŋə ŋkì aà.’ 33À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ lɛ mburə ntoo bə̂ ǹswoŋ mə tâ ònzi aà, ò yu'u ŋkɨ waŋsə nzi nɨ̂ àbɔ̀ŋentɨɨ̀. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'inə̀ tswe faà bɨ tsɨ̀m aa a nsi mi'i Nwì ǹyu'utə nɨ a nyu'u ànnǔ tsɨ̀m yìi mə Mmà'àmbi à fɨ̀gə̀tə̀ a mbo wò mə ta ò swoŋ aà.” 34Peta a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghaa nswoŋə nɨ mə, “Mə̀ zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lèntə̀ bə̂ bɨ tsɨ̀m aa tsi'ì ŋ̀gɨgɨ̀ŋə. 35A nɨ̂ ɨ̀toò tsɨ̀m a kwɛrə nɨ̂ ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a bɔ'ɔ nii ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ànnù yìi a tsinə aà. 36Nɨ̀ zî ǹtoo yìi mə à lɛ ntoo a mbo baIsrael aà, ǹsɛɛnsə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgɨ̀nə̀ ya yìi mə ɨ fa mbɔɔnə aa, ntsya a njɨ̌m Yesu Kristo yìi mə à nɨ̂ M̀ma'àmbî m̀bî ǹtsɨ̀m aà. 37Nɨ̀ zî ànnù yî wè yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a mbù'u Yudea ntsɨ̀m aà, ǹlɔgɨnə a Galilea wâ nòò mə Jɔn à lɛ sɨ sɛ̀ɛ̀nsə̀ nɨ̂ ǹtoo ya nswoŋ nɨ mə tâ bə̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ŋkwɛrə ŋkì aà. 38Nɨ̀ zî ànnù ǹloŋə Yesu muNaasareth, a ajàŋ yìi mə Nwì à lɛ yɔ'ɔ yi nɨ̂ Azwì yî Làà ŋ̀kɨ m̀fa mɨ̀da'a ghu mbo aà. À lɛ sɨ tɨgə ŋghɛɛ a ɨdɨgə tsɨ̀m ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ ŋ̀kɨɨ ŋghurə nɨ̂ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ a nu bə̀ bìi mə Devil a lɛ kwerə waa aa, ǹloŋ mə Nwì à lɛ ntswe bo yu aà. 39Bi'inə̀ nɨ bàyəfə nɨ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a ala'a baYuda bo bɨ̀ a Yerusalem aà. Bɨ lɛ ntɨgə nzwitə yi, ŋ̀kweentə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀. 40Lâ Nwìŋgɔ̀ŋ a bû mbɨɨnsə yi a nɨ nɨ̀wo a njɨ̌m njwi ji tarə ŋ̀ghɨrə kaa bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m kaa wa'à yi yə, 41a kɨ̂ ǹyə tsi'ì bɨ̀yəfə bìi mə Nwì à lɛɛ̀ m̀foo ntsɔ'ɔ waa aa, m̀bə bi'inə̀ bìi mə bì'inə̀ lɛ sɨ jɨ ŋkɨɨ nno bi'inə̀ bɨ̀ yù wa a noò mə à lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀wo aà. 42À lɛ mfa ndɨ'ɨ a mbo bi'inə̀ mə tâ bi'inə̀ tɨgə nsɛɛnsə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨ̀gɨ̀nə̀ ya a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, ŋ̀kɨɨɨ mbii nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mə à nɨ yu yìi mə Nwì à tsɔ̀'ɔ mə tâ yù sa'a mɨsa'a mə bə̂ bɨ̀tɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀ bɨ̀ku bɨ bə̂. 43Ŋ̀gǎŋtoo Nwî ɨ tsɨ̀m ɨ lɛ sɨ ghàa ɨnnù ǹloŋ ŋgaà yì, ǹswoŋə nɨ mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à nɨ̌n ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, Nwì à ka lì'ìnə ɨbɨ̂ yi, a njɨ̌m ɨkûm yi.” 44Tsi'ì wa a nòò mə Peta à lɛ mburə kɨ ghàà aa, Àzwì Nwî a sɨgə a nu bɨ̀ bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntəə maa adɨgə nyu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə à lɛ sɨ sɨ swoŋə aà. 45À lɛ mbə annù yî yɛyɛrə a mbo baYuda bìi mə bɨ lɛ nnɨŋ ntɨɨ̀ waa a nu Yesu, ǹlo a ala'a Joppa ǹyoŋə Peta aa, a nyə mə Nwì à lɛ ŋkɨ nswi'i mɨtəŋnə mi mìi mə à nɨ Azwì yî làà aa, a nu bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 46Ǹloŋ mə bo lɛ nyu'u bo tɨgə̀ ŋ̀ghaa nɨ mɨ̀ghàà mî fii aa, ŋkɨɨ ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. Peta a ghaà nɨ̂tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə: 47“Bə̀ bulà bo kwɛrə aa Àzwì Nwî, tsi'i wa ajàŋ mə bì'inə lɛ ŋkɨ ŋkwɛrə aà. Ŋù tsù à tswe ghu mə mbə tsu'unə̀ waa mə tâ bo tsuu ŋkǐ kwɛrə aa ɛ?” 48Maa ajàŋ a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə tâ bo kwɛrə ŋkì nɨ̂ ɨ̀kûm Yesu Kristo. À màŋsə̀ mə aa bɨ tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə tâ à bu ntswe bo bo mɨtugə mɨjwi mi mɔ'ɔ mbɔŋ mà'àtə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\