Ɨ̀fà'à 12

1À lɛ mbə ma mùu noò aa M̀fɔ̀ Herod a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə bə̀ bî mɔ̀'ɔ a ŋghotə. 2À lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ tswâ Jɛms muma bɨ̀ Jɔn ǹzwitə nɨ munwî ǹtsò. 3A yə mə mayû ànnù a lɛ mbɔ̀ŋ baYuda, m̀bû ŋ̀ghɨrə bɨ tswâ Peta. (Mayû ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a noò ǹjwî Àbaa Tɨkɔ'ɔ̀). 4Bɨ tswà mə̂ Peta aa, ŋghɛ̀ɛ̀ ǹnɨŋ yi a ndâtsaŋə̂, m̀fa yi a mbô ɨ̀khɨ̀rə̀ bɨ̂sogyɛ̀ bi nɨkwà ji nɨkwà mə bɨ̀ ka mbɛ. Herod à lɛ nlə̀ə̀ mə yu ka fi'isə yi tâ bɨ̀ sa'a yi a nsi bə̀ aa a noò yìi mə bɨ̂ jɨ̀ mə̂ Passa aà. 5Ma mùu ajàŋ, bɨ lɛ ntɨgə nləə Peta wa ndâtsaŋə̂. Lâ ŋ̀ghòtə ɨ̀ lɛ sɨ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ghu atu, kaa wa'à kaà. 6À bə̀ mə̂ nɨ̂tugə a njwi yìi mə àbɛ̀ɛ̀ ka fu'u tâ Herod swoŋ tâ bɨ̀ fi'isə yi aa, Peta a nɔ̂ŋ m̀bwii a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀sògyɛ̀ bi baa, bɨ tɨ̂ŋnə̀ yi nɨ bɨ̀tsɛ̂n bi baà. Ŋ̀gǎŋmbɛ̂ àtsaŋ ɨ lɛ ŋkɨ təəntə a tssǔbù'ù, m̀bɛ nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀. 7Angel M̀mà'àmbi à lɛ ŋwì'ìkə̀ ǹzi ntəə wa ndâtsaŋ, ŋ̀kà'à ɨ ta ghu, ŋ̀ghɨrə ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ fu'ù. Angel wa a tswâ àbɛ̀'ɛ̀ Peta ǹtsɨgɨtə a bɨɨ̀nə̀, a swoŋ ghu mbo mə, “Wàŋsə mbɨ̀ɨ̀nə̂!” Bɨ̀tsɛ̂n bya bɨ fɛɛ̀ŋkə̀ ghu mbo ŋwòkə̀. 8Angel wa a swoŋ ghu mbo mə, “Wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̂ jo bo bɨ̀ ǹtâm jô.” Peta a ghɨ̀rə̀ tsi'ì maa ajàŋ mə à swoŋ aà. Angel wa a bû ǹswoŋ ghu mbo mə, “Lɨm akutə̀ yo ya a nu wò ŋ̀ka nyòŋə̀ nàâ.” 9Peta a yoŋə̀ yi bo yu fɛ'ɛ̀ wa ndâtsaŋə̀. Kaa Peta à lɛ wa'à zi mə ànnù yìi mə a lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ aa a lɛ mbə aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. À lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ka mɔɔntə bə nɨ mə â lɛ sɨ lɛ nɨ̂ ǹjə̀ə̀ təə təə nlɛ nìi. 10Bo yu ghɛɛ̀ ǹtsya akhɨ̀rə̀ bɨ̂sogyɛ̀ bɨ mbɛ̂ ɨ̀dɨ̀gə yi mbìì, ŋ̀kɨ mbu ntsyà yî àyòŋtə̀, m̀bɔŋ ŋghɛɛ fɛ̀'ɛ̀ wa nɨ̂ ǹtsǔbù'u atɨɨ wa yìi mə ɨ lɛ sɨ lìì nɨ mûm àla'a aà. Bo zì mə̂ ǹywe'e ghu, àbà'à ya a ghɛsə̀ ŋ̀ŋa'anə tsi'ì yumbɔŋ a mbo bo, bo tɨgə̀ ǹtsya mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀kuu a mfâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔ ntɨgə nsɨgə ŋghɛɛ ghu. Bo yu kà mə̂ aa ntəə wa mfâŋnə̀ ǹsɨgə ŋghɛɛ aa, angel wa a wi'ìkə̀ m̀ma'atə yi. 11Àtu Peta a wi'ìkə̀ ǹlaa, a zî ànnù yìi mə a ghɨrə yi aa, ǹswoŋ mə, “Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə̀ zi mə à nɨ̂ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀! A too M̀mà'àmbi ntoo angel yì mə tâ à zi ŋkwɛrə gha a mbo Herod, ɨ ghɨrə tâ mə̀ tsuu annù yìi mə baYuda bɨ kà'à nɨ mə bɨ ka ghɨ̀rə̀ a nu mə aa lo yə.” 12À yə̀ mə̂ laà, ǹtɨgə ŋghɛɛ a nda Mary, ǹdè bɨ̀ Jɔn wa yìi ɨkǔm yi yî mɔ'ɔ lɛ mbə Mark aà. Bə̀ lɛ ŋghotə ghu tsi'ì bî ghà'àtə̀ ǹtswe ghu ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî. 13À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu, ŋ̀kwɛntə ntsǔ abà'à yi abɛɛ, mumàŋgyɛ̀ yìi mə à lɛ sɨ fà'à wa nda, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Rhoda aà, a bii, nzì a ŋŋa'a àbà'à yâ. 14À zì mə̂ ǹyu'u njì Peta ǹzi, ǹtɨɨ̀ yi ɨ burə̀ ǹnaŋsə nluu nɨ nɨ̀dorə a baŋnə̀ m̀ma'a Peta, kaa wa'a abà'à ya ŋŋa'a mə tâ à kuu, mbu ŋkhə m̀bɨɨ fu a swoŋə a mbo bə̀ bya mə Peta à təə a ntsǔndâ. 15Bə̀ bya bɨ yù'ù mə̂ laà, ǹswoŋ ghu mbo mə, “O baanə aà bàànə̀?” La a ku'usə̀ ŋ̀ghaa tsi'ì nɨ̀ tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə à nɨ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. À bù mə̂ ǹswoŋ laà, bo tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “À nɨ angel yì.” 16Bo lɛ sɨ ghàà laà aa, Peta a bâŋnə̀ ǹtəə wa ntsǔnda ŋkwɛ̀ntə̀. Bo ghɨ̀rə̀ mə̂, ŋ̀ghɛɛ ŋŋa'a abà'à yâ. Bo ŋà'à mə̂ ǹyə yi, ànnù a burə̀ ǹtsya waa! 17Peta a kɔ'ɔsə̀ àbô yi ndɨ'ɨ mə tâ bo tsuu kɨ ghàà, ǹtɨgə ntɔ'ɔtə a mbo bo a ajàŋ yìi mə Mmà'àmbi à lɛ ŋghɨ̀rə̀ angel yì a zî m̀fi'i yi wa ndâtsaŋə aà. À tɔ̀'ɔ̀tə̀ mə̂ m̀maŋsə, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tɨgə nswoŋ a mbo Jɛms bo bɨ̀ a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀.” Ǹtɨgə nlo ŋghɛɛ yi a adɨgə dàŋ. 18Àbɛ̀ɛ̀ fù'ù mə̂, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ tɨgə̀ ǹtsa'a tsi'ì tsà'à a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀sogyɛ̀ bya, bo tɨgə̀ ŋ̀wa'a nɨ mə a Peta aa a ghɨ̀rə̂ àkə̀ lɛ! 19Herod a swoŋ bɨ lɔɔ̀ Peta, ǹlɔɔ kaa wa'à yə̂. A tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə bɨ twoŋ bɨ̀sogyɛ̀ bya, a betə waa yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ ànnù yìi mə a ghɨrə mə tâ bɨ̀ wa'ǎ Peta bû ǹyə aà; ŋ̀ghɨrə bɨ zwitə̀ waa bɨ tsɨ̀m. Ma yuà ànnù à fɛ̀'ɛ̀ mə̂, Herod a lô a Yudea ǹsɨgə ŋghɛɛ a Kaisaria ǹtswe ghu. 20Ǹtɔ̀ŋ Herod ɨ lɛ sɨ naŋsə nlwi nɨ a nu baTyre bo bɨ̀ baSidon, bo tɨgə̀ ǹghotə waa ŋ̀ghɛɛ a nyə yu. Bɨ̀ ghɛ̀ɛ̀ mə̂, m̀foo yə mə bo lətə Blastus yìi mə à lɛ mbə ŋ̀gàŋafà'à yî ŋ̀wè a mbo Herod, ǹlentə nɨ̂ ǹtɔ'ɔ aa, ŋghɨrə mə tâ à kwɛtə waa. Bo ghɨ̀rə̀ mə̂ laà, ǹtɨgə ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Herod mə tâ à ghɨrə tâ bo bo tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə, ǹloŋ mə mɨ̀jɨ̂ myaa mɨ lɛ sɨ lò aa a ala'a mfɔ̀ Herod aà. 21Bɨ lɛ ŋkà'a njwi yì mɔ'ɔ Herod a wɛ'ɛ ɨ̀tsə̀'ə̀ nɨfɔ̂ ji, ŋ̀kɔ'ɔ ŋŋaŋnə̀ a abə̀rə yu, ŋ̀ghaa a mbo bə̀ byâ. 22À ghàà mə aa, bɨ tɨgə̀ m̀bwitə nɨ̂ yi, ǹtɔŋnə nswoŋ nɨ mə, “Kaa à sɨ̌ njì ŋù yulà bə̂, à nɨ̂ ǹjì nwì!” 23Angel Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mburə ŋghɛnsə nzwitə Herod ŋgaa yî m̀fùùrə̀ nloŋ mə kaa à lɛ wa'à Nwî gha'asə̀ aà. Ɨ̀ŋɔ̀ŋnə̀ ɨ kuu ghu nu, ŋ̀kurə yi, a tɨgə̀ ŋ̀kwo. 24Ànnù Nwî a lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹsɛɛnə, bə̀ bì ghà'àtə bɨ biì Nwî. 25Barnabas bo Saul bɨ lɛ mmàŋsə ɨfà'â waa yìi mə bɨ lɛ ntoo waa mə bɨ̀ zi mfa'a aa, ǹtɨgə nlo Yerusalem ŋghɛɛ waa. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, nlɔ̀gə̀ Jɔn Mark bo bo ghɛɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\