Ɨ̀fà'à 11

1Ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya a bɔ'ɔ bɨ̀lɨ̂m byaa a mbù'ù Yudea aa bɨ lɛ nyu'u mə bɨ̀tɨ̀zinwî bɨ kɨ̀ mə̂ m̀bii nɨghàà nɨ Nwî. 2Peta à bù mə̂ ŋkɔ'ɔ ghɛɛ fu a Yerusalem, bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ nɨ mə tâ bɨ̀ ka ŋŋetə nɨ̂ bɨ̀tɨ̀zi Nwî aa, bɨ lɛ ntɨgə ntswa yi nɨ̂ ɨ̀sa'a, ŋ̀ghaantə 3nswoŋə nɨ mə, “A gho aà a kɨ̀ ghɨ̀rə̂ àkə̀ ò ghɛɛ̀ a nda bɨ̀tɨ̀zi Nwî bìi mə bɨ̂ sɨ̀ waa ŋêtə̀ ɛ? Ò ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu, m̀bii njɨ mɨjɨ bu bo!” 4Lâ Peta a lɔgɨ̀nə̀ ǹtɔ'ɔtə ɨnnù tsɨ̀m a mbo bo tsi'ì àjàŋ yìi mə ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà: 5“Mə̀ kɨ̀ sɨ tsà'àtə̀ Nwî a njɔ̀'ɔ̀ ala'a Joppa, mə̀ kà mə̂ aa ntsa'atə aa, ǹjə̀ə̀ təətəə ɨ lɛ̂ gha, mə̀ yə̂ àyoò tsu a lô a aburə ŋka nsɨgə, m̀bə tso àbà'a atsə̀'ə̀ yìi mə a burə ŋgha'atə aa, bɨ tswa nɨ mɨ̀buù mi mi nɨkwà, a sɨgə nzì ntəə a mbɛ̀ɛ mə̀. 6Mə̀ ləŋtə̀ ǹyə mbuu naà tsɨ̀m ghu, naà jî mà'àtə̀, nàa ŋgɛ̀ɛ̀ jìi mə nɨ naà mɨtsə'ə aa, bo bɨ̀ joo jìi mə ɨ ŋàŋnə̀ a nsyɛ aa, bo bɨ̀ bɨ̀sɨŋ bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ dàrə̀ nɨkàŋ aà. 7Mə̀ yə̀ mə̂ aa, nyu'u njì ŋù ɨ ghaà ǹswoŋ a mbo mə̀ mə, “Peta, bɨ̀ɨ̀nə nzwitə nkurə̀!” 8Lâ mə̀ swoŋ mə, “Ŋ̀nyâ ghâ, mə̀ tùu ghâ, Taà. Ǹloŋ mə kaa mə̀ lɛɛ̀ wa'ǎ ayoo adàŋə̀ àdàŋə̀ yî tsu kə̌ njoo jì fwɛ̀ ma jû jî tsu jɨ̂. 9Lâ ǹjì ya ɨ bû ŋ̀ghaa, a aburə, ŋgaa jìi ɨ ywe'e ji baa aa, nswoŋ mə, “Kaa a sɨ̀ bɔ̂ŋ mə tâ ò ka ntwoŋ njoo jìi mə Nwì à nàŋsə, ŋ̀ghɨ̀rə̀ ɨ laa aa nɨ̂ ǹjoo jì fwɛ̀.” 10Àjàŋ annù ma yû a lɛ ŋkwatə ŋghɨrə ŋgaa ji tarə, bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə njoo jya tsɨ̀m m̀bu ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ju fu a aburə. 11Mə̀ ghə̀ə kɨ yə tsi'ì maa noò, m̀bâŋnə̀ jî mɔ'ɔ ji tarə ɨ zî ŋ̀kuu wa a nda yìi mə bì'ì lɛ ntswe ghu aà, ǹlo aa a ala'a Kaisaria, a ajàŋ mə bɨ too waa a nu mə̀. 12Bo zì mə̂, Àzwì Nwî a swoŋ a mbo mə̀ mə tâ mə̀ lo ŋghɛ̀ɛ̀, ǹtsuu lǒ kɨ jɨ̀ŋkə̀ bə̂. Bɨ̀lɨ̂m ba buà bi nto'o mə bɨ lo a Kaisaria aa, bɨ lɛ nyòŋə̀ gha bì'ibo ghɛɛ̀ ŋ̀kuu wa nda ŋù wâ. 13Bì'ì ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀kuu ghu nda, a swoŋ ajàŋ yìi mə yu lɛ nyə angel wa a zî ǹtəə a nda yu, ǹswoŋ mə, ‘Too bə̂ a Joppa tâ bo ghɛɛ ntwoŋ Simon Peta mə tâ à zi; 14à bə zì boŋ à ka swoŋ ntoo yìi mə wò nɨ̂ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ ǹdâ yò, bù bɨ tsɨ̀m ka tsyà ghu ɨ yweenə aà.’ 15À swòŋ mə̂ laà, mə̀ lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghaa a mbo bo, mə̀ kà mə aa ghaa, Àzwì Nwî a sɨgə ŋkuu a nu bo, tsi'ì wa ajàŋ yìi mə a lɛ ŋkɨ nsɨgə ŋkuu a nu bì'inə̀ a mbìì aà. 16Ma mùù àjàŋ, mə̀ tɨgə̀ ŋ̀wa'atə a ajàŋ yìi mə Mmà'àmbî Yesu à lɛ nswoŋ aa, mə, “Bə̀ lɛ sɨ kwɛrə aà ŋ̀kì a mbo Jɔn, lâ nɨ̀ ka yǐ bàŋnə tɨgə kwɛrə aa bə̂ Àzwì Nwî.” 17A naŋsə nlaa tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə à nɨ aa tsi'ì mɨ̀təŋnə̀ mya mìi mə Nwì à lɛ mfa a mbo bì'inə a noò yìi mə bì'inə̀ lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ a nu Mmà'àmbî Yesu Kristo aa mə Nwì à kɨ̀ kɨ ntəŋə bɨ̂tɨ̀zî Nwì bû ghu. M̀bə a bə aa mùu ajàŋ, mə̀ tɨgə̀ m̀bu mbə wò yî dàŋə̀ mə mbə mə̀ tsyâ ŋ̀kɨɨ annù yìi mə Nwì à kɨ̀ ghɨ̀rə a nu bo aa, mə tâ à tsuu lǒ ghɨ̀rə̀ aa ɛ? 18Àjàŋ yìi mə bɨ lɛ nyu'u Peta a swoŋ lâlà aa, bo lɛ ntɨgə ŋkɛntə waa, kaa wa'à ɨsa'a ghu nu bù nlɔɔ. Ǹlɔgɨnə ntɨgə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî, ǹswoŋə nɨ mə, “Nwì à kɨ̀ mə̂ m̀bii mfa abwarə a mbo bɨ̀tɨ̀zi Nwî mə tâ bo bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀.” 19Bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ nsɛ̀ɛ̀nə̀ ǹloŋ mə bɨ lɛ ntɨgə ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̀ yaa wa noò mə bɨ lɛ nzwitə Stephen aa, bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀kə̀ ŋghɛɛŋkə a ɨdɨgə ɨdɨgə. Bi mɔ'ɔ bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ŋkə̀ a Fonikia, bo bɨ̀ a Cyprus, bi mɔ'ɔ bɨ kɨ̂ ŋ̀ghɛɛŋkə a Antiokia. A ajàŋ yìi mə bɨ lɛ ntɨgə nsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ laà aa, bɨ lɛ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî nɨ̂ ɨ̀too mà jû, lâ ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoo ma yû tsi'ì a mbo baYuda. 20Lâ bǐ mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo bìi mə bɨ lɛ nlò a Cyprus bo bɨ̀ a Kirene aa, bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a Antiokia, ǹlɔgɨnə ntɨgə ŋkɨɨ nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mbo baGrikia, ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgə̀nə̀ ya nloŋ Mmà'àmbî Yesu a mbo bo. 21M̀mà'àmbî à lɛ nnɨŋ abô yi nɨ̂ ànnù ma yû mə bo lɛ sɨ swoŋ aa, ŋ̀ghɨrə bə̀ bî ghà'à gha'a bɨ bəŋkə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa nnɨŋ a nu M̀mà'àmbî. 22Ŋ̀ghòtə a Yerusalem ɨ̀ lɛ nyu'u ɨnnù ma yû yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a Antiokia. Bɨ yù'ù mə̂, ǹtoo Barnabas a Antiokia. 23À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu, ǹyə ajàŋ yìi mə Nwì à lɛ nnɨŋ mbɔɔnə a nu bə̀ ghu aa, ǹtɨgə ndorətə; ǹdɨ'ɨtə waa bɨ tsɨ̀m ǹswoŋ mə tâ bo tɛ'ɛ atû yaa nɨ̂ ànnù Nwì, ŋ̀ka yoŋə nɨ̂ M̀mà'àmbi nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀mə̀. 24Barnabas à lɛ mbə ŋû yî ǹsɨgɨ̀nə̀, ǹluu nɨ̂ Àzwì yî Làà, bo bɨ̀ nɨ̂ àbìintɨɨ̀. Bə̀ bî ghà'à gha'a bɨ lɛ ntɨgə mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, ǹzi a mbɛ̀ɛ Mmà'àmbî. 25Barnabas à lɛ ntɨgə mbu nlò ŋ̀ghɛɛ a Tarsus a nlɔ̀ɔ Saul ghu. 26À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹlɔɔ nyə, ntɨgə nlɔgə nzì nɨ ghu a Antiokia. A atû ɨ̀lòò yî fùùrə̀ bo ma bû bi baa bo lɛ ntɨgə mboontə bo bɨ̀ ŋ̀ghòtə ya a Antiokia, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ ghu. À lɛ mbə aa a Antiokia mə bɨ lɛ mfòò ǹlɔgɨnə ntɨgə twoŋə nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ bɨ̀Kristyɛ̀nə̀ 27Ma mùu noò ŋ̀gǎŋntoo Nwî jî mɔ'ɔ ɨ lɛ nlò a Yerusalem ǹsɨgə nzi a Antiokia. 28Yì mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Agabus aa, a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə a ndəŋ ŋghaa nɨ̂ àdà'a Azwì, ǹswoŋ annù yìi mə Àzwì a lɛ mɨ̀tə̀ ghu mbo aa, ǹswoŋ mə mɨ̀kwenə̀ yî ŋ̀wè à ka kuu a mbî ǹtsɨ̀m. (Ma yuù ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a noò yìi mə Klaudius à lɛ mbə Kaisa aà.) 29Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ lɛ nlə̀ə̀ mə tâ ŋù nɨ̀bò waa yî mɔ'ɔ yî mɔ'ɔ tâ à gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mi ntoo ayoo yìi mə mbə a fa aa, tâ bɨ̀ kwɛtə bɨlɨm byaa bìi mə bɨ lɛ ntswe a Yudea aa ghu. 30Bɨ lɛ ghɨ̀rə̀ ma yuù ànnù, ǹtɨgə ntoo Saul bo Barnabas bo ghɛɛ̀ m̀fa ŋkabə yìi mə bɨ lɛ ntswa'atə aa a mbo bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\